Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1685 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 10 December 1753 n.s.
Dated d. 10 Dec. 1753.. Sent from Göttingen (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne Herr Archiater och
Riddare.

Efter Herr Archiaterns befallning har jag sökt att få frön till Aruncus och Veratrum, men har härtills blifvit bedragen i hoppet, och det med en tidens utdrägt, som kunnat gifwa anledning nog att misstänka försummelse af min skyldighet.

I Lübeck och Hamburg kände trägårdsmästarna intetdera namnet af dessa örter, fast jag blef wist till dem, som skulle wara de bästa. Jag hade ock hwarken wanligare synonyma eller Tyska namn att förklara dem med. Ty alla böcker i hist[oria] naturali, som jag förde med mig på resan, war H[ögwälborne] H[err] Archiaterns Systema Naturae och Philos[ophia] Bot[anica] såsom de aldranödwändigaste; Herr Archiatern wet, huru litet bokförråd man på en längre resa i Tyskland kan föra med sig.

Åter sedan jag kom till. Göttingen, har det drögts, innan jag kunde få säker bekantskap med en, som är känd med Botaniska trägårdsmästaren här, och utan sådan camerat fruktade jag blifwa rögd af mitt tungomål att wara en Swensk, och att begära frön till Swenska Botaniska trägårdens tjänst, hwilket om det skedde, war jag osäker, om icke någon jalousie torde göra detta sidsta hoppet om intet att kunna wara H[err] Archiatern härutinnan till tjänst.

Äntel[igen]när detta hindret war wunnit, kände ock denna trägårdsmästaren hwarken, Aruncus el[le]r Veratrum, Efter jag dock erinrade mig att den senare kallades af Herr Archiatern: den hwita prustroten, frågade jag efter någon Helleborus albus; den kändes han wid och har i trägården. Deraf skickas här innelykt blad och blomma till prof. Jag kan på intet sätt få likhet emellan denna blomman, och Veratri character i Gen[era] Pl[antarum], utan förmodeligen lär den wara den sidsta Helleborus i Hort[o] Ups[aliensi] Dock lär den warit ment af H[err] Archiatern, efter jag påminner mig, att H[err] Archiatern sade den warit i Upsala trägård, men gådt ut, och Veratrum ej står antecknad i Horto Ups[aliensi].

Frön dertill har trägårdsmästaren icke; påstod ock att den ej gifwer frön, utan bör fortplantas med roten, hwaraf han lät mig få en god klasa med blad och blommor, som redan börjar wisa sig. Han försäkrade, att roten utom jorden kunde hålla sig ganska länge frisk och oskadd, efter den är mycket hård. Jag tog den och satte i jord i en liten trägård, som är wid huset, der jag logerar, och wäntar på H[err] Archiaterns befallning om den skall öfwerskickas med påsten, som lär wara enda utwägen att få den härifrån.

Om den skall skickas med blad och blommorna el[le]r blommämnen hel och hållen, fordrar den en ansenl. stor låda af 3 quarters långd och 1 quarters bredd och högd, men om bladen afskäras ett godt quarter kortare. Det hemställes Herr Archiaterns omdömme om påstporto derföre el[le]r örtens wärde är större. Jag wet ej om det går an, att skicka allenast små rötter. Den jag har ser för grotter ut att få små delar af, utan att skära dem som bitar af stora roten. Men tör hända att smärre kunna fås. Dock den olägenheten lär häraf följa, att blommor ej så, snart stå. att wänta. Wildt wäxer ej örten här.

Hallers bok trykt i år här i Göttingen med titel Enumeratio plantarum horti regii et agri Göttingensis aucta et emendata ab. Alberto de Haller horti praefecto, lär wara Herr Archiatern redan bekant. Hallers system är trykt frammanföre. Aruncus står deruti aldeles intet nämnd, men wäl en Veratrum. Dock att den likafullt ej fins i trägården, är troligt nog, emedan af bokens företal ses, att den först warit ämnad till Flora Germanica.

Eljest är af denna boken för en ej bättre Botanicus än jag, swårt att se, hwilka af de örter här uppräknas stå i Horto Ups[aliensi] el[le]r ej. Ordningen, synonyma, characterer och ofta äfwen namnen äro helt olika. Skulle Herr Archiatern derföre sjelf behaga utnämna de species, som saknas i Upsala trägård, med bifogade wanliga trägårdsnamn och citationer till denna Hallers bok, el[le]r som än torde wara wigare, till förra Göttinger-trägårds cataloguen (hwarefter örtmärken i sängarna än äro numererade), så hoppas jag bättre än nu kunna efterkomma så ömm skyldighet, som det för mig är, att tjäna H[err] Archiatern. Trägårds-mästaren tycks wara facile nog och mån om förtjensten.

Om Hallers återkomst är här ingenting wist. Man gissar emot hwarandra. Så mycket är säkert, att han gjordt ett slätt byte med sin flyttning i anseende till hans anseende och inkomster här, som räknats till 1800 Rdr. Hans nuvarande Ammans-syssla skall ej wara stort be- tydande, men tros att han wäntar blifwa Amtman, som i Schweitz skall wara en sysla, nästan som ett Landshöfdingskap, på 2 år wid pass, hwilken skall ränta 12,000 dlr årligen. Det hus han bodt uti här, är ej ännu bortlämnat, och hos regeringen i Hannover, som efter behag disponerar om Professoraterna här, skall han wara uti credit. I anledning deraf tros, att man söker få honom tillbaka, hwilket ej lär kunna ske utan förhöjning på hans förriga förmåner; till exempel, som ibland annat gissas: Om Cantzler Mosheim fölle undan, att han återkallades som Cantzler här wid Academien. I Wismar, der fartyget, som jag reste på, först lade i land, wäxte i en trägård ett arbor drupifera, hwarpå frukten war röd och stor, som kirsbär, men aldeles oval, och små kärnar; deraf skickas i innelagda lit[teris]. A.

Ibland några andra wäxte der ock wildt en ört, som jag ej wet mig sedt förr och war redan gången i frö öfwer allt, så att jag ej kunde examinera dem. Jag tog frö deraf; och några skickas med i lit[teris] B.

Om Herr Archiatern täckes lämna mig widare befallning om frön, som kunna åstundas, och om roten på Helleborus, antingen den stora bör öfverskickas med blad och blommor, el[le]r utan, el[le]r små rötter allenast? beder jag ödmjukast att tillika få weta namnet på dessa twå wäxter, hwaraf frön nu medskickas, och att Herr Archiatern täckes skrifwa på utanskriften: abzugeben in der Masch-strasse bey dem Herrn Wittengel. Framhärdar

Högwälborne Herr Archiaterns och
Riddarens
ödmjukaste tjänare

Göttingen d[en] 10 Dec[ember]
1753.
Petr[us] Forsskål.

à Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus,
Archiatre du Roi, Professeur
de la Medicine & Chevalier de
l’Etoile polaire
à Upsala.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has not succeeded in finding seeds of Arancus and Veratrum.

In Lübeck and Hamburg, the gardeners were not familiar with these names, and Forsskål’s literature, Systema naturae [unclear which edition, presumably this one, Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
] and Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
, was to no avail. He had no luck with the gardener in the University Botanical Garden of Göttingen either. He was afraid to be revealed as Swedish because of the language. He was also afraid that asking for seeds to the garden [the Uppsala University Botanical Garden] would arouse envy [in Göttingen]. However, he remembered that Veratrum had been named Helleborus albus by Linnaeus, and there was such a plant in this garden. The gardener had no seeds of it but explained that Helleborus is spread by its roots. A leaf and flower of it are enclosed in this letter. Forsskål can by no means see any similarities between this flower and the Veratri described in Genera plantarum [unclear which edition, presumably this, Genera plantarum [...] Editio secundaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] Editio secunda aucta
& emendata
(Leiden 1742).
or Genera plantarumLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] Recudenda curavit Ch. C.
Strumpff [...] editio quarta
(Halle
1752).
]. Forsskål reminds himself that Linnaeus told him it had grown in the Uppsala garden, but expired, and Veratrum is not described in Hortus upsaliensisLinnaeus, Carl Hortus
Upsaliensis, exhibens plantas exoticas,
Horto Upsaliensis academiae a sese
illatas, ab anno 1742, in annum 1748,
additis differentiis, synonymis,
habitationibus, hospitiis, rariorumque
descriptionibus, in gratiam studiose
juventutis
, I (Stockholm 1748).
Soulsby no. 424
.

The gardener in Göttingen has no seeds, but gave Forsskål a root which he planted near his lodgings. If Linnaeus wants it, it can be dispatched. If it should be sent with leaves and flowers it requires a big box, but if the leaves are cut off it will do with a smaller one. Measurements are given. Linnaeus may determine the postage. Forsskål does not know if he can send only small roots. If so one will have to wait for flowers to grew. Helleborus is not a wild plant here.

No doubt, Linnaeus knows of Albert von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
botanical work Enumeratio plantarum horti regii et agri GöttingensisHaller, Albrecht von
Enumeratio plantarum horti regii et
agri Gottingensis aucta et emendata

(Göttingen, 1753).
. Haller’s system is printed in the front. Aruncus is not included here, Veratrum is. The reason why it is not in the garden might be the fact that it was intended for the “Flora Germanica” [Haller’s German Flora was a project never realised], which can be read from the preface of Haller’s work.

To Forsskål it is difficult to know which of the plants mentioned here are found in the Hortus upsaliensis. The order, synonyms, characters and often even the names are quite different. If Linnaeus could send a list of the species that are missing in Uppsala, together with their ordinary garden names and references to Haller’s work, or, better still, to the previous Göttinger catalogue [Forsskål refers to Brevis enumeratio stirpium Horti GottingensisHaller, Albrecht von Brevis
enumeratio stirpium Horti Gottingensis.
Accedunt animadversiones aliquae et
novarum descriptiones

(Göttingen 1743).
], (after which the plant signs in the flower beds are named) it would facilitate the exchange of plants. The gardener himself seems to be capable of his work and keen on merit.

Haller has moved to Switzerland, and nobody knows when, or if, he returns. Everyone is guessing. He made a poor replacement as to his reputation and incomes in Göttingen, where he earned 1800 dalers annually. His present position as Amtman, which in Switzerland should be almost as being county governor [in Sweden] is said to give him 1200 annually. He has not left his house in Göttingen, and is said to be in debt to the government of Hannover. Therefore they probably wants him back, which will not succeed without an increase of his previous benefits. If he was tempted to succeed Johann Lorenz MosheimMosheim, Johann Lorenz
(1694-1755). German. Lutheran
theologist, professor honorarius and
chancellor of the university of
Göttingen.
as university chancellor, he is likely to return at once.

In Wismar, Forsskål spotted an arbor drupifera. The fruit was red and as big as a cherry, but oval, with a small stone; some stones are enclosed in this letter, marked A.

He is also enclosing the seeds of a plant new to him, marked B.

In addition to the request of how the Helleborus plants should be dispatched, with or without leaves and flowers, Forsskål is looking forward to Linnaeus’s classification of these two species. Finally he gives his address [in Göttingen].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 207-208v).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 110-113   p.110  p.111  p.112  p.113.