Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1653 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 October 1753 n.s.
Dated 1753 d. 12 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Tack för brefwet, men 1000de tack för underrättelsen om wår makalösa drotnings återfående; i tisdags fägnade wij oss alla som lif och anda hade öfwer wår nya Printsessa; men jag drog öronen åht mig, och war rädd at mista det ädlasta. nu får jag mod igen; och i afton bör det mig få rätt fägna mig med mina wänner, som uprichtigt älska sin öfwerhet och wetta estimera hwad lycka de äga. man får ej fägna sig tillfyllest då man har en dyr ladning om bord, för än man fått den i hamnen; nu Gudi lof at både skepp och gods är bergat.

Aldrig har den tid warit i Sverige att Kong och Drotning så älskat wettenskaper, och så skilt åht reelle wettenskaper ifrån pratke, som nu; ty skulle den hafwa ett hierta af is, som ej detta betänkte, det estimerade, och där om woro öm. M[in] K[iäre] Br[oder], wet jag, fägnar sig af hiertat med mig, att wår epocha blefwit under en sådan öfwerhet. Hwad tid hade wij wähl skolat kunnat utkläckts lyckeligare än nu. Den öfwerhet hade kunnat dagats på wår himmel at M[in] Br[oder] blifwit Lithenius och Lithenius Archiater; då jag blefwit Westerberg och Westerberg jag. Gudi lof solen är klar och spöken borta.

K[iäre] M[in] Br[roder] gå wid tillfälle och se på Mommas tryck at det blifwer äfter önskan, ty man kan aldrig nog achta sig för deras hafsande.

Nu Gud hielpe Hennes M[ajestä]t till krafter och lilla Printsessan at få så stor siähl som Des wisa föräldrar. alla kanter resonera af Echo: vivat Sophia Albertina.

i dag hade jag åtskilligt Botaniskt ifrån Frankrike, om hwilket mer här näst.

jag har hört de andre anatomici om Tursen, som alla giöra honom justice.

Lef säll Kongl[ige] Adolph Fridrick den stores Archiater.

jag är
Min K[iäre] Broders
Lydige
Linnaeus

Upsala 1753
d[en] 12 octobr[is]

Archiatren
Wälborne H[err]Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us] and especially for the information that the Queen [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] and her new-born daughter [Sofia AlbertinaSofia Albertina, (1753-1829).
Swedish. Princess. Daughter of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
sister of Gustav III and Karl XIII.
] were well and that the crisis after the birth had been overcome. Linnaeus will have a party in the evening when he and his friends may celebrate this happy event.

Linnaeus states his great pleasure over the interest that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen show in science. It could have been that neither Bäck nor Linnaeus had reached their present positions but that these had been given to charlatans and the ignorant. He mentions Lithenius [Mårten LithénLithén, Mårten
(1706-1776). Swedish. Physician.
Professor of medicine at Uppsala.
Correspondent of Linnaeus.
] and Westerberg [presumably Matthias WesterbergWesterberg, Matthias Swedish.
Student of medicine at Uppsala.
] as examples of such unsuitable persons.

Linnaeus asks Bäck to go and see Peter MommaMomma, Peter Swedish. Printer
and publisher, Stockholm.
and to inspect the proof of the Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
.

Linnaeus hopes God will help the Queen and the new-born child.

Linnaeus had received a lot of botanical material from France [François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus, 13 September 1753Letter L1644] and he will write more about it in a future letter.

Linnaeus has talked to other anatomists about Tursen [Erland TursénTursén, Erland
(1722-1777). Swedish. Student of
Linnaeus, the first veterinary surgeon
in Sweden.
], and they all do him justice.

Linnaeus wishes Bäck a happy life.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 234-235   p.234  p.235.