Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1527 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 18 January 1753 n.s.
Dated d. 7 Jan. 1753. Sent from Lund (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,
Höggunstige Gynnare

Jämte ödmjukaste tacksäjelse för Wälborne Herr Archiaterns gracieuxa skrifvelse af d[en] 6 förl[id]ne Dec[ember], har jag den äran af uppriktigt hjärta önska, det den högste, som täljer wåra dagar och förborgat styrer wåra beslut, han hwilken låtit Wälborne Herr Archiatern börja detta nyss ingångna året med god hälsa och wältrefnad, täktes äfwen låta Wälborne Herr Arch[iatern] med lika, om ej fördubblade krafter det samma med många flere få fullända och öfwerlefwa.

Jag war just på wippen att taga graden uti Medecin, men den korta tiden jemte det, att icke gifwa mina afwundsmän tillfälle, att se hos mig så många chancementer, gorde, att jag lemnade det, och således satte mig före, att poussera de göromålen jag fådt om händer, och därigenom få en god syssla af den jag nu har, el[le]r och att kunna winna den H[err] Prof[essor] Berch hafwer, i fall den skulle framdeles på ett el[le]r annat sät blifwa vacant, hwilket med hwad mera tiden torde kunna utverka.

Popovitz bok har en underlig Titel Untersuchung von dem meere, men där har han ihopslarfwat allehanda i Natural historien. Jag har en hop inlagda wäxter, som jag skickade fr[ån] Hålland till sundet, där de ännu, jag wet ej för hwad orsak, ligga, hwaribland är Gesneria Royenia, chironia, etc. etc. Jag fick äfwen några crystaller wid Hartz och är 1 a 2, som til figurerne werkel[ige]n äro skilde fr[ån] alla Wälborne Herr Archiatern beskifwet: framdeles skall jag hafwa den äran communicera Wälborne Herr Archiatern af något hart.

Jag är i begrep at gifwa ut mina anmärkningar jag gordt under mine resor; men wet ej om jag skall göra dem, såsom en formail resa; el[le]r dagbok, el[le]r och i forme av trykta bref.

Wahlbom skrifwer mig til det Gleditsch utgifwet ett systeme i Botaniquen, grundat på situ ett connexione staminum; men cui bono? det är ingen kånst sedan Wälborne H[err] Archiatern utstakat genera, att invertendo göra nya systemer, hwilka icke mer tyckas gagna, än månaskenet, då solen lyser.

Jag tackar ödmjukaste får låfwen på frön til wåren, det är mig en glädje, att Wälborne H[err] Arch[iatern] är min beständige Gynnare och står mig bi, när påtränger, ty facultets herrarne äro hätske på mig , och är i synnerhet Rosén, så af hjärtat arg, att han just fräter sig själf öfwer det han icke får tilfälle, at chicanera mig. Skulle Wälborne H[err] Archiatern få tilfälle, att recommendera mig hos Hans Excellence Palmstierna, anhåller jag derom på det allrahögsta och med all upptänkel wördnad upphörl[ige]n lefwer

Wälborne Herr Archiaterns
ödmjukaste tjänare
Eric Gustaf Lidbeck.

Lund d[en] 7
Jan[uari] 1753.

upSUMMARY

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for his letter of December 6 [this letter has not come down to us] and wishes Linnaeus good health for the New Year.

Lidbeck had intended to take the degree of doctor of medicine, but he had had very little time for that and had postponed it. He did not want to give his enemies any cause to criticise him. Instead, he had worked very hard at his real tasks in order to be recognized as such, or to be appointed to the position that Andes BerchBerch, Anders (1711-1774).
Swedish. Professor of economics,
Uppsala.
has now, if it becomes vacant at some time in the future.

Johann Sigmund Valentin Popowitsch’sPopowitsch, Johann Sigmund Valentin
(1705-1774). Austrian.
Philologist and natural scientist,
professor at Vienna.
book has a strange title, Untersuchungen vom Meere Popowitsch, Johann Sigmund Valentin
Untersuchungen vom Meere
(Frankfurt & Leipzig 1750).
, but it only contains facts of natural history in a rather haphazard mixture. Several dried plants that Lidbeck had sent from Holland are still in a harbour, and Lidbeck does not know why. He mentions some of the species. He had also received some crystals in Harz, and some of them are unlike any that Linnaeus has described, so Lidbeck will inform Linnaeus in due course.

Lidbeck is going to publish some sort of travel report, but he is hesitates over whether he should do it as a report, as a diary or as printed letters.

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
has told Lidbeck that Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Bose’s
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
has published a botanical system based on the place and the connections of the stamens [Lidbeck refers to a work, which was to be published in 1764, Systema plantarumGleditsch, Johann Gottlieb
Systema plantarum a staminum situ.
Secundum classes, ordines et genera, cum
characteribus essentialibus
(Berlin
1764).
]. Lidbeck wonders what that could be good for, now that Linnaeus’s system has been published. The others are just like moonshine during the day.

Lidbeck thanks Linnaeus for his promise to send him seeds in the spring. Lidbeck is glad that Linnaeus supports him, for he has many enemies in the faculty in Lund. Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] is especially hostile, so that he consumes himself with frustration that he cannot insult and disgrace Lidbeck. If Linnaeus has an opportunity to recommend Lidbeck to Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
, Lidbeck implores him to do so.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 173-174). [1] [2] [3]