Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1669 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 20 November 1753 n.s.
Dated 20 Nov. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Adjunct.

Tack för brefwet; war så god och stig till H[err] Professor Lidbeck och aflägg hos honom min uprichtiga tacksägelse för gunstig communication af det som han sände mig uti Edert bref.

Men när blef Professorn gift? hwem har han fått till Fru? huru länge gift? har han barn ännu? lätt mig det weta och mera, som rörer Honom samt Acad[ademie] secreteren Junbeck, mine endaste och mine gamble och uprichtige wänner i Lund.

Huru är det med Eder krapp? har M[in] H[erre] den rätte och annuelle, så war god och sänd mig några frön där af. men är det den willa eller Rubia perennis, så har jag den för uht.

H[err] Adj[uncten] säger att Calamintha mognas i Lund i sommar; om så är beder jag få se ett par friska frön.

saffran som står löst äller kommit i fett och orätt jordmån blommar ej så snart.

som de örter, M[in] H[erre] omtalar, Clavaria, Rosa, Anagallis äro varieteter, så håller jag rådeligast intet skrifwa om dem, at ej gifwa tadlaren rum.

Loefling har nu gått från Cadix åht America, fick 3000 d[a]l[e]r] solfwer mynt till att equipera sig med, och inemot 1000 plåtar i årlig lön, sedan alt blefwit beståt, som på resan till mat, kläder, skiuts, och all förnödenhet betalas af kongens cassa.

Tack för observationerna

förbl[ifwer]
H[err] Adjunctens
trognaste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en]20 Now[ember]
1753

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for the letter [this letter has not come down to us] and asks Lidbeck to see Lars LiedbeckLiedbeck, Lars Johan
(1707-1762). Swedish. Professor of
mathematics, Lund.
and forward Linnaeus’s sincere thanks for what Linnaeus had received enclosed in Lidbeck’s latest letter [Lidbeck to Linnaeus, 22 April 1764Letter L1564].

Linnaeus asks when Lidbeck was married, who he married, if they have children, and so on. Linnaeus is very eager to know all about him and about Erland JunbeckJunbeck, Erland (1708-1767).
Swedish. Secretary at the Lund
University.
, since those two are Linnaeus’s oldest friends in Lund.

Linnaeus asks about Lidbeck’s madder. If it is the annual variety, Linnaeus wants seeds, but if it is the perennial, Rubia perennis, Linnaeus already has seeds of it.

If Calamintha has ripened in Lund this summer, Linnaeus wants fresh seeds.

Saffron that grows isolated or in fat and unfavourable soil does not flower very early.

Since Clavaria, Rosa, Anagallis are all variants, Linnaeus advises Lidbeck not to publish anything about them. His enemies might find something to criticise Lidbeck for.

Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
has left Cadiz for America. He had got 3,000 daler smt for his equipment and 1,000 plåtar a year as salary, in addition to all the expense of the journey itself that was paid by the King.

Linnaeus thanks Lidbeck for his observations of the dates of leaves and flowers.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]