Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1533 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 24 February 1753 n.s.
Dated 13 fer. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Adjunkt.

Dagen äfter min hemkomst ifrån stockholm hade jag H[err] Magistrens senaste kiärkomne; skada war at jag ej fick det medan jag war i stockholm.

för nyåhrs tiden talade jag en gång med Eder Cancellaire, då jag ock kom at orda om H[err] Adjuncten med den distinction jag är wan. Giör Eder flit H[err] Magister, så är jag säker at saken sielf understödier sig. jag hörde med sama posten at Hans M[ajeste]t ofördröjeligen lärer willia hafwa mig till stockholm, sker det så tida, skall jag giöra alt mitt till.

Det berättas i dag at Baron Hårleman blifwit död i tisdags. stor skada för publicum och reelle wettenskaper.

påmin mig på slutet af Martii månad om frön.

Laga ock at H[err] Magistren får uteifrån några rara frön.

jag är
Höglärde H[err] Adjunctens
hörsamste tienar[e]
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 13 febr[uari]
1753

Medicinae Adjuncten
Höglärde H[err] Magistern
Eric G[ustaf] Lijdbeck
Lund
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus had received Erik Gustaf Lidbeck’sLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
latest letter [Linnaeus refers probably to Lidbeck to Linnaeus, 18 January 1753Letter L1527] the day after his return from Stockholm. He regrets that he did not get it while in Stockholm.

Before New Year, Linnaeus had happened to talk to the Vice Chancellor of the University in Lund [Nils StobaeusStobaeus, Nils (1694-1754).
Swedish. Professor of eloquence and
poetry, Lund. Vice Chancellor at the
University of Lund in 1747 and 1752.
] , and then he had expressed himself very clearly about Lidbeck. If Lidbeck simply carries out his duties industriously, Lidbeck will see that all will end well.

Linnaeus has got to know that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] is about to summon him to Stockholm. When that happens, Linnaeus will do what he can to help Lidbeck.

Linnaeus reports that Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
died last Tuesday. It means a great loss to the public and to science.

Linnaeus asks Lidbeck to remind him at the end of March to send him some seeds.

Lidbeck should also try to get seeds of rare plants from abroad.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3]