Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1693 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 January 1754 n.s.
Dated 29 jan. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiä[ra]ste Broder.

Det är mig alt för okiärt att höra det M[in] K[iäre] Bror stött sig på bröstet wid hemresan ifrån Ulricksdahl; Gud beware M[in] K[iäre] B[roder] en sådan stöt tyckes i förstone ej hafwa stort at betyda, men kommer äfter åht ofta igien; Gud beware min lille Broder, att den olyckan skulle hända oss at min Broder skulle ryckas ifrån wettenskaperne.

Wisserligen bör Leutn[ant] Rheen giöra några prospecter och där till sätta diuren; annor representera de icke; doch bör som senast [skrefs] locus animalibus proprius tilläggas, at ej Skog för fisk äller haf för ormar. jag önskade få se ritningen för än figurene stuckos.

Hos oss äro alla de grunder lagde som skola utrota wettenskaperne oförtöfwat, det har jag sedt länge. nu äro alla principer at ingen skall blifwa solider, at alla skola hasta från academierne, at få meriter; at idioter med meriter gå lika med en lärd. att futuri magnates äro idioter, som skola gifwa wettenskaperne lius.

jag är i ett bedröfwat hushåld; min son siuknade först; där på 2 mine döttrar; i går min 3die dotter och 2 pigor. och min hustru som wakat några nätter går och klinkar; jag har kient något ont i stortåen. Om min Bror fingo nu spegla sig i mig, så tackade han Gud att han ej krypit i kurran under pelsen, utan lefwat för contant. Det kostar nu på att wara pater familias. en feber, som exacerberas 3 à 4 gånger om dygnet, med mycket litet remission. den minsta flickan är redan utmattad.

Med[icinae] studiosus Lindcrantz ostrogothus, som warit några åhr i tyskland och lärt sig artig anatomien, har bedt mig recommendera sig hos Ill[ustrem] Praesidem Regii Collegii till Prosector för nya Anatomiae Professoren. Rosen lärer recommenderat unga Schultzen, nog är Lindecrantz så god fast han mindre skryter och inbillar sig

jag hade i dag bref från Loefling i Canadix som förmente sig gå senast till siös d 15 hujus. han beder mig anmäla sin wördnad.

på min anmodan har Loefling inlagt i Cadix 50 à 60 species uti spiritu vini för Hennes K[ongliga] M[ajestet]. Skulle Hennes K[ongliga] M[ajestet] trotna wid dem, wet jag en annor som will gierna hafwa dem.

Gud låte min Bror fulkomligen blifwa restituerad och mig lättad ifrån mitt hospitale. jag lefwer och dör

Min K[iäre] Broders
redelige tienare
C. Linnaeus

ups[ala] d 29 jan[uari]
1753

[a][a] : MS1 [added in the left margin on
fol. 1v; there is no indication of where
it should be inserted]
Min K[iäre] Bror sänt öfwer recepisse på sine p[engar] till D[octor] Kaehler, som nu begiärt mäst hela capitalet, älliest räds jag att det kommer försent, samt vidimerad copia.

Archiatren / Wälborne H[err] Doctor Baeck / Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has heard that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
met with a slight accident when he returned from Ulriksdal, and he hopes that there are no hidden injuries that can come up later on.

Jean Eric RhenRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
should make some drawings of landscapes and add the animals. It is important that landscape and animals agree, so that fishes are not depicted in a forest or snakes in an ocean. Linnaeus would like to see the drawings before they are engraved.

Linnaeus regrets that he sees a manifest trend towards a depreciation of true science. Everybody seems to be hurrying away from the academies and looking for simple merits without proper foundations. He wonders what the future of science can be if that trend prevails.

Linnaeusís family is badly hit by fever. His son [Carl Linnaeus the Younger Linnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] had been taken ill first, then two daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
], then the third daughter [Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] and two of the maids. His wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] is exhausted, and Linnaeus himself has some pain in a toe. He congratulates Bäck who has not got a family to care for. The fever attacks three or four times a day, and it is very troublesome for them all.

Erik Magnus Lindecrantz Lindecrantz, Erik Magnus
(1729-1788). Swedish. Physician.
has applied for the position of prosector for the new professorship in anatomy. Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
seems to have recommended David Schulz von Schulzenheim Schulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeusís lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
, but Linnaeus thinks that Lindecrantz is better although he is less boastful.

Linnaeus asks Bäck to present Mårten KählerísKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
receipt for the money lent by Bäck. Kähler had asked for the whole sum, and Linnaeus is afraid that it will be paid before Bäckís demand is acknowledged.

Linnaeus has received a letter from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
in Cadiz [Löfling to Linnaeus, 18 December 1753Letter L1683 from Puerto de Santa Marina in Spain], saying that he would board a ship in Cadiz on January 15. Löfling sends his regards to Bäck.

Linnaeus has asked Löfling to preserve some 50 or 60 species in alcohol for the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. If she does not want them, Linnaeus knows somebody else who will be glad to have them.

Linnaeus hopes that Bäck will recover and that his own house will cease to be a hospital.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 253-254   p.253  p.254.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin on fol. 1v; there is no indication of where it should be inserted]