Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1540 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 February 1753 n.s.
Dated 5 febr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Tack för bägge brefwen; har jag wäntat, så fick jag och till fyllest.

jag har skrefwit nu natt och dag på Hans M[ajestä]ts cabbinett, at det swider i ögonen, och jag knapt kan sluta dem. jag tillstår att det går för Hans M[ajestä]t, så jag aldrig sedt så gå; ej häller har jag wähl någonsin sedt Konungar drifwa på för ännu; det går och så för honom på Konga wis. Rättnu har jag mitt färdigt till renskrifning så at jag får godt mod. Aldrig i werlden har något wärk gått så fort som detta, där äst H[err] Rhen giör lika fort sitt. Secret[er] Dalin har ritat fortare än någor annor; jag beskrifwit och omskrifwit. Ja Hans M[ajestä]t samblat fortare än någor i werlden.

Men hwad är det för slags Markattor M[in] Br[oder] omtalar och Apor? man behöfwer ej hämta dem från Africa; går jag endast ut på gatan, så får jag se hundrade; emedlertid äro både de africaniske och wåra egne artige. jag will wähl bedia dem wara wälkomne då de komma, och wisa dem höflighet, så snart som någor annor.

i dag hade jag bref af Loefling i spanien, med en stor hop frön. H[err] Godin tog sin fru och familie med sig till madrit, straxt reste [han] dagen äfter ankomsten till Cadix; äfter 2 a 3 dagar dog hans enda son en wacker yngling om 20 åhr som fått beställning ätt wara delineator regius.

för Guds skull hielp snart Hennes M[ajestä]t till hälsan; jag wille ej gierna se hofwet, då där woro sorg öfwer allas fägnad.

Innelychte bref gif till Archiater Rosen det jag i dag fick med posten.

jag är Min Kiäre Broders
trogne tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 5 febr[uari]
1753.

Academiae Mölnarens dotter säges dessa dagar skola giöra Barns öhl; modren fick slag och dog, då hon märkte dottrens tillstånd. Det sägs att D[octo]r Balk är fader.

Archiatren
Wälborne H[err] D[…]
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for two letters [these letters have not come down to us]. He had been waiting, but now he got all he wanted.

Linnaeus has been working day and night with the “Museum Regium” [Linnaeus refers to Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
] has gone faster than Linnaeus had ever seen. The King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
]. His eyes are tired, and he can hardly close them.

The work with “Museum Regium” has gone faster than Linnaeus had ever seen. The King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] had urged them on and collected the material very fast, and if only Jean Eric RehnRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
delivers the drawings the whole project will go faster than any other. Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
has drawn faster than anyone else, and Linnaeus has written the text again and again. A clean copy of it can be made now.

Linnaeus asks what creatures Bäck is talking about. Bäck calls them monkeys, but Linnaeus says that you do not have to get them from Africa. They are found in great numbers in the streets of Uppsala. However, they are welcome, and Linnaeus promises to receive them politely when they arrive.

The same day, Linnaeus received a letter from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
[Löfling to Linnaeus, 8 February 1753Letter L1515] in Spain, containing a lot of seeds. Louis Godin Des OdonaisGodin Des Odonais, Louis
(1704-1760). French. Astronomer.
had taken his wife and his family to Madrid and then gone on to Cadiz alone. A few days afterwards, his son died at the age of 20. The young man had been given the position of draughtsman to the King [Ferdinand VIFerdinand VI, (1713-1759).
Spanish. King of Spain. Reigned from
1746 to 1759.
].

Linnaeus hopes Bäck can make the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] well. Linnaeus does not want to see the Court in mourning.

Linnaeus encloses a letter that Bäck should give to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
. It has just arrived by the mail.

P.S. Linnaeus reports that the daughter of the University miller is about to have a child. Lars BalkBalk, Lars (1726-1790).
Swedish. Provincial physician to the
north district of the county of
Stockholm.
is said to be the father. The girl’s mother had a stroke and died when she saw her daughter’s condition.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 198-199   p.198  p.199.