Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1616 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, July? 1753 n.s.
Dated . Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Min Kiäreste Broder

Tack för angenäma brefwet; men täxten fattades; när will M[in] Br[or] komma till mig. jag rys så ofta Drottningholm nämnes, ty jag slipper ej tädan, då jag will.

    jag är där en fattiger fånge,
    på Drotningholm så länge
    som ett får uppå en ö
    jag kan ej tädan komma
    utan Kong[en] gifwer mig sin nåde &c.

Min Bror skall slippa mig när han trotnar där wid.

Min Hustru gifwer kiöp, och cederar spelet, allenast Min Bror will komma.

första dagen jag brukade Smultron curen fick och jag vomitus, men [det] stante straxt. brukar lika fult more palatino, och giör dyr tid på dem i Upsala. men M[in] K[iäre] Br[or] ät dem ej med win. NB! ty must till win giör den starkaste effervescentia!

Min Kiäraste Broder nämna aldrig Drotningholm, medan ferierne påstå och trägården står i sin bästa blomma, säg sedan hwad min Br[or] lyster, att jag ej blifwer altererad under min cur.

till nästa postdag skall jag sända mitt bref till M[in] Br[or] åt Ludwig om M[in] Br[or] ej tror mig. jag skrifwer som en [be]dragen flicka dantsar och gråter; ty jag will ej hafwa med honom at beställa; jag har honom pröfwat och blefwit lufwad.

Spanska flugan lägges endast på benet tills det blifwer rent och swider, sedan cureras det som ett ulcus purum, så at spanska flugan endast giör såret rent, och fräter bort dödkiöttet, men ej curerar.

Lät mig framdeles wetta om masken ej förswunnit och dödats, fast han ej syntes af medicamentet; åtminstone är jag säker at hon mår wähl en tid, till des matsken fått föröka sig.

Om Profess[or] Kalm är kommen, så kiör honom hufwudstupa hit, at se trägården i sin fägring.

på andra och sista sidan fant jag änteligen täxten. det woro en stor försummelse at ej se upsala trägård på så många åhr; det woro onådigt af Praeside regii Collegii, det woro ett farligit exempel för medicinas alumnis.

Rumex har kommit at kallas Britannica på ett annat specie 1. för det att det species brukas i America; 2. för det är något starkare än wårt; 3o för det at den är först uptäkt till at äga denna kraft? vide Amoen[itates] acad[emicae].

nästa weckas slut slipper jag både Museum och species, som då blifwa färdige och jag aldeles frikarl.

Den lontan Munting skall komma ned när Min Br[or] will; kommer aldrig för sent, ty M[in] Br[or] läs ej ett ord i den confusionen.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us], which did not contain what Linnaeus expected. He again asks Bäck when he will come to Uppsala. Linnaeus shivers when Drottningholm is mentioned, for when he is there, he cannot leave when he wants to. To emphasize it, Linnaeus parodies a hymn about sheep on an island that cannot go anywhere without their master’s permission.

Linnaeus promises he will leave Bäck in peace if Bäck gets tired of him.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] will go shopping and abstain from her cards if Bäck comes to visit them.

The first day Linnaeus had wild strawberries, he had a short attack of vomiting. Still, he goes on with the cure, and it costs him a lot of money. Linnaeus warns Bäck never to drink wine with the berries, since wine with so much fruit causes effervescence.

Linnaeus asks Bäck never to mention Drottningholm during the summer holidays, while the garden is flowering at its best. Bäck may write about anything else, as long as Linnaeus is not disturbed during his cure,

Linnaeus will send Bäck a letter to Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeus’s early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
by the next mail [Linnaeus to Ludwig, 13 July 1753Letter L5896]. Linnaeus does not want to have anything to do with Ludwig, for Linnaeus has tried him and been deceived.

The Spanish flea is placed on the leg until the leg is clean and hurts. Then, the leg is treated like a pure wound. The flea just cleans the wound and takes away the dead flesh.

Linnaeus wants to know if the worm has not disappeared and been killed, although it was not to be seen in the preparation. Linnaeus is confident that it will be good for some time, until it has multiplied.

If Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has arrived, Bäck should make him go to Uppsala at once so that he can see the garden in all its beauty.

In the second page of Bäck’s letter, Linnaeus had found what he was looking for. It would be negligent not to see the Uppsala University Botanical Garden for so many years; it would be an ungracious act by the president of the Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
and it would set a bad example to the students of medicine.

Linnaeus wonders about the reasons for the name Rumex Britannica and gives three possible explanations: It is used in America, it is more powerful than the European one, and it is the first one that was discovered with this effect. He asks which is right and refers to Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
.

At the end of the following week, Linnaeus will have finished both Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
and Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. Then, Linnaeus will feel free.

Linnaeus will send Abraham Munting’sMunting, Abraham (1626-1683).
Dutch. Botanist and horticulturist,
professor of medicine at Groningen
1658-1683.
work [Linnaeus refers presumably to De vera antiquorum herba BritannicaMunting, Abraham De vera
antiquorum herba Britannica

(Amsterdam, 1681).
] to Bäck when Bäck wants. It will never come too late, for Bäck should not read anything in that strange and confused work.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 221-223   p.221  p.222  p.223.