Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1423 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 May 1752 n.s.
Dated 7 Maj 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldrakiäraste Broder.

Med senaste posten hade Faculteten Kongl[iga] Collegii bref om förslag till Tawastehus län; wij ärkienna med all högaktning K[on]gl[ige] Collegii förtroende och gunst; dock måste jag tillstå at det wändes något i magen, det H[err] Arkiatern och Preses Reg[ii] Collegii emot wanligheten behagade nu sluta brefwet med tienstwillige tienare, en phrasis som Landshöfdingarne bruka till sine fogdar, men icke collegia till collegis; wij hafwa rätt swårt at smälta det, men icke desto mindre om M[in] K[iäre] Br[oder] är samrådig där uti, nedlägger jag straxt alt gewär. beware mig Gud at jag skulle wara så otaksam, at jag skulle låta et ord, fast woro det aldrig det, i det minsta röra den uprichtiga kiärlek och högachtning jag har för en gynnare, som giort mig så reele tienster och gifwit sig hehl och hållen. Men är detta H[err] Arch[iater] Ribes egit giöromåhl och högdragenhet, hoppas jag at Kongl[iga] Collegium tager ingen dehl, om wij låter honom det förstå.

Men des förinnan har jag nu williat förfråga mig hos min aldra kiäraste Bror, om det är Kongl[iga] Collegii beslut at så skrifwes, äller det är hans egit; i förra fallet wore jag en otacksam skielm om jag skulle säga et ord; i det senare har jag rätt swårt at taga det till godo. Detta skrifwer jag privatim till min K[iäre] Broder uti Amicus Amicissimo.

Nu fick jag M[in] K[iäre] Broders söta bref. jag mår wähl, Praesiderar och disputerar dageligen med Lectioner &c. Tack som endast i werlden frågar äfter mig.

Jag skall tiena Stapelmor i alt hwad jag kan uptänka. ingen recommendation i werlden är hos mig starkare än M[in] K[iäre] Broders.

Jag förblifwer med ouphörlig wördnad och tacksamhet
Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 7 Maj
1752.

Archiatren Wälborne H[err]
Doctor Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus has received the letter that Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
had written about the position in Tawastehus län. Linnaeus accepts the contents of the letter but is very annoyed that the letter ended with the phrase “tienstwillige tjenare”|[obedient servants], a phrase that province governors generally use when writing to their bailiffs. Using those words when writing to colleagues is not at all suitable. If Bäck has promoted this change, Linnaeus will not interfere, but if it is Ribe that has decided by himself, Linnaeus hopes that the Collegium medicum will not mind if Linnaeus writes to Ribe in the matter.

However, before doing so, Linnaeus must be sure if it is the Collegium medicum that has decided as a body or if Evald RibeRibe, Evald (1701-1752).
Swedish. Surgeon. President of the
Collegium Medicum, Stockholm. Brother of
Carl Frederik Ribe.
has decided without consulting the others. Linnaeus wants Bäck to handle this matter as very confidential.

Linnaeus thanks Bäck for a letter that just arrived [this letter has not come down to us]. Linnaeus is well, he presides and lectures every day, and manages everything else. Bäck is the only in the world who asks Linnaeus for such things.

Linnaeus will help Martin StapelmohrStapelmohr, Martin (1710-1796).
Swedish. Barbersurgeon.
as well as he can. Bäck’s recommendation means more to Linnaeus than anybody else’s.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (BNR, Fonds. 993. P. K. Suchtelen, cart. 85, No1801).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 176-177   p.176  p.177.