Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1656 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 11 October 1753 n.s.
Dated d. 11. Oct. 1753.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] och högtälskade Herr Archiater och Riddare

De dageliga sysslor hwilka mig alt sedan min återkomst till Staden öfwerhopat, hafwa warit wållande att jag, mig till blygd, nu på en gång har den äran att beswara 2nne Herr Archiatrens mer änn wälkombna skrifwelser, den förra af den 2dra och den senare af d[en]10. i denna månaden; Hwilket jag dock i största hast nödgas giöra, i anseende till dagens solemnitet, wid tillfälle af K[ongliga] Printsessans döpelse act.

Hwad Mag[ister] Schedenburgs åstundande resa beträffar, så måste i mitt sinne ofelbar utwäg finnas till medels samblande, om eij annars, igenom sammanskott utaf enskyltta Personer, hwilket jag mig sielf giärna åtager, emot nästkommande måhndag; lärandes bemälte Magister, efter egit widgående, in till den tiden, behöfwa Herr Archiatrens benägna undervisning

För den mig tillsände Argilla aflägger jag min skyldigaste tacksägelse: Mitt cabinet har från början att tacka H[err] Archiatren för all både ordning och prydnad. Nu på stunden skall jag uptaga en ifrån Holland ankommen packa med musslor. Ifrån Paris sändes mig utaf Bombard, díArgensville, Morand, Avila, Missa och flere Femt stora lådor fulla af Stenar och Fossiler, så att jag ännu i höst har tillfälle att roa H[err] Archiatren wid dess hitkomst.

Mag[ister] Tidströms anländande till Upsala fängnar mig i det högsta, men i öfrigit wore tid nog om han behagade infinna sig här, wid slutet af nästa wecka; ty om Söndag nödgas jag, till Inventeringens afslutande, begifwa mig på någre dagar till Drottningholm.

Min gunstige H[err] Archiatren låt mig på en liten lapp weta, rese och beswärs omkostningarna, på dett jag må kunna dem genast afbörda: Min drygaste skuld är Herr Archiatrens tillständiga rätt, och kan eij annars, för änn önskeligare tillfälle gifwes, någorlunda afbördas änn medelst den oaflåteliga tillgifwenhet och tacksamhet med hwilken jag in i griften framhärdar

Min wärde H[err] Archiatres och Riddares
trognaste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

i störst hast Stockholm
d[en] 11. Oct[ober] 1753.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and excuses himself that he has not answered Linnaeusís letters of October 2nd [Linnaeus to Tessin, 2 October 1753Letter L1661] and 10th this year [Linnaeus to Tessin, 10 October 1753Letter L1657]. Tessin writes that he has been very busy amongst others with the ceremony of baptism of the princess[Sofia AlbertinaSofia Albertina, (1753-1829).
Swedish. Princess. Daughter of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
sister of Gustav III and Karl XIII.
].

Tessin writes that, until the financing of Schedenburgís [Daniel Scheidenburg] journey is solved, he will need to attend Linnaeusís lectures.

Tessin thanks for the Argilla he has received and for that Linnaeus has organised his cabinet [Tessin means his collection of natural history specimens]. Tessin also writes that he has received a box of mussels from Amsterdam and that he will receive more than five big boxes full of stones and fossils from Bombard, díArgensville [Louis François Augier dí Angerville Angerville, Louis François
Angier dí
(1706-1779). French.
Member of the Académie des
sciences, belles-lettres et arts de
Rouen. Correspondent of Linnaeus.
, Jean François Clément MorandMorand, Jean François
Clément
(1726-1804).
French. Professor of anatomy, Paris.Son
of Saveur-François Morand.
Correspondent of Linnaeus.
, Avila[Pedro Franco DavilaDavila, Pedro Franco
(1713-1785). Spanish. Spanish-American
naturalist. Moved to Paris in 1745,
where he created a natural history
collection. In 1769 he was called to
Madrid to be the director of the Natural
History Museum. Correspondent of
Linnaeus.
] and Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeusís first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
in Paris. Tessin is looking forward to Linnaeusís visit in the autumn and hopes that he will appreciate the content of the boxes.

Tessin writes that he is happy to know that Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
has arrived in Uppsala, but wishes him to come to Tessin at the end of the next week in order to finish his inventory work. Anyhow, already on Sunday, Tessin will have to go to Drottningholm Castle to finish the inventory.

Tessin asks Linnaeus to send him an invoice for his costs.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 104-105). [1] [2] [3]