Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1398 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 March 1752 n.s.
Dated d. 1. Mart. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe,
Kongl. Mts och
Sveriges Rikes Råd,
President, Canceller af alla Kongl. Mts Orden &c. &c.
Min Nådigste Herre.

Det behagade Hennes Kongl[iga] Maj[estä]t, wår allernådigsta Drotning förleden sommars wisa sitt allernådigsta wälbehag, at någon af mine Elever, som där till woro skickelig, skulle antaga en resa till Caput bonae spei för naturkunnighetens skull, och befalte äfwen mig, då Wredianska stipendium blefwo ledigt, at där till recommendera ett sådant skickeligt ämne.

Nu som samma stipendium blefwit ledigt äfter Winge, en student, som här icke warit wid academien, och förleden termin tagit sit afsked från Academien, så hafwa Professorerne i går voterat till samma stipendium, och så wähl af underdånig wördnad för Hennes Maij[estä]t, som ock at befrämja wettenskaperne och äfwen i afseende på den sökandes skickelighet med enhällig röst satt Medicinae Licentiaten Mart[in] Kaehler på första rummet af förslaget, at nu ej mer återstår än Hans Excellences Högw[älborne] H[err] Gref Ekeblads utnämnande. Så Hans Kongl[ig] M[ajestä]t, som Hennes Kongl[iga] M[ajestä]t, täcktes redan förleden sommars anmoda Hans Excellence om detta stipendium, som då gaf där på sin lofwen, allenast stipendium blefwo ledigt och en sådan skickelig man pä förslaget upförd. nu äro altså bägge desse delar fullkomnade.

Ty är till Eders Högg[refwelige] Excellence min aldra ödmiukaste bön, at Eders Excellence täcktes denna saken Hennes Kongl[iga] M[ajestä]t föredraga, som af den nåd Hennes Kongl[iga] M[ajestä]t hyser, för så ädla wettenskaper, lärer af sin wanliga Kongl[iga] nåd med ett ord winna det hos Hans Excellence Gr[efwe] Ekeblad, som kan lända wettenskaperne och nationen till lustre.

Prof[essor] Klingenstiernas son söker ock detta stipendium, men torde kunna få det här näst, ty om någon skall resa till Cap[ut] b[onae] spei, bör han i höst afresa, och däs förinnan giöra sig färdig samt specielt hos mig hela sommaren instrueras. Det torde ej häller blifwa så lätt här näst, at få ett skickeligit ämne och äfwen det samma på förslagit; unge Klingenstierna skulle ej synnerligen mista på ett halft åhrs väntande.

Eders Excellence som i wårt fädernes land gifwet denna wettenskapen lif och recommenderat henne hos sjelfwa de Kongl[iga], täcktes af faderlig nåd för sin pupille ock nu genom denna resas befrämjande gifwa henne ett arf, som kan gagna henne uti Ewerdeliga tider.

Ingen ort i werlden har så många sälsynta örter, diur, insecter och andra naturens under, som africa, och tycks liksom naturen concentrerai sig wid sielfwa Cap; så at ifrån ingen ort i werlden kan man få så wacker acquisition för Hennes Kongl[iga] M[ajestä]ts Cabinetter; och ingenstädes så många rön för naturkunnigheten, genom hwilka nationen kan distingeras.

Det fägnar mig at wirtuosi i Göttingen, som sedt wår nationen uti naturkunnigheten distinguerat sig genom resor, och det så med sin förundran, som awoghet, hafwa nyligen sammanskutit åt en, som skall sändas till America; men jag tror knapt at de hafwa något skickeligit ämne, utan hwilket alt är fåfängt för dem.

Denna sak recommenderar hos Eders Excellence jag så innerligen, som ödmiukt, och fägnar mig nu så mycket at hafwa en sa stor och mächtig Maecenas scientiarum, som jag fruchtar at snart mista den som icke allenast warit mig utan ock wettenskapen för mer än fader. hwem skall wähl då wårda sig om denna lilla pupillen?

Den högste Guden uppehälle Eders Excellence wid krafter, hälsa och hög wälgång. jag skall lefwa och dö

Eders Höggrefwelige Excellences
underdån[ige] ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 1. Mart[ii]
1752

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
about the Queenís [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] offer to Linnaeus to suggest one of his more outstanding students for the Wrede scholarship. The scholarship is a scientific journey to the Cape of Good Hope.

The scholarship is now available after the student Magnus Julius WingeWinge, Magnus Julius Swedish.
, who has not been studying during the past year and left the university. Linnaeus informs Tessin that the professors have suggested that Mårtin KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
gets the scholarship and now the announcement of the appointment by Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
remains. Both the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen have asked Ekeblad to appoint one of Linnaeusís students to this scholarship when it became free and a suitable student could be found. The conditions were accepted by Ekeblad.

Linnaeus now asks Tessin to present Linnaeusís student to the Queen as a candidate of the scholarship and to ask her to recommend Linnaeusís student to Ekeblad.

Samuel KlingenstiernaísKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
son [presumably Zacharias KlingenstiernaKlingenstierna, Zacharias
(1732-1752). Swedish. Son of Ulrica and
Samuel Klingenstierna.
] has also applied for the scholarship, but Linnaeus suggests that he gets it next time it is handed out as Linnaeus believes that as the journey starts the coming autumn the student will need to prepare himself by studying together with Linnaeus during the whole summer. Linnaeus points out that no place in the world has so many interesting plants, animals and insects as Africa and it seems that they are all concentrated to the Cape of Good Hope and that nowhere else can supply such fine items for the Queenís collection cabinet, which can be of benefit for Sweden.

Linnaeus also points out that Sweden has distinguished itself in the eyes of the professors in Göttingen through its travels such that, out of admiration and envy, they are sending someone to America, although Linnaeus doubts they have someone who is capable enough [this person was Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
and Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
was the initiativeís promotor, see Mylius to Linnaeus, 31 January 1752Letter L1356, 22 April 1752Letter L1405, 10 June 1752Letter L1435 and 26 December 1752Letter L1516].

Linnaeus humbly asks Tessin to consider the above when presenting the candidate for the scholarship [Kähler] to Ekeblad.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 7). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 17-19   p.17  p.18  p.19.