Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1538 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 February 1753 n.s.
Dated 9 febr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Tack för brefwet. Det fägnar mine aper att en af des syskon fåt nåd i hofwet; de recommendera sig hos henne, och önskar jag at en gång ochså få se denna nye gästen. Utan skiämt ingen ting kan wara artigare än at se på dessas mores, och huru nära de gå till menniskans. war så god och swara

1 om hon har skägg?
2 om alla naglar äro lika på föttren?
3 om stierten är slät, utan minsta tekn till swantz.
4 om öronen nakne?

Sundius skall jag hälsa med första.

Nytt ifrån Stockholm är at Hans K[onglige] M[ajestä]t gifwit Celsius Kongsholmen, det jag will låta min Broder wetta, med accord at han det ej säger för någon; om Hans M[ajestä]t täckes hielpa H[err] Magister Halenius, så skall jag straxt låta min Broder det få wetta.

Här är en liten pusio om 8 à 9 åhr, så lik M[in] K[iäre] Br[oder] at då jag först såg honom, log jag i mitt sinne och trodde mig se Min K[iäre] brors siähl kommit i denna genom en flickas starka imagination, men då jag frågade, war det M[in] Br[oder]s systerson, då jag flatnade och sade at min Br[oder] ej behöfwer conterfait så länge han lefwer.

Hälsa H[err] Bibl[iotekarie] Dalin, och säg honom at intet är wärre än ormar.

Lef säll. jag är

Min K[iäre] Broders
trogneste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 9 febr[uari] 1753.

Nytt: det sägs att Hans M[ajestä]t skall resa om torsdag igenom Upsala at jaga på nora skog.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us]. His monkeys are glad that one of their relatives has found a place at the Court. They send her their greetings, and Linnaeus wants to see the new guest himself some time. Linnaeus is not joking when he says that nothing can be more pleasant than regarding the manners of monkeys and observing how similar they are to those of the humans.

Linnaeus asks for details of the monkey to be able to decide what kind it is.

He asks 1. if she [the monkey] has beard? 2. if all nails on the feet are similar? 3. if there is a tail? 4. if the ears are naked?

Linnaeus will forward Bäcks greetings to Peter SundiusSundius, Peter (1725-1786).
Swedish. Municipal physician in
Kristiania (Oslo) 1755-1786.
as soon as possible.

From Stockholm, Linnaeus has heard that Olof Celsiu{Celsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
has been appointed to the parish of Kungsholmen. Linnaeus wants Bäck to know, but Bäck must not tell anybody. If the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] will help Engelbert HaleniusHalenius, Engelbert
(1700-1767). Swedish. Bishop of Skara,
politician. Correspondent of Linnaeus.
, Linnaeus will tell Bäck at once.

Linnaeus has seen a boy of 8 or 9 years so much like Bäck that he thought Bäcks soul had come to him in the form of a phantom. Linnaeus asked who he was, and was told that he was Bäcks nephew. Linnaeus was surprised and meant that Bäck does not need a double as long as he lives.

Bäck should tell Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
that nothing is more difficult [to draw] than snakes.

P.S. Linnaeus relates a rumour that the King will pass Uppsala next Thursday on his way to a hunt in the northern forest.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 199-200   p.199  p.200.