Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1403 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 3 May 1752 n.s.
Dated 1752 d. 22 April. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Hvar timma ock stund förekommer mig salig D[octor] Hasselquists tidiga frånfälle, alt det arbete iag i flere år användt at giöra en fast Eleve är nu omsonst; Han var instruerad med alla de subsidier, som fordrades till en mann, den der kunde giöra det gagn, som til alla tider åstundats af en resa genom Österländerna ock besynnerligen terra Sancta; Han har ock giort resan till alla delar, så mycket iag förstår, fullkomligen, ock derpå vågat sina krafter och derigenom upofrat sitt lif; aldrig mera kan iag hoppas, at få en så duktig Discipel til en sådan resa, ingen lärer heller mera våga derpå sitt lif; resan är giord, journalerna öfver alla orter äro färdige, rön ock förklaringar öfver alla de angelägnaste desiderata äro af honom utarbetade, men hans skuld giör honom en dubbel död, då icke allenast han försvunnit, utan ock alt hans arbete, som skulle giöra Nationen heder ibland alla, som älska vetenskaper, hvarigenom hans svänska arbete, på hvilket Nationen utan exempel muntert praenumererat, antingen aldeles förgås, eller ock kommer en gång under utländskas meriter at framställas.

Jag begriper intet huru en mann, som var aktsam ock van vid litet, som hade fri resa til Smyrna af Levantiska Compagniet, som i Smirna låg et helt år, ock hade frit mat hos sin slägtinge Consuln Rydelius, som uti Cairo öfver et års tid hade allt underhåld på Levantiska commissionen, som honom var gifven; som undtfåt en ansenlig summa genom Herr Cancellie-Rådet Carlesons assignation, kunde innom et års tid, som subtraheras, blifva så mycket skyldig; iag kan aldrig föreställa mig denna sakens riktighet, ock grämer mig så mycket mer, som iag ser ingen taga denna saken i nogsamt behiertande.

Då Salig Artedius dog i Holland lika fatalt, sequestrerades hans manuscripter för tre-hundrade ock tjugo gyllen, at hans flit med den nytta verlden deraf hämptar tillika med hans namn förgåts, der iag ei genom procuratores fåt genom en ren liquidation skulden reducerad til hundrade gyllen, dem iag lånade ock således räddade et värk, som nu är det dråpeligaste verlden har set uti Ichthyologien, hvilket ock pryder vår Nation; men här, vid Hasselquists död, äro mina krafter för svaga, ock giör min jämmer oändelig.

Jag hörde på Vettensk[aps] Academien med bestörtning, at få eller inga nog behiertade denna sak; ty deras Vetenskaper, som då voro närvarande, hade ingen connexion med den förlorade. Jag har med mina tankar snart genomvandrat hela verden, men iag finner intet öpning för hoppet, mer än genom en enda Maecenas. Ödet har skänkt oss nu en premiere Minister, som sitter vid svänska styret, Hans Excellence Herr Baron Höpken, en Herre som i alla dagar älskat vetenskaper, gifvit alla Vetenskaper sit tilbörliga värde, gynnat deras idkare, ock til deras rätta utspridande grundat vår Vetenskaps Academie; gå til denna Herren för Guds skull, som är unicum ock ultimum asylum, ock på mina vägnar ock Vetenskapernas fall för honom på Edra bara knä, bed honom för Gud skull, för allas skull, som älska Vetenskaper, ock dygd, för fäderneslandets heder skull, hielpa hvad hielpas kan. Det kostar Denna Herren et enda alfvarsamt bref til Consuln Rydelius, at skrämma honom till en mildare räkning ock at liquidera med Hasselquists creditorer om afkortning, som de få intet, därest de icke voro nögde med en tredie-del af summan; men hvar den skall tagas torde Gud ock Herr Baron Höpken kunna råda oss; conferera Herr Cancellie R[ådet] Carlesons bref med Edra ock mina, så synes straxt, at räkningen är sår ock siuk i högsta grad. Jag beder Eder Min Herre med de tårar iag nu fäller, at I tagen del uti Vetenskapernas nu öfverhängande olycka, ock giör med Edra förböner alt hvad giöras kan. Hans Excellence kunde nu vid sit första tilträde genom denna sakens componerande giöra en seger, som hela lärda verden skulle admirera ock prisa, så länge Vetenskaper älskas ock värderas, eljest ock är alt hopp i verlden för mig ute vid denna omisteliga sak.

Var så god och lät uti Lärda tidningarne trycka förtekningen på hans Journaler och rön; äller ock sänd mig en copia där af.

Jag förbl[ifwer]
Min Herres
hörsamste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1752
d[en] 22 April[is]

upSUMMARY

Linnaeus is mourning Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
death in Smirna. He has left large collections and extensive records from his travels and findings. They are, however, held in sequestration due to heavy debts caused during his expedition.

Linnaeus finds it difficult to understand how this could have happened. He travelled free of charge to Smirna, had free subsistence at his relative Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
and substantive financial support from Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
.

When Peter ArtediArtedi, Peter (1705-1735).
Swedish. Ichtyologist. Close friend of
Linnaeus.
died in Holland, his manuscripts were sequestrated for 320 gulden. Liquidation took that sum down to 100 which Linnaeus borrowed and thereby saved one of the best works in Ichthyology [Linnaeus refers to his publishing of Artedi’s Ichthyologia sive opera omnia de piscibusArtedi, Peter Ichthyologia
sive opera omnia de piscibus, scilicet:
Bibliotheca ichthyologica. Philosophia
ichthyologica. Genera piscium. Synonymia
specierum. Descriptiones specierum.
Omnia in hoc genere perfectiora, quam
antea ulla. Posthuma vindicavit,
recognovit, coaptavit & edidit
Carolus Linnaeus
(Leiden 1738).
]; now, he does not feel that he has the strength to repeat that.

Linnaeus was dismayed that few if any members of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] were engaged in this issue. Linnaeus suggests that the secretary of the Academy [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] should talk to Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
, prime minister and one of the founders of the Academy and seek his support. Linnaeus suggests that Höpken should write to Rydelius and request him to seek an agreement with Hasselquist’s creditors on a lower sum; advice on where to find that money should be sought from Höpken; Carleson’s letter with the one received by the secretary and Linnaeus should be compared. Linnaeus pledges the secretary to do his utmost to avoid this impending danger for science.

Linnaeus proposes that the secretary should publish an index of Hasselquist’s records in Lärda Tidningar, or send Linnaeus a copy thereof.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 219). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 263-270   p.263  p.264  p.265  p.266  p.267  p.268  p.269  p.270.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 180-183   p.180  p.181  p.182  p.183.