Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1605 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 June 1753 n.s.
Dated 5 junii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Högtärade Gynnare.

för gunstig communication af Hennes K[ongliga] M[ajeste]ts Figurer aflägger jag hos Hennes Kongl[iga] M[ajeste]t allerunderdånigst, men hos H[err] Presidenten hörsam tacksäjelse

At gifwa swar på frågan är så swårt som äfwentyrligit; råder man öfwerheten, så stannar man sielf för answar; jag förstår mig mindre på rita och ritningar, som sielf ej lärt konsten; utan dömmer dem, liksom H[err] Archiatren skiönheter, endast af ögon måttet, utan anatomisk consideration. i Stockholm äro H[err] Dahlin och Rehn, bägge mästare i konsten.

jag tycker at figurerne 12, 12, 10, 1. 4 äro wackrare än 3, 2, 6. jag skulle önska at sedt desse utan färg; ty med färg kienner jag hwar en helt wähl; men som ej alla exemplaren kunna blifwa illuminerade, så kommer mycket an där på, om sculptor kan grafwera dem lika äfter färgen.

jag gläder mig af hiertat at Deras Kongl[iga] M[ajes]teter med så mycken drift låta wärket begynnas, at jag får hoppas det denna owärdehliga samblingen kan komma uht i min tid, då jag skall söka alt hwad hos mig står at med systeme och beskrifningar giöra det sådant, som jag med alla mina krafter, hog och sinne kan åstadkomma.

Ach om jag fingo i höst begynna trycket på desse 2 store och utwalde samblingar, så tror jag at wettenskapen skulle få annat lius, än den haft för uht.

Om torsdag kommer Musle Cabbinettet att transporteras ifrån Bibliothequet till Museum horti äfter wår allernådigsta Drotnings befallning.

Hwad ormen angår, så är det annat at se diuren i spiritu äller i ritning hastigt, annat at betrakta och jämföra dem med beskrifningen; ty omögligt är at på ögne kasten märka alt.

Om ritaren skall komma till stockholm straxt &c. där om böra de höras, som det bättre förstå; jag önskar allenast att det går fermt.

Candidat Bergius kommer så snart terminen slutas med hela sin last till Hortum Medicum, och önskar få stå uti sin praesidents nåd.

War så god och bryt af sachta en racemus florum af Berberis och wisa den för deras M[ajeste]ter, rör med spitsen af en nåhl staminum filamenta wid deras basin på inre sidan, så får man se huru de draga sig tillsammans, på samma sätt som när H[err] Archiatren kienner pulsen på en fröken äfter Paracelsi method.

verbo, stamen böjer sig hastigt in till pistillen, och antherae trycka sig till stigmatis latera och utblåsa sitt miöl at det fastnar wid stigmatis margo; vide et obstupescas.

jag recommenderar mig uti
H[err] Presidentens gunst.
CLinnaeus

upsala d: 5 junii
1753.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the samples of the drawings for the Queen’’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] museum [Linnaeus refers to the work with the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
] catalogue.

He is afraid to comment upon them, as he considers himself as no expert on drawing and drawings. In Stockholm Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
and Jean Eric RehnRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
are both masters of the art.

He mentions which he thinks are more beautiful than the others.

He would have preferred to see them without colours. Since all the plates cannot be coloured, much depends on whether the engraver can represent them equally well when he works from a coloured original.

Linnaeus is very glad that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen have allowed the project to start, and he promises to do what he can to see it through in his lifetime.

Linnaeus wishes he could start the printing of these two large catalogues in the autumn [Linnaeus means the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginae and the Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

Next Thursday, the cupboard with the shells will be moved from the Uppsala University Library to the museum in the Uppsala University Botanical Garden, on her Majesty’s orders.

Linnaeus admits that it is one thing to see the preserved or depicted animals, another to compare them carefully with the description. You do not see everything at a mere glance.

If the draughtsman comes to Stockholm soon, Bäck should get advice from experts. Linnaeus just wants it to happen soon.

As soon as the term ends, Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
will come to Bäck with all his plants, and he hopes to be well received.

Linnaeus suggests that Bäck demonstrates to their Majesties the irritability of the stamens of the Berberis. Linnaeus gives detailed instructions for how the demonstration should be performed, and he likens the effect with feeling the pulse of a young woman. The stamens bend towards the pistil, and the pollen is blown towards the edge of the stigma. You will be amazed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 217-218   p.217  p.218.