Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1661 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 2 October 1753 n.s.
Dated 1753 d. 2 Oct.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Mts och Ricksens
Råd, Öfwerste Marchalk, Åbo Academiae
Canceller &c. &c.
Nådigste Herre.

Magister Scheidenburg, som hafwer sin morbroder uti Cap[ut] b[onae] spei och har lust at giöra honom en visite, säger sig hafwa upwachtad EDER EXCELLENCE på Åckerö och där uptäkt sin deseine, som af EDERS EXCELLENCE skolat blifwit nådigst approberad. Det woro icke utan, at han under en sådan resa, skulle kunna oändeligen mycket sambla af naturalier, på en ort som frambringar det aldra undersammasta på jordklotet, och dess utom är af så och snart inga undersökt. Han har i nogra åhr giort wackra framsteg i natural historien, och om resan blefwo faststäld, skulle jag instundande winter giöra honom skickelig nog.

Han har ett stipendium Nesselianum, som kunde stiga in alles till 500 d[a]l[e]r silfwermynt, om det honom praenumererades, men för öfrigt ser jag ingen tillgång till hans understöd; warandet på Cap[ut] b[onae] sp[ei] torde ej kosta honom någon styfwer, då morbrodern bestodo honom husmans kost och kammar. Han har lust att wåga desse p[en]g[a]r och sin egen päls. jag ser ej att Holländarne kunne näka honom besöka sin morbroder, och i cap[ut] b[onae] spei taga gräs på marken, flugor, som flyga kring öronen, och musslor som upwräkas på stranden. Fata invenient viam et Superi, ibland hwilka Eders Excellence är den som endast och altid favoriserat desse wettenskaper.

Jag vågade i Museo Tessiniano pag. 110 tillsätta en rar Argilla no 5, som intet finnes i Eders Excellences collection, näppeligen i någor annor uti Europa, den jag där före fördristar mig nu till Cabbinettet wördsamast öfwerskicka. Salig Hasselquist sände mig henne för 2 åhr sedan ifrån AEgypten, där hon gör AEgyptens fruchtbarhet, äfter Nilens flödande.

Den Högste Guden uppehålle EDERS Excellence med krafter och långt lif, till Rikets och wettenskapernes wälstånd. jag lefwer och dör

EDERS EXCELLENCES
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1753
d[en] 2. Octobr[is]

Nu på stunden, sedan jag slutat brefwet, hade jag af Magist[er] Tidström, som i bergslagerne är och nu kommit ifrån Norberg till Sahlberg, väntas till Upsala d[en] 7 Oct[obris], då jag skall straxt befalla honom resa till Stockholm, att Eders Excellence kunde i höst sända dem Eders Excellence lofvat stensamlingar utom lands. jag hoppas han då ej kommer allt för sent.

Kongl. Mts högst betrodde man och
Ricksens Råd, Öfwerste Marschalken,
Åbo Academiae Canceller &c. &c.
Den högwälborne Grefwe
H[err] Carl G[ustaf] Tessin
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
about Daniel ScheidenburgScheidenburg, Daniel (1720-?).
Swedish. Clergyman. Studied under
Linnaeus. Chaplain at the Swedish
legation in Madrid. Copied Pehr
Löfling’s manuscripts.
Correspondent of Linnaeus.
who has visited Tessin at Åkerö. Scheidenburg has an uncle living on the Cape of Good Hope and would like to make a visit there. Linnaeus supports this visit as Scheidenburg would be able to collect a number of rare specimens of natural history that are only available in the Cape of Good Hope. Linnaeus informs that his student has made excellent progress in his studies and promises to give him extra support during the coming winter if the journey is approved.

Linnaeus also informs Tessin that Scheidenburg has a Nesselianum scholarship that would make the journey possible, if it is somewhat increased, as Scheidenburg’s uncle will provide board and lodging. Linnaeus also hopes that the Dutch will allow Scheidenburg to visit his uncle and allow him to collect grass, flies and mussels.

Linnaeus informs Tessin that he has added Argilla N:o 5 in the Museum TessinianumLinnaeus, Carl Museum
Tessinianum, opera illustrissimi comitis
Dom. Car. Gust. Tessin [...]
collectum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 1081.
at page 110 as it was missing and cannot be found in any other cabinet [Linnaeus means collections of natural history specimens] in Europe. Linnaeus got it from the late Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
, who sent it to Linnaeus from Egypt two years ago.

P.S. Linnaeus informs Tessin that Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
is expected to arrive in Uppsala from Norberg [in the mining district] in Bergslagen on October 7th and Linnaeus will ask him to travel to Stockholm immediately to assist Tessin with the stone collection that will be sent abroad.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnes arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 23-24   p.23  p.24.