Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1670 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, 20 November 1753 n.s.
Dated 20 Nov. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Högtförfarne H[err] Doctor

Tack för H[err] Doctorens kiära bref af d[en] 5 Nov[embris] sistledne. Tack för Lofwen om Cistus; jag längtar mycket att få äga honom.

Kähler skref senast från Bordeaux och ärnade sig sidwägs til Marseille.

Löfling gick den 14 octobris från Madrit till Cadix och där ifrån lärer han sedan wara på wägen åt America. han fick 90.000 d[a]l[e]r kopp[armyn]t till equiperande, och inemot 1000 plåtar i lön, utom alt det han behöfwer till uppehälle resa kläder och andra depencer.

Nu pröfwas i stockholm om Anatomie professionen. saken blef remitterad från Konungen att någon af Medicis skulle hålla Anatomier, utom just att wara professor och att få därföre ett litet arwode.

pluralitus collegii höllo på D[octo]r Martin, som sig upkomit; Arch[iater] Baeck och Elf äro för D[octo]r Sidrén; få se utslagit. mig tyckes denna tiensten wara nog osäker.

jag wet nu intet hur jag skall få bref mer till H[err] Loefling.

Adjuncten Waldius har blefwit pastor.
Mag[ister] Georgii lärer fundera Celsius.
Poeseos Professionen äfter Hydren ärnas till Adj[uncten] D[octo]r Sidrén läs physiologien.

Lifm[edicus] Aurivillii Fru är nog trinn redan.

Alt här är älliest i gamalt stand.

Rätt många örter har jag hafft i åhr af H[err] Löflings frön.

En disputation har jag haft om Musei instructio, huru ett Museum rerum naturalium skall anläggas. och en Herbationes Upsalienses äller hwad örter finnas på hwad ställe i hwar Herbation.

Tänk fältsk[iär] Schytzer har blefwit Archiater. bone Deus, sådant har jag aldrig hört i werlden

far wähl. jag är
Min kiäraste H[err] Doctors
trognaste wän
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[en] 20 Nov[embris]
1753

Medicinae Doctoren
Hogförfarne H[err] Doctor Wahlbom
Calmar
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of 5 November [1753] [this letter has not come down to us] and for the promise to send a specimen of Cistus which Linnaeus will be glad to have.

Linnaeus had heard from Mårten Kähler’sKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
in a letter sent from Bordeaux [Kähler to Linnaeus, 28 August 1753Letter L1625]. Kähler had then intended to go to Marseilles.

Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
had left Madrid for Cadiz on October 14 [Löfling to Linnaeus, 15 October 1753Letter L1652], and it is to be supposed that he is at sea at present on his way to America. He had received 90,000 daler kpmt for his equipment; he will get about 1,000 plåtar as salary plus all his expenses for board and travel.

The position of professor of anatomy in Stockholm is being discussed. The King sent it back with the suggestion that one of the doctors should teach anatomy without being a formal professor and get a small salary for that. The majority of the Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
voted for Roland MartinMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
, but Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and Elf [Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
] favored Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus thinks that it is far from certain that the position will be properly arranged.

Linnaeus does not know how he can send letters to Löfling.

Jakob WaldiusWaldius, Jakob (1709-1779).
Swedish. Vicar of Vaksala. Son of Jakob
Waldius the Elder, brother of Erik
Waldius and brother-in-law of Anna
Catharina Waldius.
has been appointed vicar.

Carl Fredrik GeorgiiGeorgii, Carl Fredrik
(1715-1795). Swedish. Professor of
history, Uppsala.
is said to succeed Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
.

The position of professor of poetry, which Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
has left, will go to Carl AurivilliusAurivillius, Carl (1717-1786).
Swedish. Professor of Oriental
languages, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus
.

Sidrén teaches physiology.

Samuel Aurivillius’sAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
wife [Anna Margareta AurivilliusAurivillius, Anna Margareta
(1736-1772). Swedish. Married to Samuel
Aurivillius, daughter of Nils
Rosén and Anna Christina von
Rosenstein.
] is pregnant again.

Apart from this, everything here is as it used to be.

Linnaeus has got several plants this year from seeds received from Löfling.

Linnaeus has had a disputation about how a museum of natural objects should be arranged and one about the herbationes [Linnaeus refers to his Instructio musei rerum naturaliumLinnaeus, Carl Instructio
musei rerum naturalium
, diss., resp.
D. Hultman (Uppsala, 1753). Soulsby no.
1770.
and Herbationes UpsaliensisLinnaeus, Carl Herbationes
Upsaliensis
, diss., resp. A. N.
Fornander (Uppsala, 1753). Soulsby no.
1763.
].

The surgeon Schytzer [Herman von SchützercrantzSchützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
] has been appointed archiater. Linnaeus has never heard of such an appointment before, by God.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]