Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1532 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, 24 February 1753 n.s.
Dated 13 febr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Berlin (Germany). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Doctor
Min trogne Wänn.

för så åtskillige och månge wänskaps prof tackar jag öfwermåttan; och för H[err] Doctorens bref, som altid hafwa något artigt, tackar jag tusendefalt.

jag har länge sedan praedicat för Archiater Baeck som succederat salig Archiater Ribe, at ingen är tienligare till Anatomie Professionen i stockholm än H[err] Doctoren; och det samma är min of[…]tade mening. han har lofwat mig at giöra alt sitt af all hog ock af alla krafter; H[err] Doctoren har både vi[…]at, utförande och mod at arbeta med Herrar Chirurgis i stockholm […]

jag tackar H[err] Doctoren som will sambla Herrar Germanorum dubia emot mig, och hör mig där utinnan sedermera, då jag antingen skall det upläsa, äller ock wara nögd att […].

jag har brukat at trösta mig med Comici historia om Hyndan, som råkat lägga sig i ett bo at föda walpar ock då en hop hundar kommo at kiöra henne utur boet, bad hon dem at få wara där till des hennes små walpar blefwo så stora at hon kunna föra dem med sig i skogen; de gingo bort, änteligen kommo igen då walparne wuxit och fått tänder i munnen, då säger hon kom med, så skola wij afgiöra quaestionen om bodet, då alla hennes walpar med henne kiörde bort hundarne. jag hoppas i mine wärdige disciplar i H[err] Doctoren, Löfling, Kalm, Hartman &c så dem som äro i stånd at sysselsätta adversarios ock wisa dem hwar […] kiöpte ölet. jag har allestädes praedicat om den aestimation H[err] Doctoren för sin eruditium redan förskaffat sig utom lands; och om hwilket så allmänt talas hos oss.

första tomen af species 35 ark, är nu trykt; den andra continueras.

jag har 6 weckor warit hos Hans M[ajestä]t som samblat sig en förskräckelig hop diur i [chemical symbol for spirits] på Ulriks dahl, öfwer 60 figurer äro ritade, ock nu hålla på att stickas i koppar, då Museum straxt skulle utgifwas.

Hennes M[ajestä]ts figurer öfwer det som Hon på Drotningholm samblat, äro ej ännu ritade.

Hans Excellens Tessin låter ock sticka många tabeller till sit museum, som jag äfwen skrifwit ock skall med första tryckas.

H[err] Loefling sänder dageligen nya och artiga rön.

jag fick bref ifrån H[err] Mylius, under den tiden jag wid juhl war 6 weckor hos Hans M[ajestä]t, där uti H[err] Mylius säger sig ofördröjeligen skola antaga resan, och beklagar at jag ej swarat honom på sit bref; skulle han ännu wara qwar det jag twiflar, så säg honom at jag icke fått något hans bref, det jag ej straxt beswarat;

Doctor Halenius börer ofelbart blifwa Biskop i Westergiötland; det sägs ock idag att O[lof] Celsius blifwit pastor wid Kongs holmen i stockholm.

Arch[iater] Rosens bägge små barn lefwa och må wähl.

glöm ej at gå igenom H[err] Gundelsheims eller Tourneforts herbarium, ock at illustrera de orientaliska wäxter som stå uti Tournef[orts] Corollario, såsom jag skref i mitt sista bref, det H[err] Doctoren lärer fått.

i dag hade wij de beklageliga tidningar at Baron Hårleman dödt i tisdags a podagra ichtogada?[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 266v
]

Jag är med all trofasthet
Högtförfarne H[err] Doctorens
trofaste tienare
Carl Linnaeus

Det de nu springa med i upsala är att molnarens dotter fått en flicka, modern dog af slag så snart hon märkte henne hafwandes. tänk hon skyller på Doctor Balk som det säjes; men wij hafwer honom så länge wij kunna. hälsa honom hierteligen och tacka honom. För brefwet.[c][c] : MS1 [added in the left margin
of fol. 266r
]

A Monsieur
Mons[ieu]r Jo[an] Gust[af] Wahlbom
Docteur en Medecine
Berlin
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for his friendship and for his letters.

Linnaeus has for a long time talked to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
about the vacant position of professor of anatomy in Stockholm, which Wahlbom has applied for. Linnaeus and Bäck agree that Wahlbom is the most suitable man, and Bäck has promised to act for Wahlbom with Ribe [Evald RibbenRibben, Evald (1730-1790).
Swedish. Physician. Son of Evald Ribe
the Younger.
]. Wahlbom has courage and knowledge enough to work with the surgeons in Stockholm.

Linnaeus thanks Wahlbom for his offer to collect the issues where the German botanists disagree with Linnaeus. Linnaeus does not know if he will dare to make it public, or if he will have to be sorry for it.

Linnaeus makes a comparison with a fable about a bitch who was disturbed by other dogs when she was about to give birth. She asked to be left alone until her puppies had become big enough to manage to live in the forest, and she was granted this. When this time arrived, her puppies had no difficulties in driving the other dogs away. Linnaeus is sure that his pupils, Wahlbom, Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
, Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, Hartman [Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
] and the others, will defend him and show Linnaeus’s enemies who was right.

Linnaeus has praised Wahlbom for the erudition that he has acquired abroad, and many talk about it.

The first part of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, 35 sheets, is now finished. The printing of the second part is in progress.

Linnaeus has been six weeks at the Court. The King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] has collected a lot of animals preserved in alcohol, and more than 60 pictures have been drawn and are being engraved in copper to be included in the catalogue of the Royal museum [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

The Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] is glad at what she has managed to collect at Drottningholm. Those items have not yet been depicted.

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
is also preparing a catalogue of his natural history collection, and several pictures are being engraved for that. Linnaeus has written the text, and it will be printed as soon as possible [Linnaeus refers to Museum TessinianumLinnaeus, Carl Museum
Tessinianum, opera illustrissimi comitis
Dom. Car. Gust. Tessin [...]
collectum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 1081.
].

Löfling is sending new and interesting information every day.

Christlob MyliusMylius, Christlob (1722-1754).
German. Student of medicine, disciple of
Christian Ludwig Krause, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
had written to Linnaeus when Linnaeus was at Court around Christmas, and had told Linnaeus that he was ready to leave at once for the proposed journey. Mylius had also complained that Linnaeus had not answered an earlier letter. [Mylius refers presumably to his letter to Linnaeus, 26 December 1752Letter L1516]. Linnaeus asks Wahlbom to tell Mylius, if he has not already departed, that Linnaeus did not receive any letter from him and that he would have answered one at once.

Engelbert HaleniusHalenius, Engelbert
(1700-1767). Swedish. Bishop of Skara,
politician. Correspondent of Linnaeus.
will no doubt become bishop in Västergötland, and there is a rumour that Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
has been appointed vicar in the parish of Kungsholmen in Stockholm.

Rosén’s two small children [Nils von RosensteinRosenstein, Nils von
(1752-1824). Swedish. Son of Anna
Christina and Nils Rosén von
Rosenstein. Brother of Anna Margareta
Aurivillius and Johanna Maria
Rosén von Rosenstein.
and Johanna Maria Rosen von RosensteinRosen von Rosenstein, Johanna Maria
(1752-1756). Swedish. Daughter of
Anna Christina and Nils Rosén
von Rosenstein. Sister of Anna Margareta
Aurivillius and Nils von Rosenstein.
] live and are well.

Wahlbom should not forget to go through Gundelsheim’s [Andreas von GundelsheimerGundelsheimer, Andreas von
(1668-1715). German.
Physician-in-ordinary. Accompanied
Joseph Pitton de Tournefort during his
travels to the Orient.
] or Joseph Pitton de Tournefort’sTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
herbarium and to depict the Oriental plants depicted in Tournefort’s Corollarium Institutionum rei herbariaeTournefort de, Joseph Pitton
Corollarium Institutionum rei
herbariae, in quo plantae 1356
munificentia Ludovici Magni in
orientalibus regionibus observatae
recensentur & ad genera sua
revocantur
(Paris 1703).
. Linnaeus had reminded Wahlbom of this in his former letter, which Wahlbom should have received.

Today, Linnaeus had heard that Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
had died from gout last Tuesday.

P.S. In Uppsala, the present gossip is about the miller’s daughter who had born a daughter; her mother had died from apoplexy when she understood that her daughter was pregnant. Linnaeus sends his regards to Lars BalkBalk, Lars (1726-1790).
Swedish. Provincial physician to the
north district of the county of
Stockholm.
thanking him for the letter [this letter has not come down to us].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 266v]
b.
MS1 [the signature and the date added in the left margin of fol. 266v]
c.
MS1 [added in the left margin of fol. 266r]