Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1531 • Johan Gustaf Wahlbom to Carl Linnaeus, 13 February 1753 n.s.
Dated 13 Febr. st. n. 1753.. Sent from Berlin (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,
förnäma Gynnare.

Att jag så länge drögt med swar på Herr Archiaterns sidsta Hög[tära]de skrifwelse beder jag måtte ursäktas, jag har sjelf ej warit ordsaken dertil, utan den sölige Profess[or] Ludolph och Gleditsk som narrat mig dag från dag. Prof[essor] Gleditsk lofwade mig att få se Herbar[ium] Japonicum, som dock ej blef af, förr än jag sjelf feck komma in på Bibliothequet. Titulen är, Flora Japonica a Cl. D n Clejero, Belgarum in Japan bis legato - -, instinctu & cura Christ. Menzelii, auspiciis Ser & potent. Dn Fred. III. Elect. Brand. Tom. I. No 1 Faunasakoero: En brandgul dubbel ros, lik Balaustia, fol. composita, quinata 1: pinnata, det chinesiska namnet vid. in marg. på samma sida står en liten hwit blomma, petala 3a, wäxer som Hyacinthus No 2, T Soewa mangoesa vid. in marg. På andra bladet står äfwen 2ne och så hwidare, denna Tomen slutas med No 738 Faijole och 739 immakikio. Tom 2 dus, 140 Tanon 741. Fisio Lassa. på slutet af sidsta Tomen äro och små foglar tillika med örterna, till 1310 der alenast foglar komma, de första är en Tupp ock höna som kallas Tomar, Tuppen är swart och hwit, och hönan grå. Sidsta No är 1358. Formatet är i Folio, och långt som en Notabok, örterna äro ritade med lefwande färgor på chinesiskt papper, men mycket otijdeligit. Kan hända att Herr Archiaterns ej är inbunden och utan Titul, då är det swårt att weta om det är den samma. Är det så, måste jag wäl göra en widlyftigare beskrifning på en hop blomster att man der af kunde finna likheten.

När H[err] Prof[essor] Ludolph kom ut med sanningen, så war det Gundelheimers Herbarium, som här är, det är ock ett annat med Europeiska örter som är samlat af en wid namn Stoss, som dock ej har annat än bekanta. Jag har budit Prof[essor] Ludolph att få se effter de örter om h[wil]ka H[err] Archiatern behagat skrifwa, men han kunde ogörligen nu i winter göra sig den mödan, de mästa äro ock utan namn och ordning att det är swårt att få igen någon, han sade att ingen finnes der alenast cuscuta orientalis, den jag ej får se för än i sommar.

Professor Gleditsk lofwar mycket wäl, få se huru han håller ord.

Hwad curieust är förfaller han ej; Jag håller på att Discurera med D[octo]r Lehman, att han skulle göra en Decision in Regno Minerali emellan Systematici, samt wisa huru de måste förblanda en Chemicus och en Historicus Naturalis.

för 14 dagar sedan var Kongl[iga] Wettenskaps academien tillsamman då Professor Meckel beskref en Phoca. Anatomica woro artiga, men det andra war roligt och löjeligit, jag tror de aldrig hafwa sedt sådant djur i Tyskland, sådant underwärk war det, ja han wiste ej annat namn än Veau marin, Han hade dyrt köpt honom af en som förde honom omkring att wisas för pänningar, för h[wil]ken han här i Berlin dog.

Mylius skall nu snart resa, och wet ej huru han först skall få Species. Haller har genom bref hos honom frågadt om jag ej wil hälsa på honom.

Af Salvius har jag fådt ett ark af Species, som fägnade mig så mycket som hela boken, det har jag wist för botanophili. Af Seminibus Kalmianis wille Professor Gleditsk gerna hafwa några om lägligit wore.

Jag kan ej tillfÿllest tacka Herr Archiatern för sin goda recommendation i Stockholm, det enda jag fruktar, är att blifwa här ute för mycket twungen, om det skulle lÿckas. det må derföre gå, som Gud behagar, jag har hördt att det nu skall blifwa en Medicus i Calmar med 800 Daler Silfwermynts lön, h[wil]ket jag, snart sagt håller för lika godt, blifwer det ej af med Profession, så hoppas jag Kongl[iga] Colleg[ium] Medicum ej går mig förbi, i ansende, att de redan satt mig på förslag dertil. Jag beder att min wördnad anmäles till Nådiga Frun och Mademoisellerne, och framhärdar til slut

Wälborne Herr Archiaterns
ödmjukaste tjenare
Joh[an] Gust[af] Walbom

Berlin d[en]13 Febru[arii] st[ili] n[ovi]
1753.

P. S. Professor Cartheusers Son är nu full komlig Linnean, will och gerna resa til Upsala, om han får lof, han skall först Promovera i Fankfurt an der Oder.

upSUMMARY

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
apologizes for not answering Linnaeus earlier [Linnaeus to Wahlbom, 19 December 1752Letter L1522], but Ludolph [Michael Matthias LudolffLudolff, Michael Matthias
(1705-1756). German. Professor of
botany and medicine, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
] and Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Bose’s
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
have delayed the issue by not doing what they promised. Gleditsch had promised to show Wahlbom the “Herbarium Japonicum”, but Wahlbom could not see it before he could come into the library himself. Wahlbom gives Linnaeus the detailed title of the work and describes it in detail, amongst other by giving details of the last pages of each part and of the size of the books. Wahlbom promises Linnaeus a better description if Linnaeus wants one.

The truth about Joseph Pitton de Tournefort’sTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
herbarium is that it is Gundelheimer’s collection that is in Berlin, together with another with European plants collected by StossStoss, ?. . Wahlbom has asked Ludolff to see the items that Linnaeus asked about, but Ludolff could not help him during the winter. Most of them are without names and order, so you can hardly get anything back, and Wahlbom will have to wait until the summer to study it.

Wahlbom is not sure Gleditsch will keep what he promises. Wahlbom is discussing with Lehman [Johann Gottlieb LehmannLehmann, Johann Gottlieb
(?-1767). German. Mineralogist.
Professor of chemistry and director of
the Natural History Museum of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
] the roles of systematics, chemistry and general natural history in mineralogy. Two weeks earlier, the Royal Academy of Sciences in Berlin [Königliche Akademie der WissenschaftenKönigliche Akademie der
Wissenschaften, Royal Academy of
Sciences in Berlin
German.
Founded at the instigation of Leibniz in
1700 as the
Kurfürstlich-Brandenburgische
Societät der Wissenschaften. In
1744 it merged with the
Société Littéraire
du Berlin (which had been founded in
1743) to form the Königliche
Akademie der Wissenschaften.
] met and Johann Friedrich Meckel the ElderMeckel the Elder, Johann Friedrich
(1724-1774). German. Prosector
and teacher in midwifery, Berlin. In
1751 he became professor of anatomy,
botany and osbtetrics.
described a phoca. The zoologists were pleased, but the others had never seen such an animal in Germany. It was so strange. The animal had been bought from somebody who travelled around with it and showed it for money, but in Berlin, the animal had died. Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
is about to leave and wonders how he shall get Species plantarum [Wahlbom refers to the first edition of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
], before his departure. Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
has written to Mylius and asked if Wahlbom will come and see him. Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has sent Wahlbom a sheet of Species plantarum which had pleased Wahlbom very much. He has shown it to other botanists. Gleditsch would like to obtain some seeds from plants obtained from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
.

Wahlbom thanks Linnaeus for his support in the matter of the position in Stockholm. Wahlbom has heard about a good position in Kalmar, which he thinks is quite as good as that in Stockholm. He hopes the Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
will remember him.

Wahlbom sends his greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
and Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
].

P.S. Wahlbom mentions that Johann Friedrich Cartheuser’sCartheuser, Johann Friedrich
(1704-1777). German. Professor of
medicine and botany at Frankfurt an der
Oder. Father of Friedrich August
Cartheuser.
son [Friedrich August CartheuserCartheuser, Friedrich August
(1734-1796). German. Chemist,
mineralogist. Professor of physics and
chemistry in Frankfurt and der Oder. Son
of Johann Friedrich Cartheuser.
] follows Linnaeus’s system. He is eager to go to Uppsala, if he may, but first he shall be promoted to doctor in Frankfurt an der Oder.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 163). [1] [2]

upEDITIONS

1. "Johan Gustaf Wahlbom" (1929), p. 39-42 .