Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1618 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 July 1753 n.s.
Dated Freddag. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

jag baxnade då jag förleden såg catalogen på sibiriske örterne, förundrade at så många sibirica skulle finnas som jag ej hört äller sedt, och förment mig sett alla; då fröen ankommo blef jag än värre på mig at jag ej skref af cataloguen, för än han sändes tillbakas. Men när wi dagen äfter begynte så säden, blef jag skam flat, ty jag såg alla wåra indianiske och andra trägårs frön, fått namn af sibiriska, som aldrig wuxit äller wäxande warda i Indien; de woro mäst alla ordinaire och allmänne, dem wij hafwa för uht, så at jag mera ej beklagade at de kommo så sent.

Wälkomen till upsala; doch bör jag accordera at M[in] Br[oder] intet studerar allwarsamt från morgon och till afton, som sist skedde, ty desse dagar äro mine enda rastdagar hela åhret, under det jag brukar min cur, som är smultrons curen. jag äter smultron 4 gånger om dagen, ½ stop i sender, lefwer älliest ordinair bruns diaet, kiänner mig långt bättre än af watn; men får ej mycket läsa. hwar dag kostar mig 1 plåt i smultron. stickningarne i knäen hafwa gådt bort.

Min Hustru säger sig cedera alt annat, men intet spela.

Hälsa Cand[idat] Bergius, tacka honom för examen Trifolii, säg at han bör se på species 11 och 12. uti speciebus plantarum; men fråga hwar ögonen woro på honom som ej såg articulum pedunculi, som giör dem mera slächt än både han och jag tror.

Ingen ting drar mig ifrån upsala under min cur; gud låte ej Aporne komma för än min cur är absolverad, ty jag bör wara den förste som giör dem visite.

far wähl min söta Bror, och altid recomendera sin tienare hos wårt makalösa herrskap, jag är
Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C. Linnaeus.

Freddag.

[a][a] : MS1 [added on the back of the
envelope; there is no indication of
where it should be inserted]
Cistus exstipulatus ebracteatus har jag wakat på i 3 dagar, hon blommar och jag får ej se blomman, i natt skall jag waka uht henne, fast det woro litet mot bruns-reglorne. jag skall se henne om det ej woro wilt.

Archiater / Wählborne H[err] Doctor / Baeck / Stockholm

upSUMMARY

When Linnaeus saw the list of the Siberian plants, he was surprised that there were so many species there that he had not heard of or seen. When he received the seeds, he was sorry that he had not copied the list before returning it. However, when they were about to sow the seeds, he was flabbergasted, for all the common garden plants from India and elsewhere had been named as Siberian. Most of them were common ones, which Linnaeus had before, so Linnaeus is no longer sorry that they arrived so late.

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
welcome to Uppsala. However, Linnaeus wants to make Bäck promise not to study seriously all day long, as he had done at his previous visit. These days are Linnaeus’s only free days in the whole year.

Linnaeus is taking his wild strawberry cure. He eats them four times daily, half a quart each time, and for the rest he has the usual spa diet. Linnaeus feels much better than if he had taken water, but he does not have much time for reading. The pricking in his knees has ceased. Each day, he has to pay one “plat” for his berries.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] says she will put everything else aside, except the card-games.

Linnaeus asks Bäck to forward Linnaeus’s thanks to Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
for the examination on Trifolium. Bergius should look closely at the species given as nos. 11 and 12 in Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. However, Bäck should also ask Bergius why he had not seen articulum pedunculi [the node in the stem of the flower] which makes them seem more closely related than Bergius and Linnaeus think.

Linnaeus is sure he will not leave Uppsala during his strawberry cure. He hopes the monkeys do not arrive until the cure is finished, for he wants to be the first to see them.

Linnaeus bids Bäck farewell and asks him to forward his regards to the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

P.S. Linnaeus reports that he has watched his Cistus exstipulatus ebracteatus for three days. It flowers, but Linnaeus never sees the flower. The next night, Linnaeus will not go to bed until he has seen the flower, although it is against the rules of the cure. Linnaeus is very eager to see the flower.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 220-221   p.220  p.221.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on the back of the envelope; there is no indication of where it should be inserted]