Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1544 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 March 1753 n.s.
Dated 27 martii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack öfwermåttan för brefwet M[in] K[iäre] Broder, som aldrig tröttas för mig.

Lätt mig se att min K[iäre] Br[oder] hafwer alla sine örter in parato 8 dagar för påsk, ty då tänker jag anställa med dem en förskräckelig mönstring och at reducera 2/3 af hela armeen.

Casus om lefrens underliga effect har tilldragit sig uti en liten stad i frankrike som heter agde. jag har skrefwet swar, at få nogare wetta species som han mente wara Squalus fossula triangulan in extremo dorso Artedi.

Markattorne, som giöra bön äro i Brasilien, kallas där Guariba, beskrefne af Marcgrav. p. 226 och Raj. de quadr. 153. är i mitt systeme Simiae species 14.

brefwet war ifrån D[octor] Wahlbom. ingen ting nytt där uti, mer än om Herbarium Japonicum och Gundelsheimers Herbarium, men fugitivis oculis.

jag tackar M[in] Br[oder] som behagade flattera mig för brefwet till fru Hårleman; det kan ej wara mögligt; ty gud straffe mig skref jag icke det på frihand, utan concept, och så hastigt som jag skrifwer till alla, och fult med folk i rummet.

Stackars Tufven; det war beskedeligit af M[in] Broder at hielpa den stackaren.

K[iäre] Broder, jag beder M[in] Br[oder] achtar sig att han har örterne i ordning till des jag kommer, ty det blifwer då ganska strängt och allwarsamt.

Arch[iater] Rosen kom i går, och hade till mig ifrån fr[u] Grefw[innan] Hårleman, Hans Medaille, som nu stadigt bedröfwar mig.

bed Hennes Nåde fr[u] Grefwinnan Tessin ej sända bort sine frön, för än jag kommer om ej wåren skulle altför mycket drifwa på, ty jag hade lust at gifwa öfwer dem några munteliga anmärkningar.

Lef säll Svea rikes Archiater.

Tänk unga baron Groth, som lade sig at dö på stort sätt utan at wara siuk; han war på landet, kiände sig några rysningar af tertian, men i freddags kom hem, war aldeles frisk; Lördags morgon frys, kräks, får hetta, swett, men under alt detta mår wähl, språkar skämt med alla; paroxysmen war öfwer; de gå in alla att äta; han höres pusta af pigan utan före, som går in, då han dör; folket ropas, då de komma in är sista pusten; under det drages munnen litet på sne, men straxt äfter döden rättas; ergo pura Asphixia. han hade styrka at lefwa på.

han war sachtmodig at lefwa få.

men hielper hwarken konst äller skickelighet äl[le]r krafter.

jag är Min K[iäre] Broders
och Regii Collegii Medici Praesidis
underdånigste och
troplichtigste undersåte
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 27 martii
1753.

jag tors nu aldrig skrifwa något frijbref mera till K[iäre] Br[oder] aldrig skall han mera taga mig på quickan; tak för hielpen; man kan ofta af lapprij blifwa utskiämd.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Regii Collegii Praesidi

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus asks Bäck to have his herbarium ready for inspection a week before Easter, when Linnaeus intends to go through it and reduce it by two thirds.

The case of the liver took place in a small town in France, called Agde. Linnaeus has heard that the species would be Squalus fossula triangulari in extreme dorso, after Peter ArtediArtedi, Peter (1705-1735).
Swedish. Ichtyologist. Close friend of
Linnaeus.
.

The monkeys that seem to be praying live in Brazil, where they are called Guariba. They have been described by Georg MarggrafMarggraf, Georg (1610-1644).
German. Naturalist and astronomer, who
accompanied Willem Piso to Brazil to
undertake zoological, botanical, and
astronomical expeditions.
and by John RayRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
, and in Linnaeus’’s system [Linnaeus refers to his Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
], they are species number 14 of Simiae.

Linnaeus got a letter from Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
[Wahlbom to Linnaeus, 13 February 1753Letter L1531, but it only contained news about the “Herbarium Japonicum” and Andreas von Gundelsheimer’sGundelsheimer, Andreas von
(1668-1715). German.
Physician-in-ordinary. Accompanied
Joseph Pitton de Tournefort during his
travels to the Orient.
“Herbarium” [Linnaeus refers to Gundelsheimer’s collection of plants, brought together on his travels with Joseph Pitton de TournefortTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
], although Linnaeus has only read the letter hastily.

Linnaeus thanks Bäck for his comments about Linnaeus’s letter to Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
[this letter has not come down to us]. Linnaeus had written it quickly, as he usually does to everybody, and without any draft and with a lot of people in the room, so he was afraid it would not be suitable for its purpose.

Linnaeus sympathises with Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
, and thanks Bäck for helping him.

Linnaeus again reminds Bäck to have his herbarium in order when Linnaeus arrives.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had come to see Linnaeus and brought Carl Hårleman’sHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
medal, which reminds Linnaeus of his grief.

Linnaeus asks Bäck to tell the Countess Tessin [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] not to send her seeds away before Linnaeus arrives, if the Spring does not come much sooner, for Linnaeus would like to talk with her about them.

Linnaeus congratulates Bäck on his appointment as physician in ordinary to the Royal family.

Linnaeus tells Bäck about the young nobleman Erik Anton von GroothGrooth, Erik Anton von
(1724-1753). Swedish. Courtier. Son of
Carl and Eva Helena von Grooth.
, who had died unexpectedly. He was in the country and felt the fever slightly but returned to the city quite well last Friday. The following day, the Saturday, he had a fever, vomited and sweated but felt all right and joked with those around him. When the attack had passed, the family went to have their dinner in an adjoining room when the maid heard him groan. When the others came into the room, he was already dying. Linnaeus understood it was a clear case of asphyxia. Linnaeus is sorry for him, for he was a pleasant and quiet fellow. Sometimes, the art of the doctors or the strength of the patients does not help.

P. S. Linnaeus writes that he does not dare to send letters to Bäck as official mail again, without paying postage. The post office will never catch Linnaeus again making such a mistake, and it is often the small mistakes that disgrace you the most. Linnaeus thanks Bäck for his help in the affair.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 205-206   p.205  p.206.