Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1486 • Joachim Fredrik Preis to Carl Linnaeus, 21 October 1752 n.s.
Dated 10/21 Oct. 1752.. Sent from Den Haag (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Hag d[en] 10/21 Oct[ober] 1752.

Wälborne Herr Archiatern

Jag finner mig hedrat med Wälborne Herr Archiaterns angenäme skrifwelse af d[en] 22 Sept[ember] St[ylo] V[etero] sistl[idne], hwarföre jag min hörsamt tacknämlighet betygar.

Den förundran Herr Archiatern ÿttrar öfwer Holländska OstIndiska Compagiets förwägran at tillstå H[err] Doctor Kählers resa til Cap de Bonne Esperance är wäl grundad, men så är samma Orsaken dertill den Handels Jalousien som här förtijden är större, än någonsin tilförende, särdeles emoot sådane Nationer, hwilke förutan annan Commerce sig och på den OstIndiska beflijter. Hwarföre och alla steg och giörsmål misstänkas. Med sista posten har jag till Hans Excellens Herr Baron och President von Höpken, i diupaste wördnad öfwersändt Compagniets Advocat Herr Sweers bref till mig, som bekräftar den munteligen gjorde förwägran, hwilket torde wara alt som kan förmodas. Såsom Advocaten mig berättar sig närmare därom weta med mig tala, så måste afwäntas huru han lärer sig utlåta.

Jag niuter med nöije detta tillfället at emoot Wälborne Herr Archiatern såsom en gammal gÿnnare och bekante ÿttra den fägnaden hwarmed jag utur Wälborne Herr Archiaterns bref inhämtat Wetenskapernas framgång och tillwäxt i Fädernes landet. Särdeles gratulerar jag däröfwer at det så synnerligen igenom Wälborne Herr Archiaterns rätt Swensk sinnelag och Patriotisk omsorg skier. Och önskar det Wälb[orne] Herr Archiatern än långa år må hafwa det nöije at i fullkomlig hälsa och kraftter ett så ädelt och nÿttigt förretagande see och hielpa – befordra; som jag uprigtigt kan betÿga at till Wälb[orne] Herr Archiaterns heder alla lärdes och Academiers loford och högaktning instämma

Jag för min del anhåller om Wälborne Herr Archiaterns framhärdelige ÿnnest och bewogenhet hwaremoot jag med Vördnad förblifwer

Wälborne Herr Archiaterns
Ödmiuke hörsamma Tienare
Preis· / ·

upSUMMARY

Joachim Fredrik PreisPreis, Joachim Fredrik
(1667-1759). Swedish. Count and
diplomat. He served for 57 years as
secretary at the Swedish legation in The
Hague. Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for his letter of 22 September 1752 [this letter has not come down to us].

Preis understands that Linnaeus is surprised that the Dutch government has refused to let Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
travel to the Cape of Good Hope region. However, the government has become more and more restrictive towards nations that compete with them in the trade with the East Asian countries, and this has led to a policy that is suspicious of all kinds of activities. Preis has sent Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
a letter from SweerSweer, Dutch?. , in which he confirms the refusal. Sweer will also talk with Preis about the matter, and Preis will report to Linnaeus after that meeting.

Preis thanks Linnaeus for the news he got in Linnaeus’s letter about the progress of science in Sweden. He congratulates Linnaeus for having been so successful in this work, where he has shown true Swedish mentality and love for the country. Preis hopes Linnaeus will have many more years in which he can continue this work, and all scholars and academies are of the same opinion.

Preis hopes Linnaeus will enjoy his friendly relation with Linnaeus in the future.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 77-78). [1] [2] [3]