Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1450 • Jonas Ahlelöf to Carl Linnaeus, 2 August 1752 n.s.
Dated 22 Julii 1752. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

WälBorne Herr Archiater, samt Riddare af Kongl. Maijts
Nordstjerne Orden,
Förnäme Gÿnnare.

Under tilförsikt af vanlig gunsts ärnående, understår mig med desse ringa rader WälBorne Herr Archiatern upvakta.

Emedan jag undfådt några ostindiska frön, vil ha äran dem öfverskicka, på det de med första måtte kunna sås, likaledes öfversändes några vägster från samma ort, ödmjukel[igt] bedjandes jag måtte derå få namn; men sjelfva vägsterne täckes VälBorne Herr Archiatern behålla. Ganska få vägster har jag i år af H[err] Osbeck och Toren fådt, emedan den förre tagit så många åtskilda species, och således ej kunnat tagit öfver 1 el[ler] 2 af hvarje sort. Herr Toren deremot varit nog sjuklig och således mindre kunnat hämtat. H[err] Osbeck, har ibland andra rara vägster en Gÿnandrist af en besynnerlig artig structur, och en altförtäck hvit blomma, som säkert blifver et nÿt species, men största omsorgen blir at få hänne hel up, at ej några delar blifva skadade; som med upresande Gÿmnas[ister| skal ske, så vida man kan få fatt på dem. En art potatoes har H[err] Osbeck med sig, som äro besynnerlige, kallas på Chin[esiska] Jams, roten är helt lång som en morot, när hon afbrÿtes är hon inuti helt gelatineus och smakar med en blanning af olja och mjöl; torkas hon åter får hon ej allena färg utan och smak aldeles som rågmjöl, ja när man rifver detta torkade blir det til et pulver likt mjöl: Jag har satt en bit i en kruka, i fal det lÿckas, skal jag i ödmjukhet gifva berättelse. Vil denne vägst trifvas här, lofvar hon riket förmån. I ödmjukhet vil ha äran berätta VälBorne H[err] Archiatern at jag lyckelig[en] funnit Cocha subarenaceo-marina It[er] vest. p. 187 hvilcken aldeles kommer med beskrifning[en] pag. 188 öfver ens, men skiljes ansenlig ifrån figuren Tab 5, besÿnnerligen vid den ändan der apertura finnes. Med särdeles nöje feck jag ärfära hvartil hålen för henne tjänte nemlig[en] at derigenom träda sin långa snabel genom aperturen holet upefter och ända til botnens superficies, hvarest hon säkert emottager hvad henne til föda kan på botnen kräla. Curieust var efven at se, huru muslan så snart jag feck fatt henne under botnen och lyfte henne ifrån vattubrÿnen, hon då strax öpnade andra ändan och igenom et aflångt hål utsläpte en vacker hop rent vatn, 1/4 qvarter vid pas, hvilcket i fulkomlig sträng flöt til sista droppen, snabelen var då indragen och sÿntes endast rudimenta til honom hela dagen; sedan desse muslor hadde legat et dÿgn i luften begÿnte deras snabel komma ut, men så snart de vidrördes drogs han in; desse snäckor hade til besÿnnerlig förundran lif hela 5 dagarne i luften. 2ne snäckor har jag då de voro halfdöda öpnat och med mögeligaste försigtighet uttagit deras krop, hvilcken lagd i [symbol of ”spiritus vini”] skal vid första tilfålle blifva öfversänd. Angående hålen så voro de merendels 2ne et vidare, och mindre det andra, men så fan jag dock på åtskilliga ställen allenast et hål och kunne runt om ej märka mer, fast likaväl muslan märktes. Det lilla hålet tror jag ej utan skäl är det rör hvarigenom muslan utsläpper det vatn hon med snabelen indragit: Muslorne som betäcka denna kroppen äro ganska sköra och tunskaliga, dock af olika storlek.

Uti WälBorne Herr Archiaterns höga gunst ber ödmjukast få vara innesluten, emot hvilcken förmån min åkallan skal för WälBorne Herr Archiaterns, samt Förnäma Familiens beständiga flor vara: framhärdande med djupsta vördnad

WälBorne Herr Archiaterns, samt Riddarens af Kongl. Mays ts Nordstjerne-Orden
Min Förnäme Gynnares
aldra-ödmjukaste tjänare
Jonas Ahlelöf.

Götheborg d[en] 22 Julii 1752 · / ·

upSUMMARY

Jonas AhlelöfAhlelöf, Jonas
(1717-1783). Swedish. Clergyman, dean
of Frillesås. Correspondent of
Linnaeus.
sends Linnaeus a few seeds and plants from the East Indies. The seeds should be sown as soon as possible. He is also eager to know the names of the plants, which Linnaeus is welcome to keep. He further states that Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
and Olof TorénTorén, Olof (1718-1753).
Swedish. Clergyman, naturalist.
Linnaeus’s pupil. Went to China in
1748-1749 and to India and China in
1750-1752. Correspondent of Linnaeus.
have sent him very few plants this year. Among other rare specimens Osbeck has a plant of the class Gynandria with a beautiful white flower which surely will form a new species if it can reach Uppsala in one piece. Osbeck will also bring a peculiar species of potatoes, called yams. The root is long like a carrot and of a gelatinous consistency. It tastes like a mixture of oil and flour. Ahlelöf has planted a piece in a pot, and will tell Linnaeus if it grows.

Ahlelöf was happy to find Concha subarenaceo-marina described by Linnaeus in Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
. He describes how this clam uses its trunk to feed from the bottom and also has a complicated circulation of water. Two almost dead cockles had opened their shells and Ahlelöf had removed their bodies and put them in a solution of alcohol. They will be sent as soon as possible.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 15-16). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 11-13   p.11  p.12  p.13.