Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1413 • Jonas Ahlelöf to Carl Linnaeus, 12 April 1752 n.s.
Dated 1 Aprill 1752. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

WälBorne Herr Archiater,
Högförnäme Gÿnnare!

Om ej hogkomsten af al den gunst, mig utaf WälBorne Herr Archiatern under mit vistande vid Academien vederfors, någorlunda lindrade mit trägna Scholae arbete, och dagelig väntan af den ljufva Florae annalckande uplifvade mine matta sinnen, vet jag säkert ej hvarvid jag skulle uprätta mig.

Nu understår jag mig öfversända de observationer, som af mine wänner äro gorde vid sädesbergningen och såningen uppå flere ställen i detta stift; som utur deras bref och förteckningar äro i mögeligaste måtton rigtigt utdragne. Ännu felas väl för Halland, men hoppas kunna med första efven dem öfversända.

Ehuruväl ej nogon skulle täncka at Salmo Faun[a] S[vecica], 310 skulle finnas så långt ifrån lapske fjällsjöarne, så får jag dock nu äran ibland de förste derom gifva berättelse, at han här nedre finnes, fast ej mer än på et enda ställe i Elfsborgs län, Bollebÿgds härad och sochn, uti en insjö, som kallas nötsjön, hvarest han allenast en gång om året vid sin leketid, nemlig[en] Novembris månads början fås, men desemellan synes vara aldeles försvunnen. Jag tviflade mÿcket om denne skulle vara den lapska röding, til des jag efter mÿcket besvär feck en uptorkad fisk, hvilcken efter WälBorne Herr Archiaterns beskrifning granskades så noga mögeligt var, då jag ej annat kunde finna än beskrifningen träffade på denna noga in, fast jag ej ville på något sätt sönderrifva honom, på det han må vara tjänlig at vid upkomsten kunna undergå nÿ granskning: Til hösten skal ej försumma skaffa mig honom färsk, och då gransÿntare betrakta honom. Skulle Natural historien kunna få någon tilökning genom en fisk, som jag nÿligen fådt, skulle jag anse det för en besÿnnerlig förmån, skal derföre ej försumma vid första lägenhet upsända honom til WälBorne Herr Archiaterns gunstige skärskådande; jag har väl sjelf betraktat honom så noga jag kunnat, och sökt at beskrifva honom, hvilcken beskrifning i ödmjukhet medsänder, dock ej i annan afsickt, än begära WälBorne Herr Archiaterns gunstiga rättelse, uti de fel jag här vid beskrifningen kunnat begå, hvilcket kan vid en annan beskrifning tjäna mig til nÿtto. Antingen denne fisk bör föras til Sciaena, eller Perca har jag ej kunnat utgrunda, tÿ den har nog likhet med begge genera, fast jag tÿckes sluta af de mäste känneteckn, at den blir Perca.

En anmärckning bör jag ej omält lämna, som jag nÿligen feck höra iackttagas af en del förståndiga bönder, hvaraf de säga förut antingen et fruktsamt eller ofruktsamt år blifver; om isen när han om våren går bort vräkes i sjöar eller åar uppå land, så äro de säkre om en härlig gröda, men om han eljest går bort och i vatnet förtäres, vänta de derpå orten misväxt, hvilcket de med uprepande af flere framfarne år, som efter detta märcke slagit in bestyrckte; och som prof dertil berättade, huru isen i år utan at kastas på land så småningom bortsmält, hvarföre de derstädes ej spåt sig någon rik bärgning; skulle så vara i sanning tÿckes bördigheten komma af vatnets flödande lika som i Aegypten. Huru vida detta träffar in på den orten hvarifrån berättelsen kommit skal jag ej förgäta höra efter, samt i ödmjukhet lemna berättelse. Medelst et Lectorats ledighet härvid Gymnasium är nu rum öpet för Hist[oria] Nat[uralis] Lection, önskeligit vore at vår ort kunne få fägna sig af en så stor förmån. Doctor Montin, som nu är här i staden, säges med allo makt söka samma lediga lection: Consistorium väntar allenast på Hans Kongl. Mayts nådiga utlåtelse. Genom H[err] Staf understod mig i ödmjukhet anhålla hos WälBorne Herr Archiatern om några af de americanske frön, beder ödmjukast det ej ogunstigt uptages.

Så overderlig förmån jag skattar mig äga, uti WälBorne Herr Archiaterns höga gunst, så hjertelig är min önskan för Des höga välgång, hvilcken endast med lifvet skal slutas; Beder därföre ödmjukast få räknas ibland

WälBorne Herr Archiaterns
ödmjukeste tjänare
Jonas Ahlelöf

G[öthe]borg d[en] 1 Aprill
1752 · / ·

upSUMMARY

Jonas AhlelöfAhlelöf, Jonas
(1717-1783). Swedish. Clergyman, dean
of Frillesås. Correspondent of
Linnaeus.
sends his and his friends’ observations [Vernatio arborumLinnaeus, Carl Vernatio
arborum
, diss. resp. H. Barck
(Uppsala [1753]). Soulsby no. 1739.
] made during sowing and harvest in several places in the local area. Information about Halland, however, is still missing.

He further states that despite the fact that it is hard to believe that the fish Salmo alpinus L. could possibly be found so far from Lapponian lakes, one single location of the species mentioned - Nötsjön - has been detected in Bollebygd’s jurisdictional district in the province of Elfsborg. There this species will appear once a year at spawning-time. Ahlelöf’s observation was founded on one dried sample but he promises to examine a fresh fish next season.

Ahlelöf adds that should he be given the opportunity to append a new fish to Natural History, he would regard it as a very special privilege. Consequently he will send - as soon as possible - a sample of the said fish to be critically examined and scrutinised by Linnaeus. Ahlelöf encloses his own description for Linnaeus’s rectification. Whether the fish belongs to Sciaena or Perca is doubtful. However, Ahlelöf assumes it to be Perca.

Ahlelöf also mentions that the local farmers have noticed that if ice of lakes and streams in springtime is left to melt on the shores, they can be certain of a rich harvest. If the snow and ice, however, is allowed to melt in the water a poor harvest is to be expected. This phenomenon has been observed several times. Ahlelöf makes a reflection on the connection between water flow and harvest quality, as found in Egypt.

The letter ends with information about the initiation of a position as senior master in Natural History at the local secondary school. Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
is said to have applied for the same position. Ahlelöf wants some American seeds from Linnaeus and has requested Staf [presumably Martin StaafStaaf, Martin (1731-1788).
Swedish. Director of economy,
Gothenburg. Correspondent of Linnaeus.
] to ask for that.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 11-12). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 7-8   p.7  p.8.