Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1567 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 April 1753 n.s.
Dated 17 April 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för bägge brefwen och all hederlig invitation; tredie dagen tänker jag få giöra beswär hos Min K[iäre] Broder.

Emedlertid måste jag mönstra mina örter, at reducera dem, som få se sig om annor tienst; det är ej giort på en dag.

jag skall desse dagar ock hielpa H[err] Osbeck at gå igenom sitt herbarium, och at beskrifningarne blifwa richtige, som han will gifwa ut resan på trycket med beskrifning af alt curieuxt.

Ingen menniska har älliest sagt mig ett ord om kallelsen till stockholm.

Gud allsmächtig hielpe snart Hans M[ajestä]t.

jag har gifwit ordres till H[err] Solander, allenast wij få continuation af M[in] Br[oder]s defecter, jag lefwer och dör

H[err] Presidentens
lydige undersåte
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 17 April.
1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Praesid. Reg. Coll. Med
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for two letters [these letters have not come down to us] and his invitation. Linnaeus will be Bäck’s guest for the third day.

However, Linnaeus has to go through his plants and see which of them can be transferred elsewhere. This will take more than one day.

During these days, Linnaeus will also help Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
describe his herbarium correctly. He will publish a report of the journey and describe all the curious things he has seen [Osbeck’s report was published in 1757, Dagbok öfwer en ostindisk resaOsbeck, Pehr Dagbok
öfwer en ostindisk resa åren
1750. 1751. 1752. Med anmärkningar
uti naturkunnigheten, främmande
folkslags språk, seder,
hushållning, m.m. [...] Jämte
12 tabeller och afledne
skepps-predikanten : Toréns
bref
(Stockholm 1757).
].

Nobody has said a word to Linnaeus about being summoned to Stockholm.

Linnaeus wishes God will make the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] well again.

Linnaeus has turned to Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
and asked for continued supply of what Bäck has run out of.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 209-210   p.209  p.210.