Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1556 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 11 March 1753 n.s.
Dated 11 Martii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Secreter.

Af M[in] Herres d[en] 8 sistledne ser jag at en af K[onglige] Collegio Commercior begiärt privilegium på olieslagerie af swänska fröen, hwar på begiäres mitt utlåtande huru wida desse kunna i olia wara tienlige till mat.

Att pressa olia af gräs och sädesfrö förstår jag ej huru det låter sig wähl giöra, ty jag har det aldrig hört.

såsom af swinswingel, Tran-, fogel-, musärter.

war så god och fråga Edra chemister om det låter sig giöra; om det kan ske är jag wähl wiss at den ej skadar.

af Trapa. Denna fins, så mycket jag wet ej mer än i en enda siö i Småland, och där ganska rar. så at det giör intet. ej häller är den skadelig.

af Nätsla. fröen äro så små, at der af blifwer ej någon profit.

af Boknötter. dessa hafwa något narkotiskt, och lärer olian tiena till lampor, men ej till mat.

af Sohlblommor blifwer en god och tämmelig ömnog olia.

af Pion-frön skulle jag ej råda at olia brukas i mat, ty den måste blifwa skadelig.

af Tulpan-frön begriper jag ej, ty fröen äro så tunna och torra, at de ej kunna gifwa någon olia

af Wallmoge berätta alla authores, at en god olia skall kunna pressas, som ej har någon vim narcoticam; men sielf har jag där uti ingen experience.

af Dill måste olian behålla luchten.

jag håller före at af Myagrum och Åckersenap skulle blifwa den bästa olian, om de fröen samblades.

men förnämligast skulle jag råda at gotlands rofworne, som wäxa [som] så grufweligt ogräs på Gotland wid Burs etc., där borde nyttias.

En student H[err] Hedenberg har i dag med posten bedit mig intressera för honom hos H[err] Secreteren at få blifwa tagen till eleve i academien; jag bör lämna honom at han förledin wåras med mycken aktsamhet och flit studerat natural-historien, om det kan hielpa honom älliest.

Jag lefwer
H[err] Secreteren
trogne och lydige tiena[re]
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[ie] 11 martii
1753

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to has been asked by the National Board of TradeKommerskollegium, Swedish.
The history of the National Board of
Trade in Sweden dates back to 1651.
to provide a statement on an application for patent on food oil production from Swedish seeds.

Linnaeus has not heard of or believes it to be possible to press oil from grass or grain.

like swinswingel, tran-, fogel-, musärter.

The chemists should be asked if this is possible.

Trapa exists in one lake only in Smoland.

Nettle. The seeds are too small.

Beech nuts. These contain narcotic substances and the oil may be used for lamps but food.

Sunflowers provide good oil.

Peony seeds should not be used in food.

Tulip seeds are thin and dry and produce no oil.

Poppy is said to produce fine oil with no narcotic power.

Dill would retain the smell.

A mix of Myagrum and charlock should give the best oil.

Best of all would be turnip from Gotland which grows like weed at Burs.

A student, named HedenbergHedenberg, Swedish. has asked Linnaeus to recommend him as an academy student. As Hedenberg, last Spring, with great care and diligence has studied natural-history, Linnaeus can easily recommnd him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 185-186   p.185  p.186.