Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1699 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 January 1754 n.s.
Dated 18 jan. 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans Broder.

Då saken kommer före i Consistorio skall jag pro aris et focis fächta för D[octo]r Kaehler. ingen fara är med min K[iäre] Broders p[en]g[a]r, allenast hans swåger, som har fullmacht in Blanco, dem quitterar.

jag hade ganska angelägit att på en dag wara i stockholm aldra mäst för H[err] Osbecks skull, som ligger mig så hårt på hiertat, och jag lofwat all tienst, som för mig woro möglig. Kommer jag ej nu i weckan, så måste jag tigga lof af Cancellairer, pro- Cancellairer, Rectorer &c. Åter kommer jag, så kan jag ej undangå att wisa mig. Kiära gif mig till nästa post ett godt råd, så kunne jag om tisdag resa äller och aldeles intet, om M[in] Br[or] will wara fader denna gången för H[err] Osbeck. Mycken tacksäjelse M[in] Hiertans Broder som warit honom gunstig, och gifwit honom goda råd.

Hwad är det för en Testudo caudata? jag känner den icke?

Nytt är här först att D[octo]r Halman kommit hem till stockholm, för 8 dagar sedan.

sedermera att Apothecarne offererat 900 d[a]l[e]r årligen till Lazarettet, om ej Georgi fingo det.

i dag hade jag från Gronovius andra arket af Museum Lapideum, men ännu fattas något.

jag har desse dagar roat mig med Rumphii wärk. han lefde 42 åhr i Amboina, war 25 åhr blind af det han botanicerade i hettan. miste sin hustru och 2 barn i jordbäfningen 1674 d[en] 17 februari.

Skogarne mista i Indien ej löfwen om wintren; ej brinna om de påtändas, ty [de äro] sempervirentes; ej kullfalla i skogarne, då de afhuggas, ty de äro hopwuxne med spanska rör, hwilkas löf äro ofta 150 famnar långa, infläta sig i cronorne och [äro] aldra segast, at skogen ej faller för än 20 à 30 träd afhuggits, och då krossar de som hugga.

Den masken som hos honom äter sego, är den stora Curculio som hennes M[ajestä]t äger.

Alla Hernandiae äro fulle af myror, at ingen tors röra dem, ty de [hafwa] ätet upp medullam arboris och bo där inne, arbore viva.

Kiära lät mig wetta nästa post quid faciendum. jag lefwer med all wördnad

Praesidis Regii Collegii Medici
devotissimus cliens
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 18 jan[uari]
1754

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus will support Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
when the board of the university [Uppsala Universitets konsistoriumUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
], discusses him and his money. Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
need not be worried about the money lent, for it will be returned as soon as Kähler’s brother-in-law [Pehr Wilhelm LithzeniusLithzenius, Pehr Wilhelm
(1719-1784). Swedish. Military
clergyman, vicar of Vinnerstad and
Motala.Brother–in-law of Mårten
Kähler.
], who acts for Kähler, has drawn it.

Linnaeus had planned to go to Stockholm to support Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
. He could go some day during the same week, for if he had to wait until the following week he would have to ask for permission from the university. He hopes Bäck can tell him if it is convenient for him to come to Stockholm on the following Tuesday, and also that Bäck can do something for Osbeck.

Linnaeus asks for information on a Testudo caudate that is new to him.

Johan Gustaf Hallman’sHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
returned to Stockholm a week ago.

The Society of Pharmacists has offered 900 daler annually to the hospital [the Seraphim Hospital] on condition that Johan Christian Georgii’sGeorgii, Johan Christian
(1722-1772). Swedish. Court pharmacist.
privileges are not renewed.

Linnaeus has received the second sheet of Johan Frederik Gronovius’sGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
Museum lapideum [Linnaes means Index supellectilis lapideaeGronovius, Johan Frederik
Index supellectilis lapideae 2nd
ed. (Leiden 1750).
] but the work is still not complete.

The last days, Linnaeus has studied a work [Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
] by Georg Eberhard RumpfRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
, who had lived in Amiens for 42 years, had been blind for 25 years due to his botanical studies, and had lost his wife and two children in an earthquake of 1674.

From that work, Linnaeus relates that Indian forests do not burn, and that trees which have been cut remain standing supported by long reeds until more than 20 of them have been cut. Then, they all fall, and the cutters are in great danger. - Linnaeus also relates that the worm that eats sago is the large Curculio that is already found in the Queen’s [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] collection. – Finally, Linnaeus relates that all Hernandia trees are full of ants that have eaten the interior of the trunks without killing the trees. Nobody dares to touch these trees.

Linnaeus repeats that he need some advice from Bäck about his visit to Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 250-251   p.250  p.251.