Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1577 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 May 1753 n.s.
Dated 29 maj 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stenbrohult (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre och Högtälskelige Broder.

Tack åter för hogkomsten.

Befläcka aldrig så Eder rena wänskap för mig, at M[in] Br[or] skulle willia draga mig från Upsala till Drotningholm i sommar, då jag som ej på 3 åhr haft ferier, behöfwer så wähl få resa till fahlun, at bewaka mine angelägenheter; men des för innan om M[in] K[äre] Br[or] slipper, så res till Upsala dagarne äfter midsommaren, om M[in] Br[or] slipper hofwet.

Tack för den widlöftiga Epistelen ifrån sitt Collegio; i morgon skall jag läsa den med andacht; min disputation, som skall swara där på, kommer ej fram, för än i begynnelsen af nästa termin.

Salvius begiärte promt recension, jag bad en studiosus upsättia den samma, Salvius förbättrade henne, M[in] Br[or] war då på Ulriks dahl, supra nos.

Min K[iäre] Broder täcktes ej i detta sitt bref uptaga min underdåniga bön, som jag giorde i sista brefwet, at få så snart mögligt woro med en Upsala jacht, Rumpfii wärk, at jag fingo i speciebus notera nogra synonyma på de nye örter, uti appendice. kiära hör denna min bön i Apollinis namn.

Min K[iäre] Bror inga plantagier tolas uti Horto Medico; will M[in] Br[or] hafwa dem, så bör hela trägården, äller åtminstone ett a parte qvarter, för dem.

Men hwart hän med så många hafre rötter? intet doga de till medicamenter, utan till spis; i spis äro de aphrodisiaca; sådane få ju ej patienterne äta, ty de hafwa annat att tänka på; utan äro de för Archiatrens egen mun, så Gud nåde de jungfrur och mademoiseller, som om mornarne consulera.

Cichorium är nästan lika god.

Nova botanica at Confervae hafwa sine frön uti sig längs åht hela tråden, som inuti är tubulös.

At miölet i lycoperdo skall hafwa lefwande wäsende, röra sig och krypa, aldeles som små insecter.

an foetus masculi ex ovario dextro, feminei ex sinistro?

idq[ue] an Semper?

hoc confirmant experimenta recenter instituta!

Hwad menar M[in] H[erre] här om?

Lef säll och laga at jag får i morgon Rumpfen, ty hwar timma är mig skadelig.

jag förblifwer oaflåteligen
Min Kiäraste Broders
lydigste
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 29 maj
1753.

Archiatren
Wälborne Herren H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus asks Bäck to help him to not being summoned to Drottningholm during the summer. Linnaeus has not had any time free during the summer for three years, and he has to go to Falun to attend to various businesses. However, Bäck is welcome to Uppsala the days after Midsummer, if the Court lets him go.

Linnaeus thanks Bäck for the report from Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
. Linnaeus will read it tomorrow. The dissertation that deals with the same subject [Linnaeus refers to the Dissertatio medico-botanica, exhibens plantas officinalesLinnaeus, Carl Dissertatio
medico-botanica, exhibens plantas
officinales
, diss., resp. N. Gahn
(Uppsala, 1753). Soulsby no. 1779.
] will appear at the beginning of next term.

Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
had asked for a review [for Lärda Tidningar] of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
at once, and Linnaeus asked one of his pupils to write one, which Salvius had improved. Bäck was at Ulriksdal at that time.

Linnaeus repeats his request to Bäck to send him Georg Eberhard Rumpf’sRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
work [Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
] on loan, and he stresses the urgency of the matter.

Linnaeus does not want Bäck to grow crops in a medical garden. If he really wants to, a defined block of space should be allotted.

Linnaeus wonders why Bäck wants so many oats. They are good to eat, but not for medicine, and they are mostly aphrodisiacs. As such, they are not suitable for patients who have other things to think about. They are for Bäck himself, and the maids and women coming in the morning for consultation should be aware of that.

Cicorium is almost equally good.

Linnaeus has some pieces of botanical news: Confervae has the seeds all along the stem, which is hollow. The flour in Lycoperdum seems alive, creeping, almost like small insects.

Linnaeus wonders what Bäck’s opinion is about the observation that males come from the right hand ovary, females from the left, and if this is always so. There are some recent experiments that indicate this.

Linnaeus expects to receive Rumpf’s work the following day, for he is in urgent need of it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 214-215   p.214  p.215.