Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1551 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 March 1753 n.s.
Dated 1753 d. 16 martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Tack för alla wälgierningar, som äro flere än at jag kan dem minas, mindre prisa.

Gud wälsigne Min Bror för alt.

En alt för underlig casus liar tilldragit sig i frankrike i Agde. 4 personer åto lefren af en pisce chondropterygio, som folket där i orten altid pläga kasta bort, då de upskiära fisken. alla 4 föllo där på i sömn, sofwo 3 dagar; alla äro straxt friske, men huden går af hela kroppen. en ganska curieux observation; om det blifwer bekant för wåra fruentimber, så räds jag at alla fiskar af detta slächtet blifwa utrotade, då hwar en will äta lefren och hwart åhr blifwa ny, som ormen då han kryper utur sitt skin. det woro bot för koppor. den som åht minst gick huden endast bort af ansichte och händer.

så snart jag får litet tid skall M[in] Br[oder] få hela casus. emedlertid berätta den på min rächning för Hennes K[ongliga] M[ajeste]t, som lärer le där åht.

Klingenstierna Strömer och jag hade ärnat oss till parentationen i morgon, men wägarne äro så gröme at en warit på 2 mihl 6 timmar och doch måst gått det mästa.

Hälsa H[err] Presidenten, jag skall plichta med ett rön till wettenskaps Academien under hans Praesidio.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[ie] 16 martii

Archiatren
Wälborne H[err]Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all he has done for Linnaeus.

Linnaeus relates something strange that has happened in Agde in France. Four people had eaten the liver of a piscis chondropterygius, which they generally throw away when they handle the fish. They fell asleep and slept for three days, and when they woke up quite well, their skin fell off. If this is known to the women in Sweden, this fish will soon be extinct since everybody will want to eat its liver and have new skin every year, just like a snake that leaves its old skin. It would be something against pustules. The person who had eaten the least lost his skin only in his face and on his hands.

Linnaeus will send Bäck a fuller report when he has time. However, Bäck should tell the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] the story; it will amuse her.

Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, Martin StrömerStrömer, Martin
(1707-1770). Swedish. Astronomer,
professor in Uppsala from 1745.
and Linnaeus had intended to come to the speech in memory [of Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
; Carl Gustaf Tessin’sTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
, Öfver-intendentens, [...] baron Carl Hårlemans äre-minneTessin, Carl Gustaf
Öfver-intendentens, [...] baron
Carl Hårlemans äre-minne,
[...] teknat af ... Carl Gustaf Tessin,
den 19 martii. 1753
(Stockholm,
1753).
], ], but it seems impossible. The roads are bad, two Swedish miles take six hours, and you have to walk most of the way.

Linnaeus asks Bäck to tell the president at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; the president was Leonard KlinckowströmKlinckowström, Leonard
(1685-1759). Swedish. Post-office
director, undersecretary.
] that Linnaeus will pay his fine by sending a contribution to the Academy while he still is in office [Linnaeus meant his "Två nya species tobak"Linnaeus, Carl "Två
nya species tobak", KVAH 14
(1753), 37-43. Soulsby no. 530.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 204   p.204.