Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1668 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 November 1753 n.s.
Dated 20 Nov. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Ki[är]aste Broder

Gud förlåte den som förledt wår nådigsta öfwerhet at giöra en Chirurgus till Archiater. Han har aldrig warit öfwerheten trogen. och jag har i alla tider aldrig hört det exemplet skedt i werlden, ej en gång i Frankrike, där Chirurgi så segrat hos sin öfwerhet. Ändamålet af den som rådt öfwerheten här till kan jag ej se warit något annat, än på en gång giöra hos alla Medicos ett kalt hierta för öfwerheten, och de hafwa influence hos de mäste i riket. Kan intet Min Broder råda öfwerheten att giöra honom till Cammarherre, så får han det samma, men öfwerheten slipper påfölgden.

jag ligger siuk på sängen och skrifwer detta. vale.

Min egen Broders
trogne
Linnaeus

Upsala d[en] 20 Nov[ember]
1753

Archiater
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus asks God to forgive the man who had led the authorities to appoint a surgeon [Herman von SchützercrantzSchützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
] as archiater. This has never happened before, not even in France, where the surgeons have made such great progress. It seems that the only purpose for this was to make all medical doctors hostile to the government.

Linnaeus suggests that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
could try to make the King appoint the person in question a chamberlain, which would give him the same salary without harm to the profession.

Linnaeus is ill in bed when he writes this.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 237   p.237.