Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1433 • Jonas Ahlelöf to Carl Linnaeus, 28 June 1752 n.s.
Dated 17 Junii 1752. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

WälBorne Herr Archiater, och Riddare af Kongl. Maÿts
Nordstjerne orden,
Förnäme Gynnare.

Tillåt WälBorne Herr Archiater mig få, ibland de oändelige göromål, som sÿslosätta WälBorne Herr Archiatern, medelst desse rader göra min ödmjuka upvaktning.

Ehuru sjelfva omögeligheten blir för mig kunna med vederbörlig ärkänsla aftjäna al den höga gunst, besynnerliga möda och makalösa undervisning, jag ägde lÿckan åtnjuta under det korta vistandet, utaf VälBorne Herr Archiatern, understår mig dock lemna et litet, fast alt för otilräckeligit vedermäle af mit tacksamma sinne, uti en Ponchebohl och 1/2 dusin kuppar, dem VälBorne Herr Archiatern täckes vara gunstig och ej försmå; jag beklagar rät mycket, at ej lika kuppar kunde fås til Bohlen. En annan gång torde större likhet kunna ärnås. At ej något måtte under resan vara skadat är min önskan!

Vil ej annat förmoda, än den fisken, hvars beskrifning jag hade äran WälBorne Herr Archiatern öfversända torde redan vara kommen i händer. Nu understår mig otydelig[en] lemna uptekning uppå en annan fisk jag nÿlig[en] fådt, men ej förmedelst mine scholesÿslor kunnat tilfyllest beskrifva, utseendet är nog på längre hål likt en lax, men Branchiostega förbjuder det. torde altså få komma under Gadi slägte emedan denna fisk hafver 7 ossicula branchiostega (fast det ena är nog bret) på hvar sida. Fisken hafver små ovala fjäll öfver hela kroppen glest satte, som äro nedan för sidolinien silfverfärgade men ofvan mörkare. Är 1 aln eller mer lång. hafver 8 fenor, 2 bröstfenor, vardera har 12 mjuka och delta strålar; 2 rygfenor, den första har 10 och den 2, 38 delte strålar; 2 bukfenor hvardera af 7 strålar Gumpfenan består af 37 strålar begÿnnas vid ano; som är långt närmare hufvudet än stjerten, och slutas 2 tvärfinger framom stjerten. Stjertfenan har 28 strålar, alla mjuka och merendels delte. Denne fisk fås ganska sällan af fiskarne och kallas af dem Kummul, et namn, som hitintils ej varit någon svensk Ichthyologo kunnigt, fast det i flere secler funnits i Kronones uphörds och jordeböcker, och ännu är en persedel efter hvilcken fiskarne här uppå öjorne til en del måste gifva sin skatt, och hvartill de fordom til et vist antal uppå hvarje gård varit taxerade. Detta tÿckes kunna såsom et bevis til vatnets aftagande anföras. Nu finnes detta fiskeslag uti Norsjön 12, 14 mil ifrån dessa öjar uppå 70 famnars djup til det ringaste, men tilförene, när denna fiskskatt pålades dem hafva de tvifvelsutan kunnat fånga dem vid egna stränder, som synes så mÿcket troligare, som hafvet strax utan före eller så kallade Kattegat äger ännu 60 famnars djup. Bevis til vatnets fallande kan man få otaliga vid denna skärgård; tÿ förutan det at alla skär och öjar jemte bergen ej består af annat än sand blandad med hafssnäckeskal, hvilcka efven på högsta bergskullarne uti springor och iholigheterne liggande, vitna om hafvets forna högd, finnas skär, som för mindre än 100 år sedan ej kunnat sÿns nu mera visa sig öfver vattubrÿnen. Trenne öar besÿnnerligen, nemlig[en] bränö, Asperö och Kösö synes, som skulle de efter 100 år eller mer gå til en tÿ sunden dem emellan, hvilcka tilförene varit nog djupa för mindre fartÿg äro nu ej nog djupa för små båtar, hvadan fiskarne fullkomlig[en] tro, at desse 3 öar efter någon tid blifva et land.

Mäst alla de snäckor Välborne Herr Archiatern uti Västgöta-resan anmärkt har jag funnit, och desutan några helt fina af hvilka några slag äro til H[err] Staf öfversände, men nu understår mig innelÿkt öfverskicka 2ne, hvaraf ej funnit mer än 2ne, af hvarje sort. Skulle detta blifva något nÿtt species, fägnade jag mig hjertelig[en]. Allium F[auna] S[vecica] 263 finnes uppå Hinsholmen här i skären til största mÿckenhet. Des starka lukt och skarpa smak tyckes lofva den rum i Apotheqven. Taxus växte efven på några holmar, efven strandkål. En varietet af Cucubalus marit[ima] växte pä den täcka holmen lilla danemark, som innelÿckt har äran öfversända. Utbeder mig ödmjukast få uti WälBorne Herr Archiaterns höga gunst vara innesluten; skolande med ouphörlig önskan för Wälborne Herr Archiaterns, och Des förnäma Families beständiga flor, jemte ödmjuk högaktning til mit sidsta framhärda

WälBorne Herr Archiaterns och Riddarens af Kongl. Nordstjerne orden
Min Förnäme Gynnares
ödmjukeste tjänare
Jonas Ahlelöf.

Götheborg d[e 17
Junii 1752 · / ·

upSUMMARY

Jonas AhlelöfAhlelöf, Jonas
(1717-1783). Swedish. Clergyman, dean
of Frillesås. Correspondent of
Linnaeus.
has sent a punch bowl with six cups to Linnaeus as a token of his gratitude and admiration. He regrets that the bowl and cups are ill matched.

He now submits us a very detailed description of a new fish that looks like a salmon. Examination of the gills and scales, however, indicates that it belongs to the species of Gadus. The fishermen called it Kummul [kummel, hake in English], a name unknown to Swedish ichthyologists, despite it being mentioned in registers of ratepayers and public registers of land for centuries. The fishermen are still taxed in proportion to the size of their catch. This fish is usually caught at a depth of 70 fathoms [ca. 27 m], a depth that is increasingly difficult to reach because of the ongoing land elevation. Evidence of the elevation is easy to notice. Ahlelöf particularly mentions three islands: Brännö, Asperö and Kösö which within the next 100 years most certainly will have merged into one.

Ahlelöf has also observed all the cochleae mentioned by Linnaeus in Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
. He has sent two to Staf [presumably Martin StaafStaaf, Martin (1731-1788).
Swedish. Director of economy,
Gothenburg. Correspondent of Linnaeus.
], and sends another two to Linnaeus and adds that it would indeed please him if it should lead to a new species.

Allium ursinum is found in abundance on Hinsholmen. The pungent smell and acrid taste indicates that it may be of pharmaceutical use. He also reports observations of Taxus and on the pretty island Little Denmark a variety of Cucubalus maritima.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 13-14). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 9-10   p.9  p.10.