Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1418 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 5 June 1752 n.s.
Dated d 25 Maj 1752. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
Höggunstige Gynnare.

För Wälborne Herr Archiaterns gracieuxa skrifwelse af d[en]10 passato tackar jag ödmjukast men beklagar att min goda Cancellers sjukdom icke tillät mig att wisa den samma, dock fick han genom Herr Banco Commissarien Klintin höra sammanhanget, och war aldeles af samma tankar med Wälborne Herr Archiatern, och wäntade man endast på dess restitution att kunna få hjälpa saken i werkställighet; men d[en] 22 Maj inföll, som Försynen utsatt, att göra allmänheten förlustig af en Redlig och uppriktig Rådsherre, samt många enskilda att sörja en wälmenande och tilförlåtelig Patron, med ett ord, Jan Gyllenborg är död, och torde sent nog hos oss wakna.

Jag har emedlertid confererat min Reseidé med min gamle förswars Herre Hans Excellence Lövenhielm, som aldeles approberat Wälborne Herr Archiaterns project, och söker nu att hjälpa mig den i Execution, så snart jag kan få min Expedition ifrån Riksens Höglofl[iga] Ständer, ifrån hwilken jag icke wågar att resa, sedan min goda Canceller lemnat detta werdlsliga, och jag icke har någon att lita på, helst om så länge utdragas skulle til dess Hans maj[estä]t reser, då Grefwe Ekeblad och Löwenhielm komma at följa med åt finland, och jag då måste ensammen arbeta.

I fall jag i så fattade omständigheter icke skulle komma til Skåne före midsommaren, så fruktar jag i år att det är för sent att göra denna resa; utan tänker då resa öfwer åt Ystad, Greifsvald och inåt Berlin, samt sedermera åt Stettin, Hamburg, Lybeck, Köpenhamn och hem, och då hafva med mig krapprötter, som bäst pläga wara att plantera i septemb[er] el[le]r Octob[er] månad, jemte åtskilligt annat som jag kan få uti.

Wälborne Herr Archiatern täktes wara så gracieux och låta mig weta, om denna resan meriterar, och om man i Preussen kan få se många plantager utom mullbärsträns, hwarpå all möda därstädes anwändes.

Skulle jag sedermera til nästa år kunna skrapa ihop 100 Ducater, så will jag göra denna af Wälborne Herr Archiatern projecterade resan, och då wara ute i god tid, så att jag äfwen i god tid om hösten kan wara hemma.

Min ödmjukaste wördnad för nådiga Frun och hela förnäma wårdnaden,

Jag lefwer med beständig wördnad
Wälborne Herr Archiaterns
Ödmiukaste t[iena]re
Eric Gustaf Lidbeck

Stockholm
d[en] 25 maj 1752.

upSUMMARY

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
asks Linnaeus if a journey that he is planning will benefit his future career and if he will see anything in Prussia except mulberry trees, which are said to be what is in fashion for the moment.

If Lidbeck could save 100 dukater for the following year, he will make the journey that Linnaeus has outlined for him, and then he would start so early in the year that he would be sure to return early in the autumn.

Lidbeck sends his regards to Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 169-170). [1] [2] [3]