Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1694 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 28 January 1754 n.s.
Dated d. 28. Januarii 1754.. Sent from Ulriksdal (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min älskade Herr Archiater och wärde Riddare

Med ofärgad fägnad emottager jag städse H[err] Archiatrens mig mycket kiärkombna bref. Wid den Cataloguen mig tillsänd blef war Titulbladet häftat wid lacket; att hela det såret, som skedde då jag upbröt brefwet, så återföljer härjemte det exemplaret, som mig ifrån Amsterdam tillsändt blifwit. Jag håller nu på att notera hwad mig felas, och efter hållit råd med min knappa pung, skall jag ställa behörig Ordres. Skulle H[err] Archiatren täckas gifwa mig sina tanckar wid handen angående de Articlar, som synas mäst betydande , så skiedde mig en tiä[n]st, som på den oändeliga Karfståcken af hwad jag redan skyldig är, skall upskrifwas.

Innelyckte Kopparstycke,No entry found for note [a] in L1694. på gapet af en Americanisk art Råcka, är mig af H[err] Davila tillsänd, med begäran att jag wille öfwerstyra ett Exemplar till H[err] Archiatren, och ett annat till H[err] Professor Wallerius, hwilken lägenhet att anmäla min tienst[skyldigste] hälsning till honom jag så mycket häldre nyttiar, som min högacktning för honom och dess förtienst är ganska stor och upricktig. Jag är sinnad att någorlunda i år giöra mig hemma i Fiskriket, såsom, will Gud, hugad att företaga en resa igenom Uddewalla skiären åt Strömstad och därifrån till Norriget.

H[err] Archiatrens oskattbara åtskilliga wärck begiäres af mig, ifrån mera änn en ort, såsom enda belöning för hwad mig till mitt Musaei ökande tillsändes. War så god och låt mig weta, hwaräst altsammans beqwämligast kan wara till fångs.

Den ärliga Magister Osbeck är öfwerflödigt tacksam emot det ringa goda jag kunnat honom göra. Att binda honom wid min enskylta lycka är ey stort, ehuru jag den ey emot att werldenes goda bortbyter, ty jag är nögd, och wet intet ondt med mig.

Gud beware Er, min K[iäre] H[err] Archiater, i detta, och många flera, ännu mina, År! Jag är utbrunnen, tyf har kommit i mitt lius: Den klarhet H[err] Archiatren inom sig hafwer, och från sig gifwer, tillbytte jag mig giärna. Lef wähl och nyttia Edert wicktiga pund till werldenes gagn, och Eder egen odödeliga heder! Mig är liuft att hafwa lefwat i Edra tider och att dö

Min älskelige Herr Archiatres och Wärde Riddares
hörsamme tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Ulricsdahl d[en] 28. Januarii
1754.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his letter [Linnaeus to Tessin, January 1754Letter L1691]. He also writes that the title-page of the catalogue he has received was stuck in the sealing-wax and was destroyed when the letter was opened, but he encloses the copy he has received from Amsterdam. Tessin asks for Linnaeusís advice regarding the most important items to be ordered.

Tessin writes that he will enclose a copperplate of details from the mouth of an American ray that has been sent to him by Pedro Franco DavilaDavila, Pedro Franco
(1713-1785). Spanish. Spanish-American
naturalist. Moved to Paris in 1745,
where he created a natural history
collection. In 1769 he was called to
Madrid to be the director of the Natural
History Museum. Correspondent of
Linnaeus.
, who has asked Tessin to forward one copy to Linnaeus and the other copy to Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
with kind regards. Tessin writes that this year he plans to learn more about fishes and he plans to travel from Uddevalla to Strömstad and from there continue to Norway.

Tessin is anxious to have as many of Linnaeusís published works as posibble.

Tessin writes that Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
is an honest and grateful man and that Tessin is happy to be able to support him.

Tessin sends his blessings to Linnaeus and wishes him a long life, himself, being more or less burned out.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 106-108). [1] [2] [3] [4] [5]