Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1553 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 March 1753 n.s.
Dated 13 martii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Wälkomen till staden; om jag lefwer till midsommar skall jag profwa wår Helleborus. ty den Helleborus angustifolius, som är rätt officinell, är endast varietet, det är wist.

Helleborus flore viridi är helt wist icke den rätta Helleborus purgans officinalis, utan är 2 species in officinis usualis, nämligen det andra uti speciebus plantarum.

Om jag kan få någon wän skall jag rifwa mig lös och hälsa på Eder wid parentationen öfwer Baron Hårleman, på en enda natt.

jag råkade i olycka för ett bref, sista post, då jag hade så mycket at skrifwa. i det en quartlapp med private saker, kom at ligga i salvii bref med correcturen. och som jag ärnade at lägga aparto couvert öfwer det private, kom jag ej at försegla det publica, hwar på det gick oförseglat bort och controleuren på giort där på tahl. Kiäre tala et ord wid H[err] stats secreteren Klinkowström at han ursächtar mig det som skedt af distraction och ej af malice.

Wij läse publice och privatim som armarne woro af oss.

War så god och läs igenom innelychte dedication, och säg mig alt hwad aristarchus kan observera; nu är Bar[on] Hårleman död, som giorde mig förr den tiensten.

2do om jag bör sätta dedicationen öfwr på latin äller franska, äller wara som hon är.

3. fransoserne sätta på sitt språk. hwarföre icke wij på wårt.

Min egen Broders
trogne tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 13 martii
1753

Om M[in] Br[oder] ej finner sig på hwad språk, så fråga Hennes M[ajeste]t sielf.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
welcome to the city of Stockholm from Drottningholm. If Linnaeus lives until Midsummer, he will try the Swedish Helleborus, for it is certain that the Helleborus angustifolius, which is the real medical plant, is only a variety of it.

Linnaeus gives more exact information about the two different kinds of Helleborus viridis.

Linnaeus will try to get somebody to help him so that he can attend the memorial speech for Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
[Carl Gustaf Tessin’s Tessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
, Öfver-intendentens, [...] baron Carl Hårlemans äre-minneTessin, Carl Gustaf
Öfver-intendentens, [...] baron
Carl Hårlemans äre-minne,
[...] teknat af ... Carl Gustaf Tessin,
den 19 martii. 1753
(Stockholm,
1753).
] at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. Linnaeus will stay one night in Stockholm.

Linnaeus had an accident with a letter that had happened to go without a seal, although it was a letter dealing with official business. The post office had commented upon it, and Linnaeus asks Bäck to talk to Leonard KlinckowströmKlinckowström, Leonard
(1685-1759). Swedish. Post-office
director, undersecretary.
about the incident so that he excuses Linnaeus. The cause was purely distraction, and there was no bad intent.

Linnaeus has a lot of public and private lectures.

Linnaeus asks Bäck to read the enclosed text of the dedication and tell Linnaeus if there is anything wrong with it. It used to be Hårleman who helped Linnaeus with that kind of advice.

Linnaeus also asks Bäck if he should have the dedication translated into Latin or French or if he should keep it in Swedish.

The Frenchmen keep their own language, why couldn’t we do the same?

P. S. Linnaeus asks Bäck to ask the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] about the language, if he cannot decide himself.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 203   p.203.