Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1402 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 7 May 1752 n.s.
Dated 1752 d: 26. april. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe
Kongl.Mtsoch Swea rikes Råd
President, Academie Canceller samt
Canceller af alla K[ongl]. Mtsorden
Min och Swea wälfärd.

Till Eders Höggrefl[ige] Excellence har jag här med den nåden att öfwersända den begiärde studiosus Historiae Naturalis Johan Hartman.

Han är af Eders Excellences egit folk, nämligen studiosus ifrån Åbo academie, som här wid academien skaffat sig den bästa insicht i naturkunnigheten af alla, som wi nu äga; och det utan all motsago.

Han är född Professors son i Åbo, och slächtas på fadren i flit och studier, så att alt, hwad med flit kan uträttas, har han wunnit på kort tid, mer än någor af alla dem jag haft till disciplin.

Han äger en wacker och genom ärlig skiähl; är tystlåten, trogen, tacksam och beständig. 

Hans utwärtes åtbörder äro simple och mindre höfsade, som hans trånga wilkor tillåtit en värnlös.

Eders Excellences ogemena mildhelt lärer äfter beprislig plägsed hafwa tolamod med det som utwärtes är, och endast anse halten.

Uti ädla stenar är han alldeles rå, som jag, ty objecta fattas wid Akademien.

Hans oändeliga flit att sambla hoppas jag skall gifwa honom sielf den bästa rekommendationen.

Gud wälsigne Eders Excellence för alt; jag lefwer och dör

Eders HögGrefwelige Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1752 d[en] 26. April
1752.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to recommend Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeusís
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessinís collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
, a student of Natural History.

Haartman is from Åbo University in Finland and has studied at Uppsala University and is an outstanding student.

Haartman is the son of a professor in Åbo [JohanHaartmanHaartman, Johan (1682-1737).
Swedish. Professor of Theology,
Åbo. Father of Johan Johansson
Haartman.
] and he has completed his studies in an extremely short time and is a quiet and loyal young man.

Linnaeus mentions his tireless collecting and although his experience of gems is limited, Linnaeus gives him his best recommendations.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 19-20   p.19  p.20.