Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1448 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 August 1752 n.s.
Dated 1752 d. 28 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen kiäre Broder.

Äfter M[in] K[iäre] Br[oder]s råd blifwer jag quar till Hans K[iäre] M[ajeste]t kommer och reser uht morgon och afton at taga krafter. jag har totalt sluppit min starka hosta, excreationes, swetten äfter måltiderne, som hotade mig med en fatal Phthisis, allenast jag får krafter;jag ser af alt att motion fattas mig, som skall och endast kunna hielpa mig; jag har all min tid warit wan at resa, och nu på några åhr det å sido satt; jag har märk[t] mig altid må braf på resor. jag skall nu söka endast med ridande curera mig

sök på tienligit sätt at föreställa hos Hennes K[iära] M[ajeste]t, hur min Bror rådt mig at rida och medicinera, at H[ennes] K[iära] M[ajestät] ej blifwer otolig på mig.

jag lofwar mig där emot för hwar ewige dag at lägga in en rar ört för M[in] K[iäre] Br[oder]

Rolander fick dysenterie; jag curerade honom, han fick recidive; åter curerades, åter recidive; han märkte sig få det af dricka; stopet ransakades, intet såg med blotta ögonen, men microscopet wisade en oändelig hop Acari; jag förmådde honom ransaka excrementerne; han fick och där igen samma acari till millioner; jag är witne. de äro beskrefne artig af honom. Där hafwa wij ett makalöst datum.

usus hujus loci ex vulgo.
man må ej dricka på fastande maga, ty achari gå allenast äfter midnatt till morgonen.
man må ej dricka nattståndet, ty då sambla de sig öfwerst.
Dysenterie smittas per sedes;
Hielpes af albo graeco; där af desse dödas som kräfter af Suillo. Stercus suillum souverainast i Dysenterie.
Dysenterie upkomer af surt dricka diebus canicularibus vulgo.
Bönderne blifwa siuke i magen af surt dricka om sommaren.
En sup bränwin hielper dem; hielper uti Dysenteria incipiente.

så går alt ihop det ena med det andra,

vale
Min Broders
Egen
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1752
d[ie] 28 julii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Following Abraham Bäcks Bäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
advice, Linnaeus will stay in Uppsala until the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
]arrives. Linnaeus goes out for a ride every morning and evening, and he has got rid of his cough, his phlegm, and his attacks of sweating after the meals, which threatened to develop into phthisis. Linnaeus understands he is not getting enough exercise, for he has been used to travelling, but during recent years he has had too little of that. He hopes that riding will compensate for that.

Linnaeus asks Bäck to describe to the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] how Linnaeus has been working at his health, so that the Queen does not lose patience with Linnaeus.

To compensate Bäck, Linnaeus promises to prepare a rare plant for him every day.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
got dysentery. Linnaeus cured him; he relapsed; Linnaeus helped him again; and he relapsed again. He thought he got it from his drinks, and when his tankard was investigated with a microscope, he saw lots of small worms there. The same worms were seen in his excrements, in very large number. Linnaeus has witnessed it, and Rolander has described the worms very well. It is a remarkable result.

Linnaeus concludes from this that you should not drink before eating, because the worms are active only from midnight until morning, and also that you should not drink from a tankard that has stood overnight because the worms gather in the uppermost part of the drink. Dysentery is spread by excrement, but it is cured with album Graecum. Stercus suillum (dung of swine?) is the best for dysentery. Linnaeus adds that dysentery is caused by sour drink during the hog-days, and that farmers get stomach sickness from sour drinks during the summer, but that a glass of schnapps helps them, for it cures incipient dysentery.

So, all the different pieces come together in a logical whole.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 184-185   p.184  p.185.