Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1701 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 January 1754 n.s.
Dated 14 jan. 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Af M[in] K[iäre] Brors berättelse kan jag se att den sägn här går, nämligen att Magister Frondin skolat genom Mademois[elle] Novairre giort hos Drotningen at jag mistat crediten, torde hafwa någon grund.

D[octo]r Kaehler skref ifrån Bordeaux, så snart han kommit dit att han ärnade sig till Marseille; att han kommit till Marseille har jag haft ingen underrättelse. han skrifwer till sin swåger, som han updragit sine commissioner, och gifwit in blanco fullmacht att skaffa p[en]g[a]r, det han hade nog 100 plåtar, och att han behöfde mera i Marseille. jag lade in till Cancellairen, som utwärckade Hans M[ajestä]ts resolution, at summan af stipendio, som stiger till 6000 d[a]l[e]r om jag mins rätt, skulle få betalas åt den som praenumererade p[en]g[a]r, antingen han lefde äller dogo. Här på talte jag med Räntmästar Julin, som accorderade med Doctor Celsius att praenumerera pgr emot 6 procento. Detta berättade jag för Arch[iater] Rosen, som tyckte wara swårt att summan skulle kortas med intresse; jag bad honom därföre se till att skaffa p[en]g[a]r i stockholm, hälst Doct[or] Kaehler i brefwet till mig ej nämt några p[en]g[a]r och där om endast anmodat Arch[iater] Rosen och sin swåger ; ej häller för sin resa det minsta med mig om pgr accorderat; sedan fick jag intet swar om p[en]g[a]r. Något har aerarium praenumererat för D[octo]r Kaehlers afresa, som julin lärer först willia afdraga; sedan skäll M[in] Br[or] få sitt. M[in] Br[or] giorde resonabelt, som så promt gaf p[en]g[a]r. Tack som alltid giör godt.

Mon Doct[or] Kaehler kommit till Marseille, äller hwar ifrån är Hans bref till H[err] Wargentin Daterat?

Huru hänger det ihop med Rydelius? har intet han fått p[en]g[a]rne. där doch Celsius skrefwit till H[err] Wargentin, då jag reste senast från stockholm, att p[en]g[a]rne woro komne, och sände till Rydelius

Moehring har mäst lämnat naturalhistorien.

H[err] Osbeck reste i går till stockholm, och lärer där giöra sin upwachtning hos M[in] K[iäre] Br[or]; kan M[in] Br[or] giöra honom någon tienst, så är han det wärd och giör det för Guds skull och wettenskapens skull.

Gud wälsigne Min K[iäre] Broder
med alt godt.

jag är
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] L[innaeus]

Upsala 14 jan[uari] 1754

[a][a] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 1 r
]
Kiära se på correcturen som i dag afgår.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has understood from Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
letter [this letter has not come down to us] how the rumour had started that Linnaeus had been disgraced with the Queen [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] due to some intervention by Berge FrondinFrondin, Berge (1718-1783).
Swedish. Doctor of history and political
science at Uppsala. Librarian at the
university library.
and Miss NoveireNoveire, French?. Maid of
honour to the Queen, Lovisa Ulrika.
.

Linnaeus had heard from Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
in Bordeaux that he intended to go to Marseilles [Kähler to Linnaeus, 28 August 1753Letter L1625], but Linnaeus has not heard from him since. Kähler has written to his brother-in-law [Pehr Wilhelm LithzeniusLithzenius, Pehr Wilhelm
(1719-1784). Swedish. Military
clergyman, vicar of Vinnerstad and
Motala.Brother–in-law of Mårten
Kähler.
], who attends to his business in Sweden and tries to raise money, that he would need some money in Marseilles. Linnaeus had arranged that a scholarship of 6000 daler would be available with an interest of 6 percent, as agreed between Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
and Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
. However, Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had not liked the idea of deducting interest. Because of that, Linnaeus has suggested that Rosenstein raises some money in Stockholm instead, especially as Kähler had not mentioned the money issue in his letter to Linnaeus. The sum that the academy had already advanced when Kähler left should be deducted from the scholarship, as well as the sum that Bäck had lent Kähler. Linnaeus thanks Bäck for his support to Kähler.

Has Kähler come to Marseilles? From where is his letter to Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
sent?

Linnaeus also asks about money meant for Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
. Celsius had reported to Wargentin, that the money had arrived and also been sent to Rydelius, but Linnaeus is not sure that Rydelius has got it.

Paul Heinrich Gerhard MoehringMoehring, Paul Heinrich Gerhard
(1710-1792). German. East Frisian
ornithologist, practising physician at
Jever (Oldenburg). Correspondent of
Linnaeus.
has left the study of natural history.

Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
has left for Stockholm, where he will call on Bäck. Linnaeus asks Bäck to do what he can to help Osbeck, who is well worth it.

P.S. Linnaeus asks Bäck to attend to some proof-sheets that he sends at the same time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 248-249   p.248  p.249.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1 r]