Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1478 • Carl Linnaeus to Joachim Fredrik Preis, 3 October 1752 n.s.
Dated d: 22. sept. 1752.. Sent from Uppsala (Sweden) to Den Haag (Netherlands). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [only the signature by
Linnaeus
]
Högvälborne Herr Baron ock Envoye

Med förra Posten hade iag ifrån Hans Excellence Herr Baron von Höpken del af Herr Baron ock Envoyens svar, angående D[octo]r Kaehlers ansökning at få resa till Caput bonae Spei at botanicera, med de Högmogende Herrarnes indirecte avslag.

Till uphielpande af Vetenskapen fick iag af mina Landsmän handräkning för några år sedan, at iag kunde sända en Discipel H[err] Kalm till Pensylvanien ock Canada. Både Ängelska och Fransyska regeringen gynnade honom, at han kom hem med en stor samling örter ock beskrivningar.

Jag fick derpå Hasselquist til Aegypten ock Palaestina; detta hårdaste folket lätte honom passera fram ock tilbakas; Han dog på hemresan i Smyrna, men icke hans samlingar.

Jag fick Osbeck, Torén ock Gad til Ostindien, der hvar på sin ort uptäkt dråpeliga saker och hemkommit med nyligen.

Spaniorerna begärade sielfve en min Discipel at resa öfver Spanien, som der ännu niuter af dem årligit uppehälle, ock de lära på egen depence skicka honom till sina Provincier i America. Jag har arbetat icke förr min skull utan för publici; Holländska Nationen får så mycken nytta deraf, som vi sielfva, faste vi betalt reserna.

Icke hade iag förmodat, at någon Christen ock Europeisk Potentat skolat i detta lius af Vetenskaper näkat någon plåcka några oskyldiga blomster ock samla Insecter på sin villa mark, eller gå på sin jord; ock knapt någon i verlden, om ei Japoneserne; mycket mindre hade iag förmodat afslag af den nobla Holländska Nationen, som tilförene så oändeligen contribuerat till Vetenskapers upkomst; men som all ting hafva sina öden ock tider, så hafver ock denna Vetenskapen alltid fölgt folkslagens.

Dock är mit ändamål ei nu at besvära vidare herrar Högmögende härmed, eller Herr Baron ock Envoyen med insisterande härpå, ty verlden är vidlyftig. Jag har med mycket besvär fåt ihop resepengar till D[octo]r Kaehler, ock ut skall han; men verlden är vidlyftig, ock är man säker det iag af ingen annor. Potentat får afslag. Jag skall sända honom på en annor ort af Africa, som hörer til någon annor; det kan giöra mig lika till hvilken. Min ödmiukaste bön till Högvälborne Herr Baron och Envoyen är, at Herr Baron täktes endast utvärka formelig resolution för framtiden: at man har et document at stödia sig vid för historien om Vetenskaperna. At efterverlden må se min nit; ock at verlden en gång må blifva öfvertygad - om det den torde hålla otroligt.

Skulle iag vinna detta hos Högvälborne Herr Baronen, skall både iag ock alla Vetenskaps älskare vara derföre förbundne.

Jag framhärdar med all vördnad
Högvälborne Herr Baron ock Envoyens
ödmiuke tienare
[a][a] : MS1 [only the signature by
Linnaeus
]
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 22. Sept[embris]
1752.

upSUMMARY

Linnaeus has seen Joachim Fredrik Preisís Preis, Joachim Fredrik
(1667-1759). Swedish. Count and
diplomat. He served for 57 years as
secretary at the Swedish legation in The
Hague. Correspondent of Linnaeus.
letter to Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
, in which Preis reports that the Dutch government has refused Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
permission to go to the Cape of Good Hope region to collect plants.

Linnaeus lists several pupils who he has sent abroad. Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
to Pennsylvania and Canada. He was favoured by both the British and the French governmen , and he returned home with a large collection of plants and descriptions.

After that Linnaeus sent Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
to Egypt and Palestine; he was allowed to go between the two countries without problems. He died in Smyrna on his way back, his results are however valuable and still extant.

Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
, Olof TorénTorén, Olof (1718-1753).
Swedish. Clergyman, naturalist.
Linnaeusís pupil. Went to China in
1748-1749 and to India and China in
1750-1752. Correspondent of Linnaeus.
and Gad [Anders GaddGadd, Anders Swedish. ] were sent by Linnaeus to the East Indies, returning with varying collections.

The Spaniards even asked for a pupil of Linnaeus to come and work with them. He [Linnaeus refers to Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
] is still there, and he will be sent to their colonies [in South America] at their expense. So Linnaeus has not worked for himself but for the public; both the Dutch nation and Linnaeus have profited from these journeys, although the expense has been covered from Sweden.

So Linnaeus had really not expected a refusal from the Dutch regarding Kähler. All he wanted was permission to go there and gather innocent flowers and insects in the wilderness, and Linnaeus thought nobody would refuse that, except maybe the Japanese. It was the more surprising, as the Dutch have contributed so much to science. However, times change, and science follows the political circumstances.

Linnaeus does not want Preis to try to have the issue reassessed. Linnaeus has managed to get money for Kähler to go, and he will go, but Linnaeus will send him to another country in Africa. It does not matter where he goes.

However, Linnaeus does ask Preis to obtain a formal document from the government containing this refusal, a testimony for the future. Thus, nobody can question Linnaeusís care for Kähler, and those who do not think this could happen will have it manifestly documented.

This would be very gratifying both to Linnaeus and to all lovers of science.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Diplomatica, Hollandica, vol. 792). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only the signature by Linnaeus]