Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1589 • Joachim Fredrik Preis to Carl Linnaeus, 12 May 1753 n.s.
Dated d: 12 May 1753. Sent from Den Haag (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Hag d[en]12 May 1753

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga]
Nordstierne Orden.

Jag har alt för länge önskat effter tillfälle at kunna Wälborne Herr Archiatern och Riddaren öfwer en eller annan angenäm händelse felicitera, än at jag nu icke skulle nyttia denna lägenheten där Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens så allmänt berömde lärdom och nijtälskan för det häre Fädernes Landet fått ett så yppenbart loford af wår nådigste Konung och Herre som är Wälborne Herr Archiaterns utnämnande till Riddare af den Kongl[iga] Nordstierne orden. Främmande uprepa det med nöije. Huru skulle då jag såsom compatriot kunna förtiga den hiertilige önskan som jag giör. Lef länge säll och förnögdt; och fullfölje i monga åhr at glädia fädernes landet och anföra monga wåra wackra unga Landsmän till at effterfölja sådane footspor, då och wåra effterkommande skola kunna hugna sig at uti wetenskaperne åth ingen Nation behöfwa efftergifwa. Jag är och förblifwer stedse med samma högaktning

Wälborne Herr Archiaterns och
Riddarens
hörsammaste tiänare
Preis · / ·

upSUMMARY

Joachim Fredrik PreisPreis, Joachim Fredrik
(1667-1759). Swedish. Count and
diplomat. He served for 57 years as
secretary at the Swedish legation in The
Hague. Correspondent of Linnaeus.
has been longing for an opportunity to congratulate Linnaeus, and now that he has heard that Linnaeus has become riddare av Nordstjärneorden [Knight of the Polar Star] he feels he has a reason to write to Linnaeus. Preis has heard it commented upon approvingly. Preis hopes Linnaeus will live long and stimulate many young Swedes to follow him and to guarantee Sweden a prominent place in science among the nations of the world.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XII, 79-80). [1] [2] [3]