Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1697 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 January 1754 n.s.
Dated 1754 d. 21 januarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet. Min Bror skref som en Engel. jag blef lättad från en farlig börda. Tack, tusende tack min söta Broder, om jag hade M[in] Br[or] så nära, jag kiösste honom 3 gånger mitt på munnen.

Grefwe Tessin, den makalöse Herren, yttrade sig karlawulet. aldrig kan Osbeck gå säkrare och lyckeligare än om han är hos Gref Tessin först; secundo om Gref Tessin recommenderar honom, till des wij få bägge mera wind; tertio om han gifwer honom den nåden at wara sin hofpraedicant och vivere; intet behöfwer Mag[ister] Osbeck komma hit; om icke för ro skull, utan taga ambabus manibus ante capillatam fortunam. Gud ske lof, att Hans Excellence kom hog sig att giöra denna offert; jag må aldrig tro at Osbeck tager det i betänkande. jag fick i dag med posten af honom intet bref.

En förskräkelig blåst har hållit på hela natten, continuerar ännu, at ingen menskia kan gå på gatan, fenstren blåsa sönder; jag wet mig knapt sedt sådan blåst i min lefnad.

jag fick ej wetta om D[octo]r Halman hemkommit, som här allmänt talas.

Min K[iäre] Bror war philosophe, och trygg Eder wid et godt samwete; det blås ej altid, som det nu giör. äfter owäder blifwer altid wackert wäder. Det har ingen nöd.

jag wäntar med stockholmsresan till distingen, om Hans M[ajestä]t då täckes kalla mig.

Kommer M[in] K[iäre] Br[oder] at tala med H[err] Leutnant Rhen om Carthusierne, så underställ honom om icke för classen af Quadrupedia borde ställas en skog med bärg och åtskilliga främande diur.

wid foglarne Luften, med foglar som flyga i skåckar som om wåren.

wid Amphibia berg och skallota klippor med grotter och wid deras basin åtskilliga ormar [och] Grodor.

wid Fiskarne watn, skepp, hwalar och andra fiskar.

wid Insecterne ett ängsfält med ett par träd, spinnelwäf, fiärilar &c.

wid Vermes stränder af haf, med snäckor och muslor.

i dag hade jag bref af Miller i chelse.

unga Dale, som giort floram Carolinae i america [---] har dödt, och hans M[anuscripta] äro ej öfwerkomne.

Det är nog tid att tala wid Hans Excellence Tessin om H[err] Osbecks lön, till des jag kommer dit; bed honom emedlertid taga tillbudet med bägge händer; han är resonabel; han recommenderar, och han kan giöra mycket för honom, som hulpit mig och så många andra.

Gud beware Min Bror wid sitt gambla muntra mod och sinnelag; som är min endaste fägnad och wän och gynnare; som har hwart enda hår på sitt hufwud ärligt och godt.

Hälsa fru Schröder och andra wänner och gynnare.

jag lefwer och dör
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1754
d[en] 21 januarii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
very much for his help in a difficult matter. Linnaeus would have kissed Bäck three times if he had been so close to him.

Linnaeus is very glad that Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
had made a very generous offer to Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
, and he is certain that Osbeck will not hesitate to accept it. However, Linnaeus had not heard from Osbeck by the latest mail.

A very strong wind is blowing in Uppsala, so that nobody dares to go out and window panes are breaking. Linnaeus does not remember such winds on any previous occasion.

Linnaeus had not been informed on Johan Gustaf Hallman’sHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
return.

There will always be an end to a storm. Bäck can be quite calm.

Linnaeus will postpone his trip to Stockholm until the day of the Dusting fair, if the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] summons him then.

If Bäck talks to Jean Eric RhenRehn, Jean Eric (1717-1793).
Swedish. Architect, assisted Linnaeus
and the Royal Swedish Academy of
Sciences with drawings of natural
history specimens.
about the cartouches in the catalogue of the Queen’s [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
, Linnaeus gives him a number of detailed suggestions on what the different plates should show:

For the quadrupeds, a forest with animals from various countries.

For the birds, the sky with flocks of birds.

For the amphibians, naked cliffs with caves, serpents and frogs.

For the fishes, the ocean with ships, whales and several fishes.

For the insects, a meadow with some trees, cobwebs, butterflies etc.

For the worms, a beach with molluscs and clams.

Linnaeus had received a letter from Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
in Chelsea [Miller to Linnaeus, 27 December 1753Letter L1678].

Samuel DaleDale, Samuel (1659-1739).
British. Apothecary and physician.
who had produced “Flora Carolinae” in America, has died, and his papers seem to be lost [Linnaeus refers to Dale, who received plant specimens, collected in from Virginia, Carolina etc, and brought together in the Dale Herbarium, now at the Natural History Museum, London].

Osbeck’s salary for the position with Tessin need not to be discussed until Linnaeus gets there. However, Bäck should urge Osbeck to accept Tessin’s offer.

Linnaeus wishes Bäck a long life as his most important friend and supporter, and in addition an honest man as well.

Regards to Mrs Schröder [Brita Maria Schröder Schröder, Brita Maria
(1720-1771). Swedish. Wife of Roland
Schröder, born von Schoting.
] and other friends conclude the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 251-252   p.251  p.252.