Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1564 • Erik Gustaf Lidbeck to Carl Linnaeus, 22 April 1753 n.s.
Dated d. 22April 1753. Sent from Lund (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,
Höggunstige Gynnare

Såväl för Wälborne Herr Archiaterns wärdesamma skrifwelse af d[en] 4 i sistl[id]na, som fröns öfwersändande med H[err] Magister Qvensel tackar jag ödmjukast.

Ifrån Haller, van Royen, Wachendorf och en som är wid Trägården i Amsterdam har jag fådt en mÿckenhet af frö och har således i år nog att roa mig med.

Härjämte har den hedern öfwersända några frö, som jag icke wist wet, om Wälborne herr Archiatern har förut.

Wachendorf har anmält sin wördnad, men beklagar, det han ej får fägna sig öfwer W[älborne] H[err] Arch[iaterns] efterlängtade skrifwelse, han har låfwat den, som will öfwersätta Westgöta resan på latin 4 Gyllen arket, och har jag redan talt wid en som jag will hjälpa wid öfwersättjandet.

Hans Excellence skickade mig för ett par påstdagar W[älborne] H[err] Arch[iaterns] skrifwelse af d[en] 20 förl[id]ne martii, däruti jag med nöje finner, det H[err] Arch[iatern] confirmerar mitt project, att ej nyttigt är, hafwa i Bot[aniska] Trägården fruktträn; jag tänker således med första förskrifwa ifrån Hålland Platanus och kanske några andra.

nu är jag fasel[ige]n sÿslosatt med Trägårdzaffairerna och körer wäderleken starkt på.

Skulle Wälborne herr Archiatern hafwa en käck Trägårdzdräng att mista, utbeder jag mig det ödmjukelige]n få weta, på det jag i annor händelse må kunna förskrifwa en utifrån; dess lön är Daler Silfwermynt om året, jemte fria husrum.

Har Wälborne herr Archiaterns råd, att mista någre frö af Brovallia, så anhåller jag derom ömjukel[ige]n.

Hwad tro det är för skildnad emellan Hålländarens och Engelsmans Esstorn?

nu är wåren, som mäst förhanden, och dundra bien fasel[ige]n om dagen i alm och sälg blommorna, och grodorna om natten hålla musique i dammarna. Hasslen och alen blommade d[en] 20 förl[ed]ne mars. Rönnen håller på at slå ut sina blad, och papiliones jemte cicindellae äro redan framme.

näst min ödmjuka wördnad för nådiga frun och mamsellerna jemte h[err] Carl lefwer jag med beständig wördnad

Wälborne herr Archiaterns
ödmjukaste tjänare
Lidbeck

Lund d[en] 22
April 1753.

P. S. Innelÿkte beder jag ödmjukel[ige]n måtte sin ägare tilställas, jemte Wälborne H[err] Arch[iaterns] recommendation att fullgöra mitt petitum.

upSUMMARY

Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for his letter of March 4 [1753; this letter has not come down to us] and for the seeds that Jacob QuenselQuensel, Jacob (1724-1802).
Swedish. Magister at Lund University. In
1737 secretary and librarian to the
archbishop Henric Benzelius. In 1753
headmaster at a school in Malmö.
Ordained in 1753, in 1767 vicar of
Ausås in Scania [Skåne].
had brought him from Linnaeus.

Lidbeck has received many seeds from Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
, Adriaan van RoyenRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
, Everard Jacob van WachendorffWachendorff, Everard Jacob van
(1702-1758). Dutch. Physician and
botanist. Studied in Leiden and Utrecht.
Professor of medicine, chemistry and
botany at Utrecht. Correspondent of
Linnaeus.
, and somebody working at the botanical garden in Amsterdam [Hortus Botanicus AmsterdamHortus Botanicus Amsterdam,
Dutch. Established in 1638.
]. He has enough material for this year, and he sends Linnaeus some that he thinks Linnaeus does not already have.

Lidbeck forwards greetings from Wachendorff, who regrets that he does not get any letters from Linnaeus. Wachendorff has promised four gulden per leaf to the person who is willing to translate Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
into Latin, and Lidbeck is finding somebody to do the job.

Lidbeck had received Linnaeusís letter to the Chancellor of the Lund UniversityLunds Universitet, Swedish.
The University of Lund was founded in
1666.
, dated March 20 [1753; this letter has not come down to us], and was glad that Linnaeus agreed with him that fruit trees are not suitable in a botanical garden. Lidbeck will buy Platanus and some more from Holland.

Lidbeck is very busy with the garden, and the weather encourages him.

Lidbeck asks Linnaeus if he has a trained garden worker that he could spare. Lidbeck is eager to find one; the salary is 100 daler smt a year plus board and lodging.

Lidbeck asks Linnaeus for seeds of Brovallia.

Lidbeck asks about the difference between the Dutch and the English Esstorn.

Spring is culminating. The bees rumble in daytime in the flowers of elm and sallow, and the frogs make music all night in the ponds. Hazel and alder flowered on March 20. Sorbus is getting its leaves, and you can already see butterflies and cicindellae.

Lidbeck sends his greetings to Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], daughters [Elisabeth Christina BergencrantzBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa Linnaea Linnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] and his son Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

P.S. Lidbeck asks Linnaeus to forward an enclosure to its owner together with a recommendation from Linnaeus that Lidbeckís proposal be met.

[On fol. 179 v., annotation by Linnaeus:] Next day he [Linnaeus] will publicly lecture at 10 oí clock regarding the importance of herbaria. Then he will teach five private students. The following days he will demonstrate plants in the Uppsala University Botanical GardenLinnéträdgården,
Swedish. The Uppsala University
Botanical Garden was founded by Olof
Rudbeck the Elder in 1655.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 178-179). [1] [2] [3]