Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1606 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 June 1753 n.s.
Dated 1 junii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

jag hade den fägnaden upwachta min Praesident med sista posten; men coelitus recepti et beati fråga intet mycket äfter det värdsliga.

i går fick jag kopparstycket på ormen, som är artigt; allenast är där en grof error typographicus, jag wet ej om den är i mina ögon, äller i pictura, äller i sculptura; ty i kopparstycket står under magen helt fult med små fiell, som böra wara hela scuta. wid signum [symbol of sulphur] är ormen rätt utmärkt med sine scutis men ej så wid [symbol of mercur] och [symbol], hwilket alt doch torde lätt kunna hielpas af Scalcographo.

Nasturtium aquaticum är en annueller ört, böra altså fröen komma från Skåne; förleden höst såddes min, och där af har jag förmodeligen i höst nya frön till at hielpa M[in] Br[oder] med. Den kan lät planteras i Eder horto där watnet står.

Arnica doger ej planterad, ty hon blifvver ofelbart swagare, men fås grufweligen i W[äster]giöthland.

Nasturtium hybernum är mildare, men gifwer mera saft än hortense, sås och mer om wårtiden.

At det går trögt med Professionen i anatomicis det fägnar mig. Ingen är mera fallen och ingen giorde större nytta än Wahlbom, men favor måste i detta nyttiga ändamålet triumphera. Min K[iäre] H[err] President, min nådige Herre, Öfwerheten är sielfwa lyckan, genom hwilken gudarne utdela sina håfwor; M[in] H[erre] har den i sin famn; om H[err] Presidenten hade öga i sig wid detta tillfället, så kostade det honom allenast ett enda knäfall. Men min grannes mågar måste fort. wähl an. Ach om Martin togo det; och Eder watu frihet blefwo där på depencerad, huru wähl woro det icke bestält till rikets nytta, collegii heder, wettenskapens drift, det blefwo en vera nemesis divina, för det i gå förbij den bästa.

Skulle det så kunnat gådt när Fagon war archiater hos Ludwig d[en] XIV, äller när Bäck war archiater hos Adolph Frideric den wisa?

Min nådige H[err] President skaffa mig för all ting Rumpfii amboina innan kort, älliest lägger jag in till Hans M[ajeste]t och begiär at ståthållare må utnämnas, och lagar at jag först må inlägga hos nya ståthållaren at han exsequerar promt boken till mig; jag kiänner alt för wähl H[err] Ziervogels kiöld, och ännu kallare lärer han blefwit, som nygift, jag får wänta på honom till hösten, och knapt ändoch få. Salvius slutar snart species; sedan heter det post hoc occasio calva.

Nasturtium [symbol of water] mistar ej sin kraft i trägården, utan är aldeles lika.

De som med nytta planteras i Horto i quantitet, skall beswaras med brefwet.

Om Hans M[ajeste]ts cabbinet woro så utstuckit alt i hop, som denna tabellen älliest är (salvo errore typographico notato), och jag fingo utgifwa där med mine beskrifningar, hoppas jag det skulle rista wår wisa Konungs namn så fast, som någon runsten, och giöra hans namn så perpetuelt som Konung Carls batailler.

anmäla min underdånigsta wördnad hos wår andre Salomon och Drotning af Arabien. jag lefwer

Min K[iäre] Broders
hörsamste tienar[e]
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 1 junii
1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus sent Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
something by the latest mail [Linnaeus to Bäck, 29 May 1753Letter L1577], but Bäck has not acknowledged it.

Linnaeus had received a print of the plate of the snake, and it is nice. However, it has an error in the presentation of the scales on belly side of the snake. However, the mistake should be easy to correct in the copper plate.

Nasturtium aquaticum is annual, and the seeds should come from Skåne. Linnaeus sowed some last autumn, so he expects fresh seeds for Bäck in the autumn. It is easy to plant in Bäck’s garden in a wet place.

Arnica is not good as a medical plant if it is cultivated, but it is common wild in Västergötland.

Nasturtium hybernum is milder but gives more juice than hortense. It is planted in spring.

Linnaeus is glad that the matter of the professoriate in anatomy proceeds slowly. Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
is the best, but he is not in favour with those who decide. Linnaeus wishes Roland MartinMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
could take it. It would be honourable for all involved. Passing the best exposes you to God’s vengeance.

Could it be like that when Guy-Crescent FagonFagon, Guy-Crescent
(1638-1717). French. Physician-in
–ordinary to Louis XIV
was personal physician to Louis XIVLouis XIV, (1638-1715).
French. Reigned 1661-1715.
or Bäck to Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
?

Linnaeus again urges Bäck to send him Georg Eberhard Rumpf’’sRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
work [Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
]. Linnaeus threatens to ask the governor to help him to get it. Linnaeus is well aware of Fredrik Ziervogel’sZiervogel, Fredrik (1727-1795).
Swedish. Pharmacist, keper of the
pharmacies, "Svanen" and
"Markattan", Stockholm.
coldness, and it will get worse as he gets married [Ziervogel married Hedvig Ulrica ZiervogelZiervogel, Hedvig Ulrica
(-1792). Swedish. Married to Fredrik
Ziervogel, born Thorsberg.
in 1753], so Linnaeus has nothing to expect from there. Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has soon finished printing Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, and after that, the opportunity has passed.

Nasturtium does not lose its power when cultivated.

Linnaeus will discuss what it is useful to plant in great quantities in the garden in the following letter.

If the rest of the King’s cabinet [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
] is so well done as the table shown, except the error just commented upon, and if Linnaeus could have his descriptions published in that, it would write the King’s name in stone and make it as famous as the battles of King Karl XIIKarl XII, (1682-1718).
Swedish. Reigned 1697-1718.
.

Linnaeus asks Bäck to forward his respect to the King and the Queen.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 215-217   p.215  p.216  p.217.