Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1604 • Johan Gustaf Wahlbom to Carl Linnaeus, 12 June 1753 n.s.
Dated 12 Junii 1753. Sent from Berlin (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Huru mycket det fägnat mig när jag här uti avisorne feck se Herr Arch[iatern] wara hedrad med Orden, är omöjeligit att beskrifwa, så mycket mera, som desse Tyskarne ganska mycket ropat derom, och de som älskadt Sciancen hafwa blifwit högfärdiga deröfwer.

Jag har nu så länge drögt att upwakta Herr Archiatern, i tanka att få berätta huru min resa widare skulle inrättas; men tiilstår att alla mina förslager slagit merendels felt. Jag ångrar nu ej mera, än jag anwändt så mycket tid och pänningar på Anatomien, ty utom det jag arbetat igenom alla partes, har jag ända tils denna weckan hafft privatissime ett Collegium i Chirurgien, som Kostadt mig ansenligit. Uti H[err] Arch[iater] Baecks sidsta ährade skrifwelse hör jag dock att D[octo]r Sidrén blifwer Professor. Jag är af hjertat glad att jag slipper ett sådant swårt arbete, och hoppas dessutom wäl få födan med mera nöje. H[err] Arch[iater] Baeck skrifwer att om D[octo]r Sidrén får Profession, så har Arch[iater] Rosén låfwadt honom att hjelpa mig til Adjuncturen. Utom det at jag ej will war Arch[iater] Rosén förbunden, skulle det wara Kräfftgången att från Professors förslag, och wore det omöjeligit för mig att lefwa i Upsala utan lön, sedan jag satt bort så mycket pänningar. Jag har nu åter hafft bref från Calmar att de wilja skaffa mig hederlig lön, alenast jag wil komma dit. Mina penningar äro ock nu alla, så att det lärer blifwa ogörligit att resa längre. D[octo]r Lehman som lofwadt mig fri resa til slesien, har hela wåren warit borta til harts och är ej ännu hemkommen; således tänker jag uti andra weckan resa åt stralsund, sedan öfwer til Ystad, genom skåne til Calmar, då jag hoppas att få Botanicera på wägen. Här i Berlin har jag samlat öfwer 300 wackra örter, och hoppas ännu få flera, så att jag kan förnöja H[err] Grefwen. Jag har åtskilliga gånger bedt professor Ludolf att få gå igenom Gundelsheims Herbarium, men ogörligit. Professor Gleditsch har ej ännu sedt det, ty D[octo]r Ludolf har sina Capriser. Om HB Japonicum har jag uti mitt sidsta till H[err] Archiatern skrifwit. Professor Gleditsch trycker nu sin Methodus fungorum, ett litet prof deraf har jag den ähran att öfwersända. I dessa dagar skall ock blifwa afskickat en 40 sorter lefwande wäxter till H[err] Arch[iaterns] tjenst, ifrån Professor Gleditsch, ibland h[wil]k[e]n är 2ne store Caffé trän, som redan burit frukt, det ena har jag fådt af H[err] Grefwen Gyllenborg. skulle några af de öfriga wara mindre rara för H[err] Archiatern, så är han så gunstig och låter H[err] Grefwen få dem. de blifwa skickade med en Chirurg[us] wid namn Hedin, som på wägen skall hafwa upsigt på dem, och adressen ställer jag på H[err] Arch[iater] Baeck i Stockholm. Hos Krausen […][a][a] : MS1 [manuscript damaged] jag swårt at få reda på des namn, ty han har ej sjelf […][a][a] : MS1 [manuscript damaged] sin Catalog. Med Silkes maskar har jag gordt […][a][a] : MS1 [manuscript damaged] små Observationer; här cultiveras de i stor myckenhet.

Hwad sorg har här icke warit, at wj ej feck wid Leipsiger Mäss H[err] Arch[iaterns] Species, åtminstone första Tomen.

Krausen skryter mycket med H[err] Arch[iater] Medaille. När Fischer begynte att lasta Swerige, slog jag honom i munnen, med hans upförande. Jag har ock sagt Krauser sanningen om Musa.

D[octo]r Balk och Herr Ribe bedia mig anmäla sin ödmjuka wördnad til Herr Archiatern, och jag framhärdar städse med tilgifwenhet

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens af Kongl[iga] Nordstjerne Orden
ödmjukaste tjenare
J[ohan] G[ustaf] Walbom

Berlin d[en] 12 Junii
1753 ./.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 166r
]
P. S. Törs jag beswära Herr Archiatern med inneliggande til Herr Archiatern Baeck.

Regiae Socie-
tati Literariae
Upsaliae
Svecorum

upSUMMARY

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
congratulates Linnaeus on his degree of Knight of the Order of the Northern Star [riddare av Nordstjärneorden].

Wahlbom has not written to Linnaeus for a long time, since he had expected to be able to tell Linnaeus how his journey would continue. Now he sees that most of what he expected has failed. He is sorry that he has given so much time to anatomy, for in addition to a full course, he has taken private lessons in surgery which has cost some money.

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has told Wahlbom that Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
will become professor in Stockholm. Wahlbom is glad that he will not have to undertake that difficult work. He has been promised the position of adjunct, but cannot accept that since he needs an income. And he has been promised a good salary in Kalmar, if he will have the position. Anyhow, he has no more money for foreign travelling. Lehman [Johann Gottlieb LehmannLehmann, Johann Gottlieb
(?-1767). German. Mineralogist.
Professor of chemistry and director of
the Natural History Museum of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
] had promised him a free trip to Silesia, but Lehmann is still in Harz where he has been all spring.

Wahlbom will leave for Stralsund in a few weeks and then sail to Ystad and go through Skåne to Kalmar and do some botanical work on the way. He has collected more than 300 plants in Berlin.

Wahlbom has asked Ludolph [Michael Matthias LudolffLudolff, Michael Matthias
(1705-1756). German. Professor of
botany and medicine, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
] for permission to go through Gundelsheim’s [Andreas von GundelsheimerGundelsheimer, Andreas von
(1668-1715). German.
Physician-in-ordinary. Accompanied
Joseph Pitton de Tournefort during his
travels to the Orient.
], herbarium, but Ludolff has not let him. Nor has Johann Gottlieb GleditschGleditsch, Johann Gottlieb
(1714-1786). German. Botanist and
sylviculturist in Berlin, disciple of
Anton Wilhelm Platz and Johann Ernst
Hebenstreit, supervisor of Caspar Bose’s
garden 1731-1735, professor at the
Collegium Medico-Chirurgicum in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
seen it, for Ludolff is capricious.

Wahlbom has answered Linnaeus’s question about “Herbarium Japonicum” in his latest letter.

Gleditsch is printing his Methodus fungorumGleditsch, Johann Gottlieb
Methodus fungorum, exhibens genera,
species et varietates cum charactere,
differentia specifica, synonomis [sic],
solo, loco et observationibus

(Berlin 1753).
, and Wahlbom encloses a small sample of that. Gleditsch is about to send Linnaeus about 40 living plants, among which are two large coffee trees. If Linnaeus does not want some of these plants, they should be forwarded to Count Gyllenborg [Henning Adolph GyllenborgGyllenborg, Henning Adolph
(1713-1775). Swedish. Count,
councillor. Student at Uppsala and
member of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
] who has given Wahlbom one of the coffee trees. The packages will be sent with a surgeon by name HedinHedin, Swedish. Surgeon. , who will supervise them during the transport, and Bäck is mentioned as the recipient.

Wahlbom has not been able to know the name of [something lost], since Christian Ludwig KrauseKrause, Christian Ludwig
(?-1773?). German. Gardener, Berlin.
Author of Unterricht von der
Gärtnerei
(1773). Correspondent
of Linnaeus.
has lost his list.

Wahlbom has made some nice observations about silk-worms that are cultivated in great numbers in Berlin.

Wahlbom regrets that Linnaeus’s Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
was not shown at the book fair in Leipzig. At least the first part should have been there.

Krause boasts about Linnaeus’s portrait medallion. Wahlbom had rebuked FischerFischer, German. who slandered the Swedes, and he has told Krause the truth about the Musa.

Wahlbom forwards greetings from Lars BalkBalk, Lars (1726-1790).
Swedish. Provincial physician to the
north district of the county of
Stockholm.
and Ribe [Evald RibbenRibben, Evald (1730-1790).
Swedish. Physician. Son of Evald Ribe
the Younger.
].

With the letter, Wahlbom sent Bäck a sample of a proof print meant for Bäck. On the back, Wahlbom has commented that Gleditsch has listed several varieties and kept most of Linnaeus’s genera. He has also got a raise of his salary by 500 daler and been ordered to make public lectures in botany.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 165-166,167v). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Johan Gustaf Wahlbom" (1929), p. 43-44 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 166r]