Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1684 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 December 1753 n.s.
Dated 1753 d. 11 Dec.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Tack åter för brefwet.

När man söker hedra en Praeses, så hedras hela collegium; det är för oss subditis okunnigt hwad wänningar äro emällan superos.

Monniers bok fick jag, och örter och frön, men intet bref, som faller mig och altför underligit; kiära hwilken lefwererade M[in] Br[oder] brefwet.

där ibland war ett nytt species Mirabilis som jag aldrig sedt äller hört omtalas, alt för underlig.

jag gissar om Professor Ihre af fölliande:

1. Han will sällia sin gård Sandbro för 300000 d[a]l[e]r.

2. Gref Hennings son är ifrån honom flyttad, quasi misnögd, doch frequenterar hans collegia.

3. von Ungern och Gref Brahe bodde i hans hus senast.

4. något annat smått, som ej kan specificeras.

än jag som wiste att Hennes M[ajestä]t fått ett helt mineral cabbinett af Konungen i Pohlen, för än jag fick del af M[in] Br[oder]s bref; si så fort går posten i upsala.

Det går aldrig så wähl då man smider kallt jern, som då man smider wid frisk eld. Hans Maj[estä]ts cabbinetts tryckande går så sent, at jag somnar där wid. aldrig har jag warit ute för maken. och Hans M[ajestä]t som sielf är så fermer, och will alt skall gå så friskt; och doch toler detta. jag kiänner hwarken tid Kong äller undersåtare igen. och bok tryckaren skall wåga at gå så sachta med en stor Konungs befallning.

Kiära supplicera på mine wägnar hos Hennes K[onglig] M[ajestä]t att jag får, då Drotningens cabbinett skall tryckas, fria händer att taga och disponera boktryckare, så will jag se till, om jag har någon eld quar af gammalt.

Kiära lät Hans M[ajestä]t wetta at jag ej är orsak att trycket går sent.

Kommer Loefling wähl fram och tillbakas, så få wij detta wetta och mycket mera. jag menar om fruchten så af Balsam, som andra officinalier.

Rosen är nu frisk. fru Rosen litet siuklig.

wij sluta nu terminen och alla syslor stöta tillhopas på en gång innan crisis sker.

Innelycht föllier Cand[idat] Bergii recipisse på 100 d[a]l[e]rne.

Hwar af dog Urlander?

Gud beware M[in] K[iäre] Broder och förläne alt godt. Min Br[or] går gläntsande uti sitt aula, jag smutsig i mitt pulvere scholastico.

förbl[ifwer]
Min Kiäraste Broders
lydige
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[en]11 Dec[ember]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

When you honour a president of a society, the entire body is honoured. Ordinary people are ignorant of the rules of courtesy among the higher classes.

Linnaeus has received Louis Guillaume Le Monnier’sLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
book together with plants and seeds but no letter. Linnaeus finds it strange and wonders who delivered the book to Bäck.

Among the plants there was a new and strange species, that Linnaeus had never seen before [Linnaeus two years later described it in "Mirabilis longiflora"Linnaeus, Carl "Mirabilis
longiflora, eller lång-pipiga
underblomman", KVAH 16
(1755), 176-179. Soulsby no. 535.
].

Linnaeus draws his conclusions about Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
from the following:

1. Ihre will sell his estate Sandbro.

2. Count Henning’s [Henning Adolph GyllenborgGyllenborg, Henning Adolph
(1713-1775). Swedish. Count,
councillor. Student at Uppsala and
member of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
] son [Carl Johan GyllenborgGyllenborg, Carl Johan
(1741-1811). Swedish. Count and lawyer,
president of the administrative court of
appeal. Linnaeus’s student in 1748.
] has left Ihre, somewhat disappointed, but the young man still visits Ihre’s lectures.

3. Mathias Alexander Ungern-SternbergUngern-Sternberg, Mathias Alexander
(1689-1763). Swedish. Colonel,
field marshal.
and Erik BraheBrahe, Erik (1721-1756).
Swedish. Colonel.
stayed with Ihre at their latest visit.

4. Then, there is something else of minor importance, which Linnaeus cannot specify.

Linnaeus knew that the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] had received a collection of minerals from the King of Poland [Frederick August IIFrederick August II ,
(1696-1763). Polish. Also king August
III of Poland from 1734-1763. Elector of
Saxony in the Holy Roman Empire from
1733-1763.
] before Bäck’s letter told him about it. This shows how fast news spreads in Uppsala.

Linnaeus is annoyed that the printing of Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
goes so slowly, and he does not understand how the printer can dare to handle an order from the King so slowly.

Linnaeus asks Bäck to ask the Queen to permit Linnaeus to choose a printer himself when the catalogue of the Queen’s collection is to be printed [Linnaeus refers to the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
, which was printed in 1764].

Linnaeus asks Bäck to tell the King that Linnaeus has no part in the slow progress of the printing.

If Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
arrives and gets back healthy, we will know about the fruit if Balsam and of other medical plants.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
has recovered, but his wife [Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] is a little poorly.

The term is about to end, and everything has to be done at the same time.

Petter Jonas Bergius’sBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
receipt for 100 daler is enclosed.

Linnaeus asks what Harald UrlanderUrlander, Harald (d. 1753).
Swedish. Assessor at the National Board
of Trade [Kommerskollegium].
died from.

Linnaeus wishes Bäck well. Bäck shines at Court, while Linnaeus labours in the academic dust.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 241-243   p.241  p.242  p.243.