Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1708 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 January 1759 n.s.
Dated 1756 d. 4 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Hiertans Kiäre Broder.

Tack M[in] K[iäre] Broder för nyåhrs önskan; jag wet min Broder unnar mig alt godt af hiertat.

Men de många heders titlarne woro tomma nötter.

Det war mig kiärt at M[in] Br[oder] kunne wisa fruen at M[in] Br[oder] war i stånd att giöra, det en annor Archiater ej med alle sine instrumenter kunne åstadkomma; otacksamheten måste sielf niga för min Broder och med bitande läpp kyssa M[in] Br[oder]s fötter.

jag gratulerar Sundius och condolerar Rolander.

At D[octo]r Martin fick här afslag på sitt stipendium, det torde han till en stor dehl tacka mig före, ty han hade ock här skaffat sig gynnare.

Jag rådde Sidren söka medici provincialis syslan, där lärer wist blifwa lön; det är troligt at han kan få henne, men och mögligt att han går miste. Nu äro ej Landshöfdingens och Rosens fruentimber wänner, ty står detta torde Zidren fä tiensten, annars lärer den wara ärnad någon annor.

en novus auctor har beskrefwit vermes in hepate boum, oviuni etc. som där lefwa och dö och alt för illa hantera dem : emot desse är intet bättre medel än salt watn, hwar af de straxt dö.

sequitur, hwarföre alla idislande älska sleke
hwarföre de må alla wähl i skiären
hwarföre saltstenar läggas i fårhuset.

Gud gifwe alla gratulationer woro förbij, de hafwa sättit här och uppehållit mig alt till postslagit.

Hälsingland roar Bergius öfver helgen, då han straxt kommer tillhakas.

jag mår bättre då jag mindre arbetar.

förbl[ifwer] med oaflåteligit estime
Min sötaste Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his greetings at the New Year.

Linnaeus is glad that Bäck has managed to make his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] pregnant, which another doctor had not been able to do with his wife.

Linnaeus congratulates Peter SundiusSundius, Peter (1725-1786).
Swedish. Municipal physician in
Kristiania (Oslo) 1755-1786.
and sympathises with Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus had been active when the Uppsala Universitets konsistoriumUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
had rejected Roland MartinísMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
application to keep his scholarship. Others had been in favour of his demand.

Linnaeus had advised Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
to apply for the position of provincial physician, but is not sure that he will get it. The wives [Eva Helena GroothGrooth, Eva Helena Swedish.
Wife of Carl von Grooth and mother of
Erik Anton von Grooth, born Ehrencrona.
and Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] of county governor Carl von GroothGrooth, Carl von (1684-1758).
Swedish. Governor of the province of
Uppland from 1743 to 1757. Husband of
Eva Helena von Grooth and father of Erik
Anton von Grooth.
and of Nils Rosén von RosénsteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
are not friends, and if they continue to be so, Sidrén will get the position. If not, it will go to somebody else.

Linnaeus has seen a recent description by an unknown author of a worm living in the liver and other parts of cattle. It causes great harm. Salt water is an effective medicine. That may also be why cattle are so fond of salt stones.

Linnaeus wishes he could have time for something other than congratulations. They have kept him busy up to the depart of the mail.

Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeusís student.
Correspondent of Linnaeus.
has gone to Hälsingland for the holiday.

Linnaeus feels better when he does not work so much.

upEDITIONS

1. Egenhšndiga anteckningar (1823), p. 184-185   p.184  p.185.
2. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 2-3   p.2  p.3.

upTEXTUAL NOTES

a.
MA1 [wrong date as to the year; the correct year is presumably 1759]