Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1489 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 October 1752 n.s.
Dated 13 octob. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Så har nu sal Ribben i tida giort öpning för M[in] K[iäre] Br[oder] wid den tienst, som ödet ärnat M[in] K[iäre] Br[oder] ifrån flere åhr. M[in] Br[oder] är så sielftagen till det, at M[in] Br[oder] hwarken får äller bör få någon competitor. jag gratulerar M[in] Br[oder] där till, såsom wid en anselig hederspost och den förnämsta i riket. jag gratulerar medicinen, som ofelbart upkommer genom M[in] K[iäre] Br[ode]rs ömhet för den samma, och jag gratulerar scientiae naturali, som får en sådan gynnare ibland alle uti den som styrer medicinen. Det är ej mögligt att Prof[essor] Pettersson, som utlänning kan competera, och ännu alt för galit at tänka det han skulle bestiga henne. Rosen sitter så wähl föruht, lärer omögligen persuaderas at tänka där på, då han söker lugn. Det giör han aldrig, så länge han har 5 skrufwar. Nu war det doch wähl att M[in] Br[oder] uthärdat på Drotningholm i sommar; Det är omögligt att Hans K[onglig]e M[ajeste]t skulle gå ifrån M[in] Br[oder], som äger utom alt annat, Hennes K[onglig]a M[ajeste]ts fulla nåd. nej jag önskade att alt annat gingo så redigt. Nu får M[in] Br[oder] tillfälle at pleno effectu uphielpa medicinen, som det behöfwar.

jag gratulerar och M[in] K[iäre] Br[oder] som änteligen slipper från Drotningholm, en om hösten så osund luft, åtminstone för min constellation.

Hwad har M[in] K[iäre] Br[oder] fått för godt af D[octo]r Wahlbom och Löfling, bägge skrifwa att de skickat åtskilligt?

jag innesluter mig uti M[in] K[iäre] Br[oder]s famn och framhärdar med all uptänkelig wördnad kiärlek och förtroende

Min K[iäre] Broders
lydige
tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 13 octob[er]
1752

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Evald RibeRibe, Evald (1701-1752).
Swedish. Surgeon. President of the
Collegium Medicum, Stockholm. Brother of
Carl Frederik Ribe.
has died, and Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
. Ribe’s death paves the way for Bäck to the position that has been intended for him for many years. Bäck will not, and should not, get any competitor for it. Linnaeus also congratulates medical science and natural science for getting a patron with Bäck’s qualities. Linnaeus mentions two possible competitors, Johan Christian Petersen von HeidenstamPetersen von Heidenstam, Johan
Christian
(1739-1774). Swedish.
Physician. Son of Peter Petersen von
Heidenstam.
and Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
but rejects them both. It is fortunate that Bäck stayed so long at Drottningholm during the summer. Now, the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] cannot possibly leave the position to anybody else, especially as Bäck has so good a relation with the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus is also glad that Bäck may leave Drottningholm for a while, since the climate there is not very good during the autumn. At least, it is not good for Linnaeus.

Linnaeus asks what Bäck has received from Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
and from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
, as he has heard that they have sent quite a lot of material to Bäck.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 189-190   p.189  p.190.