Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1557 • Carl Fredrik Mennander to Carl Linnaeus, 9 March 1753 n.s.
Dated 9 Martii 53. Sent from Åbo (Finland) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högtförfarne och Widtberömde Herr Archiater,
Min Gunstige Herr Broder.

Till en anledning, at få släcka den brinnande åtråån jag har at opwakta Min Gunstige Herr Broder, skall närlagde oration tjöna, som har att sit wärde af dess stora Ämne. Och så wida jag wet, at Min Herr Broder täflar med oss i dess wördande, så giör jag mig och försäkrad, at Tålckens swaga wälmening til det bästa uttydes.

Hans Kongl. Maijt. har nyligen behagat flytta mig till en theologisk profession; hwarigenom jag för framtiden skiljes ifrån de philosophiska Wetenskapernas egenteliga handterande, och sådane små hastwärcks utgifwande, som härtils under mit praesidio i de saker framkommit. Men den naturliga hogen jag har för historia naturali, hwilcken Min Herr Broder i ungdomen så ömt och trägit opammade, kan icke genom sådane förändringar dämpas, utan täncker jag framdeles anwända de stunder, som af ämbetssysllorne kunna wara ledige, på något ämnes utarbetande i egit namn. Hwarwid likwäl min ödmiuka bön wore, at Min Herr Broder så wäl tächtes föreslå mig något sådant behageligit ämne, som och bijspringa mig med råd och hielpredor, hwaruppå man har stor brist härstädes.

Som min böjelse i synnerhet är för Mineralogien, så har jag tänckt, om Min Gunstige Herr Broder så skulle finna för godt, at vindicera Min Herr Broders systema Lapideum ifrån de observationer, som iag ser en och annan däremot hafwa giordt. Deras ogrund inser jag i det mästa, och, hwarest min Kundskap är otilräckelig, där skulle jag ödmiukast utbe mig oplysning och underrättelse.

Et gammalt och gunstigt Min Herr Broders löffte har jag ock om de ombärlige doupletterne i dess dråpeliga Stensamling. Skulle någon stund til deras urskiljande wara ledig, lärer Herr Haartman om en så angenäm skäncks öfwerstyrande draga försorg.

Förlåt gunstigast, at jag, tör hända, missbrukar ungdoms förtroendet. Det kan jag heligt försäkra, at Bror ingen har, som ifrigare anropar Försynen för Brors sällhet och långwariga lefnad, eller som med fullkomligare wördnad kan wara

Min Gunstige Herr Broders
ödmiuke tjänare
Carl Fredrik Mennander

Äbo d[en] 9. Martii 53.

upSUMMARY

Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
writes to Linnaeus to tell him that he has been transferred from the Faculties of Arts and Sciences to the Theological Faculty. Mennander writes that his interest for natural history will remain and that he will continue his work in his spare time. He hopes for Linnaeus’s help to find a suitable subject to study and also his continuous support.

Mennander writes that as his special interest and knowledge is in mineralogy he asks Linnaeus to vindicate the observations and opinions he has reported in Systema Lapideum in order to refute some ignorant criticism [Mennander refers to the section about minerals in the Systema naturae]. Mennander asks Linnaeus to inform him if his knowledge is incomplete.

Mennander asks Linnaeus to send him duplicates of his mineral collection as promised and that Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
might be helpful if needed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 82-83). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 1, p. 639-640 .