Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1397 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 12 March 1752 n.s.
Dated 1752 d. 1 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Mine Herrar

Det är mer än et år sedan student Rolander ingaf til Kongel[ige] Vetenskaps Academien et par rön om två mer än undransvärde Insecter, sikt-Flugan ock skiut- Flugan, som voro i mitt tycke så stora, at man ej kunnat lofva sig sådane af Fransosernes mirakel Reaumur. Jag märkte straxt at den som desse giort vore original ock icke copia, sosom vi mäste Autorer äro i verlden. iag giorde nogare bekantskap med denna ungkarlen ock fant honom vara af rätta sporrhund-slaget ock at hafva det bästa väderkornet. En Professor, som skall upodla ingenia kan aldrig mer distinguera sig vid sin sysla än igenom käcka Elevers anskaffande och upmuntrande, hvarvid största konsten består uti selectu ingeniorum, ty de rätte originalerne eller observatores äro ibland den andra hopen sälsynte, som Cometer ibland stiernorna.

Efter som iag hela min tid vid Academien icke kunnat få någon Eleve uti Insecterna, var iag angelägen om Rolanders conservation; iag tog honom til mig i huset, iag länte honom böcker, iag sökte upmuntra honom ock iag recommenderade honom hos Eder, Mine Herrar, men fick afslag, så som I Mine Herrar icke affärden någon recommendation til andra; då Vetenskaps Academien först inrättades antogos inga andre til Ledamöter än de som kunde hålla i plogen ock kunde arbeta på rön: nu deremot glimmar vår Vetenskaps Academie af vapn och stierner, hvilket kan lända til Academiens fortkomst; ty utan Gynnare af de förnämare har aldrig vetenskapen i något land stigit; får man gynnare för vetenskapen, som uphielpa unga ingenia, då de upsnappat den som varit af rätta slaget, så får man altid sådane män uti et land som skiöta vetenskaperna.

Denna Rolander recommenderar iag altså hos dem af Mine Herrar, som i Vetenskaps Academien kunna gynna ock befrämja Elever, han står på förslag uti primo loco til et stipendium Thunianum, som nu straxt kommer at bortgifvas af Kongel[iga] Borgrätten; om någon af Eder, Mine Herrar, fäller för honom, som har ingen gynnare utom Vetenskapen, et godt ord, så får han det han bör hafva, hvarigenom han kan bärga sig vid Academien ock med tiden blifva i Vetenskapen ett lius. Han applicerar sig dess utom till studium Theologicum ock blir således framdeles i stånd at på landsbygden vara Kongel[iga] Academien til dagelig tienst ock at blifva då dess ärlige skattdragare med rön.

Utom det artiga rönet om Diuret som knäpper i träväggar, har denna Rolander et annat nu färdigt om den masken som giör hvitaxen på rågen ock är väl den svåraste af alla at få förvandlad til Fiäril. Jag upsatte premium förleden sommar för alla studerande, som hörde mig, väl hundrade profvade förgäfves at utkläcka honom, men Rolander var den endaste som det kunde åstadkomma och den förste som det i verlden giort, ty hvad giör icke hogen.

Denne hugade yngling af en oskrymtad kärlek för vetenskaper, har förmåt mig at recommendera hos Eder honom, som lära icke allenast tåla utan ock bönhöra den samma, om I Mine Herrar brinnen af en lika kärlek för Vetenskaperne, som I redan begynt.

Jag förblifver
Mine Herrars
ödmiuke tienare
[a][a] : Only the signature and the date
by the hand of Linnaeus
Carl Linnaeus

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus refers to Daniel Rolander’sRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
a year ago submitted observations on two insects, “sikt-flugan” and “skiut-flugan” [Linnaeus refers to "Skjut-Flugan"Rolander, Daniel
"Skjut-Flugan", KVAH 11
(1750), 290-295.
and "Sikt-Biet"Rolander, Daniel
"Sikt-Biet", KVAH 12
(1751), 56-60.
], of a quality surpassing René-Antoine Ferchault de ReaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
. Linnaeus had judged him to be very promising.

Linnaeus had no student on insects and was eager to assist Rolander; he invited him to stay in his home, lent him books and encouraged him. Linnaeus had recommended him to the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] but the proposal was rejected. Linnaeus notes that many members of the Academy hold positions from which they can support science.

Linnaeus recommends Rolander for support from members with influence. He has been nominated as number one for the Thunianum scholarship. Linnaeus asks members that might be in a position to do so to recommend him. He intends to study also theology and could therefore in the future send observations from the countryside.

Rolander has, in addition to the observation on the animal that clicks in wooden walls [Linnaeus refers to "Beskrifning på Väggsmeden"Rolander, Daniel
"Beskrifning på
Väggsmeden", KVAH 15
(1754), 152-156.
], another about the worm that causes “hvitax” on rye and only with difficulties is turned into a butterfly [Linnaeus refers to”Hvit-ax-masken”Rolander, Daniel
”Hvit-ax-masken”, KVAH (1752),
62-66.
]. Last summer Linnaeus gave notice of a premium to all his students; at least a hundred of them had failed to hatch it, Rolander was the only one who succeeded and the first one in the world to do so.

Linnaeus recommends this gifted young man to the Academy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KB, Autograph Collection). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 136-138   p.136  p.137  p.138.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 178-179   p.178  p.179.

upTEXTUAL NOTES

a.
Only the signature and the date by the hand of Linnaeus
b.
Only the signature and the date by the hand of Linnaeus