Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1636 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 5 August 1753 n.s.
Dated 1753 d. 5 August. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Mayts
och Sveriges rikes Råd &c.
Min Nådigste Herre.

Den af Eders Höggrefl[ige] Excellence, mig nådigst tilldelte stora Presenten af Rumphii Botaniska wärk, sex tomer i Folio, fick jag för en tid sedan genom Arch[iater] Baeck. jag fasade då jag emot-tog denna andra så ofantelig stora skiänken, ock hade önskat, ehuru dyra de bägge äro, fått simpelt utan dem äga den Herrens nåd, som jag så länge wördat och wördar. jag finner inga ord at sända tillbakas för alt detta, ty gåfwan är förstor.

jag har redan läsit Rumphii wärk, som innehåller rätt mycket tillförene obekant, och tyckes i det samma fattas intet mera än endast beskrifniiig på blommorna; men loca, vires och naturen har Author bättre än någon annan.

Den här ohyggeliga wäderleken fruchtar jag gått alt neder till Leckö och förtagit det menlösa nöje, som så många dagar bort gifwa nådigsta Herrskapet.

Museum Tessinianum är nu bestält, gifwe Gud till Eder Excellences nöje. Där fattas ett par figurer på en tafia som hade kunnat tillsättas, men jag förgät till det war försent. Errata har jag sökt undwika så långt mine ögon, en Magisters och en annor wäns ögon warit tillräckelige, men aflägsna trycket har lichw[ähl] låtit ett par insmyga, doch af mindre wärde. Hade Walerius öfwersändt versionen på Regnum vegetabile, hade han sluppit mycket sådant på sin rächning. jag är trygg att hwarken species blifwit multiplicerade äller indragne för mycket, hwilket at achta räcknas för det angelagnaste, och som få kunnat råka.

Osbeck skrifwer ej ett ord, huru Trägården mår; om fröen upkommit; om de engelske framkommit; om något obekant wisat sig. Hos oss har regnet warit fördelachtigare för örterne i trägården är för säden på mårken.

Den Högsta warelsen uppehälle Eders Excellence till wårt fäderneslands wähl, och beware Hennes Nåde fru Grewinnan till wåra wettenskapers och florers hägn; och jag som supplicerar at min wördnad må insinueras hos Hennes Nåde, har den lyckan at wara

Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 5 Augusti
1753.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to thank him sincerely for the Rumphii botanical work [Linnaeus refers to Georg Eberhard Rumpf’sRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
, Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
] , altogether six volumes, delivered to him by Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
. He has already read the books and finds that the author has described locations, qualities and the nature better than anyone else.

Museum TessinianumLinnaeus, Carl Museum
Tessinianum, opera illustrissimi comitis
Dom. Car. Gust. Tessin [...]
collectum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 1081.
has been ordered and Linnaeus hopes that it will please Tessin. Printing mistakes have been avoided as far as possible, although a couple of minor errors have occurred. If Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
had sent “Regnum vegitabile” [Linnaeus probably means the part “Regnum minerale” in the Museum Tessinianum, apparently checked by Wallerius] the mistakes could have been avoided.

Linnaeus complains that Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
has not informed him about the status of the garden [Linnaeus means the garden at Läckö Castle], if the seeds have grown, if the seeds from England have arrived or if anything unknown has appeared. He also writes that the rain has been good for the plants in the garden, but not so good for the farmers’ crops.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 21-23   p.21  p.22  p.23.