Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1421 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 21 May 1752 n.s.
Dated 10 maj 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister och Adjuncte.

H[err] Adjuncten gratulerar jag hafwa wunnit Riksens ständers nåd och fått det årliga arvode till sitt ändamåls ärnående.

H[err] Magistren har städse täkts hålla mine wälmente råd till godo, giör det ock lika så nu, då jag hoppas at H[err] Adjuncten det aldrig lärar ångra.

jag förestälte H[err] Adj[uncten] senast det jag ock nu på det ömmaste reciterar, at H[err] Adjuncten nu med första reser neder, och innan midsomars dagen stiger på något skepp i sundet som går till till Engeland, och där ser Chelse trägården i London, samt academie trägården i Oxford, så wähl som på wägen alla plantagier med deras jordmon och sätt at cultiveras i stort; i Chelse och Oxford skaffar sig alla de wäxter för academie trägården i Lund, som ej kunna sås med frön. där ifrån går till Roen och Paris, i Paris och där omkring ser plantagier och trägårdar, skaffar sig frön och wäxter till plantering och trägården; där ifrån landtwägen med diligencen genom Flandren och Braband, som är full af plantagier till Leiden och Amsterdams trägårdar, och där ifrån siöwägen hem.

resan kan H[err] Adj[uncten] således giöra på 3 högst 4 månader, med 100 ducater de pence, och således se in compendio det förnämsta och nyttigaste i Europa; aldrig kan H[err] A[djuncten] bättre anwända sin tid och sine p[en]g[a]r, ty oculata experientia giör mer än all theorie. Där igenom blifwer H[err] A[djuncten] i stånd att stoppa munnen till på sine avundsmän, kan gagna sig sielf, publicum och Academie trägården.

gå till Eder makalöse Cancellaire, den I icke äro wärde, och som Edra Lundenses en gång gierna skulle gnaga upp med tänderne, föreställ nödwändigheten af en sådan resa, så är jag helt wiss, at Herren icke allenast gifwer Eder lof at resa, utan och råder där till.

Detta lägger jag på Edert samvete; en annan gång skall H[err] Adj[uncten] antingen tacka mig för rådet, äller ångra at han det ej fölgt.

jag förblifw[er]
H[err] Adjunctens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 10 maj
1752

Medicinae Adjuncten
Höglärde H[err] E[ric] G[ustaf] Lijdbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
on having got the annual grant for his work from the Swedish Parliament.

Linnaeus advises Lidbeck to follow Linnaeus’s advice now, as he has used to do in the past.

Linnaeus gives Lidbeck detailed suggestions for a journey England, the Netherlands and France. He mentions several places that Lidbeck should visit.

Linnaeus supposes that the journey will take 3 or 4 months at a cost of 100 dukater. The time will be very well spent, for observations mean much more than all theory. The tour will give Lidbeck all he needs to stop his enemies and favour himself, the public at Lund and the garden.

Lidbeck should ask the Vice Chancellor of the University [Nils StobaeusStobaeus, Nils (1694-1754).
Swedish. Professor of eloquence and
poetry, Lund. Vice Chancellor at the
University of Lund in 1747 and 1752.
] to let him make the journey. Linnaeus expects that Lidbeck will have no difficulties to get permission and the necessary means.

Lidbeck will either follow Linnaeus’s advice, and be thankful, or be sorry that he did not follow it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]