Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1617 • Pehr Löfling to Carl Linnaeus, 9 July 1753 n.s.
Dated . Sent from London (Great Britain) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe K[ongl]. M[aj]ts och Riksens
Råd, Praesident, Öfwerste Marschalk &c.
Min Nådigste Herre.

Att oroa Εders Högg[reflige] Excellence med mitt underdåniga swar, har jag hwarken bort äller tröstat, nedquafd af en allmän consternation som gått alt bort till wallebarnen. Gud förlåte den tyfven som wågar fästa sig i det klaraste lius, han blifwer ock först bortputsad, som alla behöfwa att af det se, sedan skiner det än klarare. vindicet Deus.

Εders Högg[reflige Excellence, som fått af Gud en prolongation af 10 åhrs längre lefnad, lärer i sommar kunna sambla fördubblade krafter wid de norske stränder, då Artedi Ichtyologie torde få den nåden att presentera sig för en så stor Herre.

Det var ej mögligit att gifwa wärde på de stenar och stuffer, som ej woro sedde, ty stenriket har icke determinerade species, utan alt varieteter, som därföre estimeras äfter stuffens beskaffenhet.

Mina små tractater äro utgifne här och där i Holland, men de senare i stockholm, mäst hos Salvius, utom Systema naturae och iter Gotlandic[um] hos Kiesewetter. hade jag exemplar in duplo, sände jag dem alt för gierna, om någon skulle åstunda dem, men som jag ej är ägare sielf där af, wågar jag mig sända några luntor, som ej kommit till utlänningarne, hwilka pläga undertiden läsa dem för tids fördrif, emädan jag altid sökt hafwa något oupkiört i detta grälet.

wij alla som äga uti Εders Högg[reflige] Excellence wår timmeliga lycka, taga liksom uti wår rätta och laglige fader dehl uti alt hwad Εders Högg[reflige] Excellence, är liuft och ledt, så länge wij få lefwa

Εders Högg[reflige] Excellences
underdånige tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 21 febr[uarii]
1754

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (LS, IX, 374-375). [1] [2] [3]